Program Inovace – projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví

program je aktuálně otevřený

Program Inovace je určen pro veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a pro ostatní instituce terciárního vzdělávání, které uvádějí do výroby a na trh inovované výrobky či technologie. Hlavním cílem tohoto programu je posílení ochrany práv průmyslového vlastnictví. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy proběhlo 15.12.2015.

Vhodný žadatel:

 • malé a středníky podniky splňující podmínky stanovené v Doporučení 2003/361/ES
 • veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2008 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
 • vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání vykonávající činnost na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění

Termín vyhlášení výzvy: 15.12.2015
Příjem plných žádostí: 4.1. – 31.12.2017
Termín ukončení projektu: 31.12.2020
Alokace na výzvu: 50 000 000 Kč

Výše dotace: maximálně 50 % z prokázaných způsobilých výdajů ve výši 40 tis. – 1 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy.

Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce podpory) nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

Podporované aktivity:

 • Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě:
  • Vynálezů/patentů
  • Ochranných známek
  • Užitných vzorů
  • Průmyslových vzorů

Způsobilé výdaje:

 • služby oprávněných zástupců
 • překlady
 • správní poplatky