Program Technologie – výzva pro začínající podnikatele

program je aktuálně otevřený

Hlavním cílem programu podpory a Výzvy je formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Vhodný žadatel:

 • pouze malý podnik
 • podnik musí mít alespoň 3 uzavřená po sobě jdoucí daňová období
 • podnikatelský subjekt působící v podporovaných ekonomických činností dle CZ-NACE

Termín vyhlášení výzvy: 11. 11. 2016
Druh výzvy: průběžná, jednokolová
Příjem plných žádostí: 9. 12. 2016 – 28. 2. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2019
Alokace: 50 000 000 Kč

Výše dotace: maximálně 45 % ve výši 100 tis. – 225 tis. Kč/projekt

Územní zaměření projektů:

 • Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

 • Podporovány budou podnikatelské záměry nových začínajících malých podniků s podnikatelskou historií max. 3 roky a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení.

Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností dle CZ-NACE (viz poslední strana).

Nepodporované aktivity:

 • prostá obnova majetku
 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami
 • aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým
 • výdaje na výrobní činnosti a služby

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek: nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
 • Dlouhodobý nehmotný majetek: náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu
 • Drobný hmotný a nehmotný majetek: Moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení