Blíží se konec 3. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V rámci 3. kola jsou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun.

Příjem žádostí probíhá od 11. října do 31. října 2016.

Alokace jednotlivých operací:

Popis

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 3. kolo příjmu žádostí na operace:

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

 • podpora na investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím
 • podporována budou například ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice dos taveb pro zahradnictví, pořízení speciálních mobilních strojů.

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 • operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschop­nosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů
 • podpora investic do zařízení (strojů), která umožní využití moderních technologií

4.3.2 Lesnická infrastruktura

 • podpora výstavby a rekonstrukcí lesních cest vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

 • podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích omezujících poškození lesní půdy a porostů

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

 • podpora s cílem zlepšit fungování operačních skupin, které svou činností pod EIP spadají
 • bude poskytnuta podpora na přímé výdaje související se zavedením inovace u podnikatelského subjektu působícího v odvětví zemědělství nebo potravinářství

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

 • podpora je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
 • jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

 • podpora spolupráce s cílem efektivního využití zdrojů a dosažení úspor, kterých by při individuálním postupu nemohlo být dosaženo
 • podporován bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů, tzn. spolupráce na tvorbě studií, podnikatelské­ho plánu
 • podporovány budou také společné investice

16.4.1 Horizon­tální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

 • podporován bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů, tj. spolupráce na tvorbě studií a podnikatelské­ho plánu

16.6.1 Horizon­tální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

 • podpora je zaměřena na vznik a koordinace spolupracujících subjektů, tj. spolupráce na tvorbě studií a podnikatelského plánu, dále na analýzu vztahů mezi subjekty a nastavení spolupráce při zajišťování a využívání místních zdrojů biomasy