Program ICT a sdílené služby – vývoj pro začínající podniky

program je aktuálně otevřený

Cílem programu ICT a sdílené služby je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace. Dále pak rovněž lepší uplatnění produktů českých IT podniků na globálním trhu. V neposlední řadě rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků.

Vhodný žadatel:

 • podnikatelský subjekt a podnikající FO
  • nemají více jak 2 uzavřená účetní období
  • jedná se o mikropodniky, které mají méně než 10 zaměstnanců

Termín vyhlášení výzvy: 24. 10. 2016
Druh výzvy: kolová
Příjem plných žádostí: od 16. 11. 2016 do 16. 2. 2017
Termín ukončení projektu: do 31.12.2020
Alokace na výzvu: 300 mil. Kč

Výše dotace:

 • Minimální výše dotace: 0,5 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 4 mil. Kč
 • Míra podpory: 60 % ze způsobilých výdajů

Územní zaměření projektů:

 • Cílové území: celá ČR kromě hlavního města Prahy
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

Podporované aktivity:

 • Tvorba nových IS/ICT řešení, tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace.

Nepodporované aktivity:

 • Podporovány nejsou centra pro implementaci IS/ICT, centra zákaznické podpory, tvorba zákaznických webových stránek, telekomunikační služby, služby center oprav high-tech výrobků a technologií, služby call center, agentur práce, zprostředkova­telských agentur, školicích středisek, služby podniků poskytujících outsourcing v případech, kdy je outsourcing prováděn v provozovně zákazníka, služby směřující do oblasti komerčních turistických zařízení (hotely, volnočasové aktivity, lázně, restaurace atp.), zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady (min. 50 % všech ZV).
 • Nájemné.
 • Služby poradců a expertů (max. 399 999 Kč).
 • Hardware, software (max. 399 999 Kč).
 • Ostatní výdaje související s projektem (odborná literatura, přístup ke cloudovým službám, přístup do databází nutných pro realizaci projektu).

Nezpůsobilé výdaje:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.
 • Splátky půjček a úvěrů.
 • Sankce a penále.
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.
 • Leasing.
 • Výdaje spojené s administrací projektu.
 • Výdaje, na které již byly poskytnuty jiné veřejné prostředky.
 • Náklady na publicitu.