Program ICT a sdílené služby – budování a modernizace datových center

program je aktuálně otevřený

Cílem programu ICT a sdílené služby je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace. Dále pak rovněž lepší uplatnění produktů českých IT podniků na globálním trhu. V neposlední řadě rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků.

Vhodný žadatel:

 • podniky všech velikostí, které provozují nebo se chystají provozovat datová centra

Termín vyhlášení výzvy: 24. 10. 2016
Druh výzvy: kolová
Příjem žádostí: od 16. 11. 2016 do 16. 2. 2017
Realizace projektu: nejdéle 3 roky (max. do 31.12.2020)
Alokace na výzvu: 750 mil. Kč

Výše dotace:

 • Minimální výše dotace: 10 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 120 mil. Kč
 • Míra podpory: 45 % (malý podnik), 35 % (střední podnik), 25 % (velký podnik)

Územní zaměření projektů:

 • Cílové území: celá ČR kromě hlavního města Prahy
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

Podporované aktivity:

 • budování a modernizace datových center

Podporovány nejsou centra pro implementaci ICT, telekomunikační služby, aktivity směřující do oblasti komerčních turistických zařízení (hotely, volnočasové aktivity, lázně, restaurace atp.).

Způsobilé výdaje:

 • Pořízení pozemků (max. 10 % z celkových skutečných investičních výdajů).
 • Stavby (max. 40 % z celkových skutečných investičních výdajů).
 • Dlouhodobý hmotný majetek mimo staveb.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek.
 • Služby poradců, expertů, studie.
 • Provozní náklady.

Nezpůsobilé výdaje:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.
 • Splátky půjček a úvěrů.
 • Sankce a penále.
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.
 • Leasing.