PO 3 – Implementace strategie digitálního vzdělávání I., výzva č. 02_16_36

program je aktuálně otevřený

Cílem výzvy je podpora přípravy koncepčních materiálů, které umožní modernizaci kurikulárních dokumentů z hlediska zapojení digitálních technologií. Žadateli jsou veřejné vysoké školy. Výzva byla vyhlášena dne 9. 8. 2016.

Oprávněný žadatel:

  • Veřejné vysoké školy, které mají akreditovaný magisterský studijní program v oblasti pedagogických věd zaměřený na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, studijní program zaměřený na přípravu učitelů mateřské školy a zároveň akreditované studijní obory vedoucí k získání odborné kvalifikace učitel druhého stupně základní školy nebo učitel střední školy.

Datum vyhlášení výzvy: 02. 11. 2016
Příjem plných žádostí: 03. 11. 2016 – 28. 02. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu: 250 mil. Kč
Výše dotace: 95 % způsobilých výdajů z výše 50 – 125 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

  • V rámci výzvy budou podpořeny projekty realizované na celém území České republiky, vč. území hl. m. Prahy.

Podporované aktivity:

Povinné aktivity:

  • Řízení projektu (aktivita č. 1).
  • Spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (aktivita č. 2).

Povinně volitelné aktivity:

  • aktivita č. 3 – Budování kapacit pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků
  • aktivita č. 4 – Popularizace rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků
  • aktivita č. 5 – Budování kapacit pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků
  • aktivita č. 6 – Popularizace rozvoje informatického myšlení dětí a žáků