Výzva č. 57 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)

program je aktuálně otevřený

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání. Podporovány budou přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání; rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.); nákup pozemků a staveb; pořízení vybavení budov a učeben; pořízení kompenzačních pomůcek. Spuštění programu a vyhlášení bylo 6. 10. 2016.

Vhodný žadatel pro:

 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace
 • organizační složky státu
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu

Termín vyhlášení výzvy: 6. 10. 2016, 16:00
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 13. 10. 2016, 14:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu 18. 11. 2016, 14:00
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 4. 2017, 14:00
Alokace na výzvu: 415 058 824,– Kč

Územní zaměření projektů:

 • Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.
 • Obce zařazené do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám

Podporované aktivity pro:

 • přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.