Výzva č. 55 – Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD

program je aktuálně otevřený

Ve výzvě bude možné podpořit revitalizaci vybraných památek – obnova památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souboru památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí; zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění (Muzea) a zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění (Knihovny). Spuštění programu a vyhlášení bylo 5. 10. 2016.

Vhodný žadatel pro:

Aktivita Památky

 • Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

Aktivita Muzea

 • Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí.

Aktivita Knihovny

 • Knihovny
 • Zřizovatelé knihoven

Termín vyhlášení výzvy: 5. 10. 2016, 14:00
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 12. 10. 2016, 14:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu 19. 10. 2016, 14:00
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022, 14:00
Alokace na výzvu: 427 500 000,– Kč

Územní zaměření projektů:

 • Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD

Podporované aktivity pro:

Aktivita Památky

 • Revitalizace a zatraktivnění:
  • památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
  • památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví,
  • národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
  • památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014

Aktivita Muzea

 • Zvýšení ochrany sbírkových fondů
 • Konzervování-restaurování sbírkových předmětů
 • Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
 • Odstraňování přístupových bariér
 • Digitalizace sbírek jako součást komplexnějších projektů
 • Zabezpečení a osvětlení objektů
 • Rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů
 • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologické­ho zázemí

Aktivita Knihovny

 • Zvýšení ochrany knihovních fondů
 • Konzervování-restaurování knihovních fondů
 • Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
 • Odstraňování přístupových bariér
 • Digitalizace knihovních fondů jako součást komplexnějších projektů
 • Zabezpečení a osvětlení objektů
 • Rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů
 • Modernizace a výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologické­ho zázemí

Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.