Program ICT a sdílené služby – zřizování a provoz center sdílených služeb

program je aktuálně otevřený

Cílem programu ICT a sdílené služby je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace. Dále pak rovněž lepší uplatnění produktů českých IT podniků na globálním trhu. V neposlední řadě rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků.

Vhodný žadatel:

  • Podniky všech velikostí působící v oblasti vývoje software

Termín vyhlášení výzvy: 24. 10. 2016
Druh výzvy: kolová
Příjem plných žádostí: od 16. 11. 2016 do 16. 2. 2017.
Termín ukončení projektu: do 31.12.2020
Alokace na výzvu: 700 mil. Kč

Výše dotace:

  • Minimální výše dotace: 1 mil. Kč
  • Maximální výše dotace: 100 mil. Kč
  • Míra podpory: 45 % (malý podnik), 35 % (střední podnik), 25 % (velký podnik)

Územní zaměření projektů:

  • Cílové území: celá ČR kromě hlavního města Prahy
  • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

Podporované aktivity:

  • Zřizování a provoz center sdílených služeb.

Nepodporované aktivity:

  • Podporovány nejsou centra pro implementaci ICT, centra zákaznické podpory, telekomunikační služby, služby center oprav high-tech výrobků a technologií, služby call center, agentur práce, zprostředkova­telských agentur, školicích středisek, služby podniků poskytujících outsourcing v případech, kdy je outsourcing prováděn v provozovně zákazníka, aktivity směřující do oblasti komerčních turistických zařízení (hotely, volnočasové aktivity, lázně, restaurace atp.).

Způsobilé výdaje:

  • Osobní náklady (min. 50 % všech ZV), nájemné, služby expertů (max. 5 mil. Kč a pouze pro MSP).
  • Hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis (investiční náklady jsou způsobilé pouze do výše povinné minimální investice).

Minimální investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro malé podniky – 0,3 mil. Kč, pro střední podniky – 0,5 mil. Kč, pro velké podniky – 1 mil. Kč.