Výzva č. 48 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – int. proj. ITI

program je aktuálně otevřený

Vyhlášená výzva je zaměřená na revitalizaci a zatraktivnění památek, zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014, a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Součástí projektu může být zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí. Spuštění programu a vyhlášení bylo 19. 8. 2016.

Vhodný žadatel:

Aktivita Památky

 • Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

Aktivita Muzea

 • Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí.

Aktivita Knihovny

 • Knihovny
 • Zřizovatelé knihoven

Termín vyhlášení výzvy: 19. 8. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 26. 8. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu 2. 9. 2016
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022
Alokace na výzvu: 1 348 276 471 Kč

Územní zaměření projektů:

 • Území aglomerací vymezená v integrovaných strategiích ITI pro Hradecko-pardubickou, Olomouckou a Ostravskou aglomeraci.

Podporované aktivity:

Aktivita Památky

 • Revitalizace a zatraktivnění:
  • památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
  • památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví,
  • národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
  • památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014

Aktivita Muzea

 • Zvýšení ochrany sbírkových fondů
 • Konzervování – restaurování sbírkových předmětů
 • Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
 • Odstraňování přístupových bariér
 • Digitalizace sbírek jako součást komplexnějších projektů
 • Zabezpečení a osvětlení objektů
 • Rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů
 • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologické­ho zázemí

Aktivita Knihovny

 • Zvýšení ochrany knihovních fondů
 • Konzervování – restaurování knihovních fondů
 • Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
 • Odstraňování přístupových bariér
 • Digitalizace knihovních fondů jako součást komplexnějších projektů
 • Zabezpečení a osvětlení objektů
 • Rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů
 • Modernizace a výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologické­ho zázemí

Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.