Výzva č. 62 – Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD

program je aktuálně otevřený

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na transformaci ústavních sociálních služeb, rozvoj sociálních služeb, komunitních center a sociálního bydlení. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace, OSS a jejich příspěvkové organizace, NNO, církve a církevní organizace. Spuštění programu a vyhlášení bylo 22. 11. 2016.

Vhodný žadatel pro:

 • Kraje
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • Obce
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a církevní organizace

Termín vyhlášení výzvy: 22. 11. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu 29. 11. 2016
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022
Alokace na výzvu: 1 900 000 000,– Kč

Územní zaměření projektů:

 • Místo realizace projektů: území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD (rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu)

Podporované aktivity:

 • Podporované aktivity – Deinstituciona­lizace, Rozvoj sociálních služeb (hlavní aktivity projektu):
  • Stavby, rekonstrukce a úpravy objektu.
  • Nákup pozemků a staveb.
  • Pořízení vybavení.
  • Pořízení automobilu pro účely poskytování terénní a ambulantní sociální služby.
 • Podporované aktivity – Deinstituciona­lizace (vedlejší aktivity projektu):
  • Demolice budov v areálu původního objektu.
  • Demolice staveb na místě realizace projektu.
  • Zeleň v okolí budov a na budovách (zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky).
  • Parkovací stání nezbytné pro provoz zařízení.
  • Příjezdové komunikace v areálu zařízení.
  • Zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor).
  • Projektová dokumentace stavby, EIA.
  • Studie proveditelnosti.
  • Osobní náklady manažera projektu.
  • Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení).
  • Povinná publicita.
  • Nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení.
 • Podporované aktivity – Rozvoj komunitních center (hlavní aktivity projektu):
  • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
  • Rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb.
  • Nákup pozemků a staveb.
  • Pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení.
  • Pořízení automobilu pro účely poskytování terénní a ambulantní sociální služby.
 • Podporované aktivity – Rozvoj komunitních center (vedlejší aktivity projektu):
  • Demolice staveb na místě realizace projektu.
  • Úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky).
  • Zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor).
  • Projektová dokumentace stavby, EIA.
  • Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení).
  • Studie proveditelnosti.
  • Povinná publicita.
  • Nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení.
 • Podporované aktivity – Sociální bydlení (hlavní aktivity projektu):
  • Nákup domů a bytů.
  • Rekonstrukce a úpravy domu nebo bytu.
  • Rekonstrukce a úpravy společných prostor bytového domu.
  • Pořízení základního vybavení bytové jednotky.
 • Podporované aktivity – Sociální bydlení (vedlejší aktivity projektu):
  • Zabezpečení výstavby (technický dozor investora, autorský dozor).
  • Zeleň v okolí budov a na budovách.
  • Projektová dokumentace stavby.
  • Studie proveditelnosti.
  • Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení).
  • Povinná publicita.