Výzva č. 49 Deinstituci­onalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.

program je aktuálně otevřený

Cílem transformace ústavní péče je deinstituciona­lizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.
Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možno získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů, chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb, domovů se zvláštním režimem apod. Spuštění programu a vyhlášení bylo 24. 8. 2016

Vhodný žadatel:

  • kraje,
  • organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
  • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
  • nestátní neziskové organizace,
  • církve a církevní organizace.

Termín vyhlášení výzvy: 24. 8. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 5. 9. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu 12. 9. 2016
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 5. 2017
Alokace na výzvu: 1 529 411 765 Kč

Součást integrovaných nástrojů: MAS: ne; ITI/IPRÚ: ne

Územní zaměření projektů:

  • Území ČR mimo hl. m. Prahu

Podporované aktivity:

  • Deinstituciona­lizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Cílem transformace ústavní péče je deinstituciona­lizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozenémpros­tředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.

Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách:

  • osobní asistence, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, odlehčovací služba, raná péče, průvodcovské a předčitatelské služby, tísňová péče, denní stacionář, sociálně terapeutická dílna, sociální rehabilitace, centrum denních služeb, služba následné péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem.