PO 2 SC 2.2 – Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí – výzva 03_16_128

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro obec, příspěvková organizace obce, nezisková organizace. Hlavním cílem je problematika nízké zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, specificky žen, prostřednictvím podpory nové služby péče o nejmenší děti v mikrojeslích zřizované přímo obcemi nebo ve spolupráci s obcemi. Spuštění programu a vyhlášení výzvy proběhlo 9. 9. 2016.

Vhodný žadatel:

Podpora typu A – Systémová podpora sociální práce v obcích:

 • Obec Bučovice
 • Obec Holešov
 • Obec Jilemnice
 • Obec Lovosice
 • Obec Moravský Beroun
 • Obec Havlíčkův Brod
 • Obec Hodonín
 • Obec Chrudim
 • Obec Kolín
 • Obec Litvínov
 • Obec Písek
 • Obec Valašské Meziříčí
 • Obec Hradec Králové
 • Obec Kladno
 • Obec Most

Podpora typu B – Systémová podpora v oblasti sociálního bydlení v obcích:

 • Obec Kadaň
 • Obec Křižánky
 • Obec Otrokovice
 • Obec Štětí
 • Obec Velké Hamry
 • Obec Veselíčko
 • Obec Vír
 • Obec Chomutov
 • Obec Jindřichův Hradec
 • Obec Most
 • Obec Pardubice
 • Obec Ostrava
 • Obec Plzeň
 • Obec Brno

Termín vyhlášení výzvy: 9. 9. 2016
Příjem žádosti v MS2014+: 12. 9. 2016
Příjem žádostí: 12. 9. 2016 – 30. 11. 2016,
Termín ukončení projektu: 30. 6. 2020
Alokace na výzvu: 215 700 000 Kč
Výše dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 500 000 Kč

Územní zaměření projektů:

Místo realizace: celá ČR a EU

Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy

Podporované aktivity:

 • Podporované aktivity podpory typu A – Systémová podpora sociální práce v obcích (maximální doba realizace 24 měsíců):
  • 1) Výkon sociální práce dle § 63 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a dle § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • 2) Součinnost sociálních pracovníků projektu se stávajícími sociálními pracovníky úřadu i dalšími pracovníky v rámci organizační struktury úřadu
  • 3) Součinnost s projektem „Systémová podpora sociální práce v obcích“
  • 4) Vzdělávání a supervize
 • Podporované aktivity podpory typu B – Systémová podpora v oblasti sociálního bydlení v obcích (maximální doba realizace 36 měsíců):
  • 1) Zpracování analýz potřebných pro tvorbu či aktualizaci lokální koncepce sociálního bydlení podle Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 – 2025
  • 2) Tvorba nebo aktualizace lokální koncepce sociálního bydlení na území obce, včetně způsobu financování a spolupráce s dalšími obcemi a relevantními aktéry
  • 3) Tvorba metodik sociální práce v oblasti bydlení
  • 4) Pilotní ověření lokální koncepce sociálního bydlení
  • 5) Součinnost s projektem „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“
  • 6) Vzdělávání
  • 7) Evaluace projektu
  • 8) Informační kampaň

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti