Výzva č. 47 – Infrastruktura základních škol SVL

program je aktuálně otevřený

Infrastruktura základních škol (SVL)“ je podpora zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol – odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence. Hlavní zaměření projektu musí být cíleno na rozvoj klíčových kompetencí či budování bezbariérovosti škol. Ve výzvě určené pro správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality (SVL), je také možné realizovat projekty na rozšiřování kapacit kmenových učeben. V rámci hlavního zaměření projektu lze jako doplňkovou aktivitu zajistit vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu či nakupovat potřebné kompenzační pomůcky. Spuštění programu a vyhlášení bylo 17. 8. 2016.

Vhodný žadatel:

 • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace
 • organizační složky státu
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu

Termín vyhlášení výzvy: 17. 8. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 24. 8. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu 29. 9. 2016
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 2. 2017
Alokace na výzvu: 441 025 250 Kč

Územní zaměření projektů:

 • Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy
 • Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.
 • Správní obvod obce s rozšířenou působností, na jehož území se nachází sociálně vyloučené lokality.
 • Obce zařazené do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Podporované aktivity:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup budov
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání k datu vyhlášení výzvy ve vazbě na:

 • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
 • budování bezbariérovosti škol.