PO 3 – Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II., výzva č. 02_16_39

program je aktuálně otevřený

Cílem výzvy je podpora inkluzivního vzdělávání na území sociálně vyloučených lokalit. Žadateli jsou školy a školská zařízení, NNO a příspěvkové organizace zapojené v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Výzva byla vyhlášena dne 11. 10. 2016.

Oprávněný žadatel:

  • Soukromoprávní neziskové organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církve a církevní organizace).
  • Školy a školská zařízení zřizované organizačními složkami státu.
  • Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu.
  • Příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu.

Datum vyhlášení výzvy: 11. 10. 2016
Příjem plných žádostí: 11. 10. 2016 – 11. 12. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu: 450 000 000 Kč
Výše dotace: až 100 % způsobilých výdajů z výše 3 – 40 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

  • V rámci výzvy budou podpořeny projekty realizované na území České republiky, mimo hl. město Prahu.

Podporované aktivity:

Povinné aktivity:

  • Aktivita č. 1: Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity:

  • Aktivita č. 2 – Předškolní vzdělávání (aktivita má podpořit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí do MŠ, podpořit děti i rodiče v adaptačním období po nástupu těchto dětí do MŠ).
  • Aktivita č. 3 – Prevence školní neúspěšnosti (cílem aktivity je podpořit především žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v dosahování školního úspěchu a zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělání, a to v rámci škol hlavního vzdělávacího proudu).