M16 – 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

program je aktuálně uzavřený

Operace je zaměřena na podporu spolupráce minimálně dvou subjektů na nastavení udržitelného zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy v procesech výroby energie, potravin a v průmyslových procesech. Podpora je zaměřena na koordinaci spolupracujících subjektů, na analýzu vztahů mezi subjekty a nastavení spolupráce při zajišťování a využívání místních zdrojů biomasy. Výsledkem projektu je studie obsahující koncepci udržitelného zajištění a využívání biomasy na konkrétním venkovském území (detailní podnikatelský plán, zahrnující SWOT analýzu, studie proveditelnosti, studie týkající se dotyčné oblasti). Vyhlášení výzvy je naplánováno na měsíc 29. 7. 2016.

Vhodný žadatel:

  • Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě
  • Obec nebo dobrovolný svazek obcí
  • Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu
  • Podnikatelský subjekt

Vyhlášení výzvy: 29. 7. 2016
Plánovaný příjem žádostí: 11. 10. – 31. 10. 2016
Alokace na výzvu: 74 900 Kč

Způsobilé výdaje:

Výdaje spojené s realizací projektu:

  • detailní podnikatelský plán zahrnující SWOT analýzu
  • studie týkající se dotyčné oblasti (technicko – ekonomické studie, studie vyžadující posouzení vlivu na životní prostředí, energetický audit, odborné posudky, projektová dokumentace ke stavebnímu řízení)
  • studie proveditelnosti
  • osobní výdaje koordinátora projektu5 (mzda nebo realizace jako služba)