Program Potenciál

program je aktuálně otevřený

Program Potenciál je určen pro podniky bez rozdílu velikosti a nově i pro zemědělské či potravinářské podnikatele. Hlavním cílem tohoto programu je zvýšení, zavádění a rozšiřování kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, vznik a nárůst nových kvalifikovaných pracovních pozic, „zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje, a trvalé zvyšování konkurenceschop­nosti české ekonomiky." Mezi podporované aktivity patří založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, u MSP jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.

Vhodný žadatel:

  • podniky všech velikostí, které již realizují, případně uvažují o svém vlastním průmyslovém výzkumu a za tímto účelem potřebují vybavit odborné pracoviště

Termín vyhlášení Výzvy III: 11. 11. 2016
Druh výzvy: průběžná, jednokolová
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS: 15. 11. 2016
Příjem žádostí: 16. leden 2017 – 17. duben 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2019
Alokace: 2 500 000 000 Kč

Výše dotace:

  • maximálně 50 % pro všechny velikosti podniků ve výši 2 – 75 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

  • Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

  • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Nepodporované aktivity:

  • prostá obnova majetku
  • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami
  • aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým
  • výrobní aktivity

Způsobilé výdaje:

Popis