Program Aplikace

program je aktuálně otevřený

Cílem programu podpory Aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy.

Vhodný žadatel:

 • malé a střední podniky
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

Vyhlášení III. výzvy: 29. 11. 2016
Druh výzvy: kolová
Příjem žádostí: 20. leden 2017 – 20. duben 2017
Termín ukončení projektu: 30. 4. 2020
Alokace na Výzvu II: 4 500 000 000 Kč

Výše dotace:

 • bude upřesněno výzvou

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

 • realizace průmyslového výzkumu
 • realizace experimentálního vývoje

Nepodporované aktivity:

 • zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center,
 • základní výzkum,
 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami,
 • aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým,
 • výrobní aktivity.

Způsobilé výdaje:

 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • cestovné
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu