Dotace pro průmysl, výzkum a vývoj

Průmysl a výzkum

Pro výrobní společnosti je v rámci nového operačního období 2014 – 2020 připraveno několik operačních programů, které mají napomoci ke zvýšení konkurenceschop­nosti českých podniků pomocí zavádění inovací, zvyšování kvalifikace zaměstnanců, podpory výzkumu a vývoje nebo například snižování energetické náročnosti. Projekty musí být realizovány mimo území hlavního města, výjimkou je program Praha – pól růstu ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)» více informací

OPPIK navazuje na Operační program Podnikání a inovace (OPPI) a zaměřuje se na rozvoj ICT a informačních technologií (vysokorychlostní internet), nákup moderních technologických zařízení, snížení energetické náročnosti, ochranu duševního vlastnictví, vývojová centra, vznik a rozvoj klastrů, technologických platforem a projektů spolupráce od regionálních uskupení po nadnárodní kooperace, vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, školicí střediska, vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí, přístup jak k ekonomickým a technologickým trendům, účast na veletrzích, výstavách a další inovační infrastruktury.

Program Marketing

 • Vhodný žadatel: MSP
 • Dotace: maximálně 50 % ve výši 0,2 – 5 mil. Kč/projekt 
 • Podporovaná aktivita: usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích, služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy

program je aktuálně uzavřený

Program Školicí střediska

 • Vhodný žadatel: MSP
 • Dotace: maximálně 50 % dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 0,5 – 5 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: výstavba nových školicích center, rekonstrukce stávajících školicích center, pořízení vybavení školicích prostor, pořízení vzdělávacích programů, podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku

program je aktuálně otevřený

Program Technologie – výzva pro začínající podnikatele

 • Vhodný žadatel: podnikající fyzická a právnická osoba – malý podnik
 • Výše dotace: maximálně 45 % ve výši 100 000 – 225 000 Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností dle CZ-NACE (viz konec dokumentu).

program je aktuálně otevřený

Program Technologie – výzva pro stávající společnosti

 • Vhodný žadatel: podnikající fyzická a právnická osoba – malý podnik
 • Výše dotace: maximálně 45 % ve výši 1 mil. – 20 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností dle CZ-NACE (viz konec dokumentu).

program je aktuálně otevřený

Program Inovace – Inovační projekt

 • Vhodný žadatel: podnikatelský subjekt, zemědělský podnikatel, potravinářský podnikatel
 • Dotace: 25 – 45 % dle velikosti podniku ve výši 1 – 100 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: Inovační projekty: produktové inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace.

program je aktuálně otevřený

Program Potenciál

 • Vhodný žadatel: podniky všech velikostí, které již realizují, případně uvažují o svém vlastním průmyslovém výzkumu a za tímto účelem potřebují vybavit odborné pracoviště
 • Dotace: maximálně 50 % pro všechny velikosti podniků ve výši 2 – 75 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

program je aktuálně otevřený

Program Nemovitosti

 • Vhodný žadatel: MSP
 • Dotace: 35– 45 % (region NUTS II) ve výši 1 – 50 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: projekt rekonstrukce objektu typu brownfield, projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání

program je aktuálně uzavřený

Program Úspory energie

 • Vhodný žadatel: MSP, VP, zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, maloobchodní organizace, podnikatelé v oblasti akvakultury
 • Dotace: 30 – 50 % dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 0,5 – 250 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie.

program je aktuálně otevřený

Program ICT a sdílené služby – budování a modernizace datových center

 • Vhodný žadatel: podniky všech velikostí, které provozují nebo se chystají provozovat datová centra
 • Dotace: 25 – 45 % dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 10 – 120 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: budování a modernizace datových center

program je aktuálně otevřený

Program ICT a sdílené služby – zřizování a provoz center sdílených služeb

 • Vhodný žadatel: Podniky všech velikostí působící v oblasti vývoje software
 • Dotace: 25 – 45 % dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 1 – 100 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: Zřizování a provoz center sdílených služeb

program je aktuálně otevřený

Program ICT a sdílené služby – vývoj pro začínající podniky

 • Vhodný žadatel: podnikatelský subjekt – mikropodnik
 • Dotace: 60 % způsobilých výdajů ve výši 0,5 – 4 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace Datových center

program je aktuálně otevřený

Program ICT a sdílené služby – tvorba nových IS/ICT řešení

 • Vhodný žadatel: podniky všech velikostí působící v oblasti tvorby softwaru, zejména pak ICT řešení pro komunikaci, zábavu, obchod, vzdělávání, zdravotnictví, zaměstnanost a kulturu
 • Dotace: 25 – 45 % dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 1 – 50 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: Tvorba nových IS/ICT řešení

program je aktuálně otevřený

Program Aplikace

 • Vhodný žadatel: malé a střední podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • Dotace: až 80 % způsobilých výdajů ve výši 1 – 100 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: realizace průmyslového výzkumu a experimentální­ho vývoje

program je aktuálně otevřený

Program Spolupráce – klastry

 • Vhodný žadatel: malé a střední podniky, výzkumné organizace
 • Dotace: až 70 % ve výši 0,5 až 40 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: kolektivní výzkum

program je aktuálně otevřený

Program Partnerství znalostního transferu

 • Vhodný žadatel: MSP, organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • Dotace: max. 70 % ve výši 0,5 – 3,5 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: vytvoření partnerského vztahu mezi MSP a výzkumnou organizací

program je aktuálně otevřený

Program Poradenství 1

 • Vhodný žadatel: a) provozovatelé inovační infrastruktury: PI, VTP, IC b) MSP
 • Dotace: až 50 % ve výši 50 tis. – 20 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: poradenské a expertní služby pro začínající podniky (MSP s historií do 3 let)

program je aktuálně uzavřený

Program Obnovitelné zdroje energie

 • Vhodný žadatel: MSP, VP, zemědělští podnikatelé, potravinářští podnikatelé
 • Dotace: 40 – 80 % dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 1 – 100 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny, výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy, výstavba a rekonstrukce

program je aktuálně otevřený

Program Úspory energie v SZT

 • Vhodný žadatel: MSP, VP
 • Dotace: 30 – 50 % dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 0,5 – 400 mil. Kč/projekt 
 • Podporovaná aktivita: rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla

program je aktuálně otevřený

Program Smart grids I (Distribuční sítě)

 • Vhodný žadatel: malé, střední a velké podniky
 • Dotace: 40% dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 0,5 – 100 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách, nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě, výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách

program je aktuálně otevřený

Program Smart grids II (Přenosová síť)

 • Vhodný žadatel: velký podnik
 • Dotace: 40 % z výše 10 – 1500 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: výstavba, posílení a modernizace vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

program je aktuálně otevřený

Program Vysokorychlostní internet

 • Vhodný žadatel: podnikatelé v elektronických komunikacích bez ohledu na velikost
 • Dotace: 75 % ve výši 1 – 200 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: Modernizace, rozšiřování a budování sítí pro vysokorychlostní internet.

program je aktuálně otevřený

Program Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, akumulace energie a druhotné suroviny

 • Vhodný žadatel: MSP
 • Dotace: 25 – 80 % dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 50 000 – 100 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: Nízkouhlíkové inovativní technologie.

program je aktuálně otevřený

Program Poradenství 2

 • Vhodný žadatel: CzechInvest, CzechTrade, MSP
 • Dotace: 50 % ve výši 0,5 – 1 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: služby poradenských expertů

program je aktuálně uzavřený

Program Služby infrastruktury

 • Vhodný žadatel: PO (provozovatelé VTP, IC nebo PI), municipality, vysoké školy, univerzity
 • Dotace: 50 – 75 % ve výši 1 – 150 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: provozování inovační infrastruktury, rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií, výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty

program je aktuálně otevřený

Program Inovační vouchery

 • Vhodný žadatel: MSP, provozovatelé inovační infrastruktury: vědeckotechnické parky, inovační centra, podnikatelské inkubátory
 • Dotace: až 75 % ve výši 80 tis. – 250 tis. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací

program je aktuálně otevřený

Program Spolupráce – technologické platformy

 • Vhodný žadatel: obecně prospěšná společnost, spolek, pobočný spolek, komora (hospodářská, agrární, zájmové sdružení právnických osob
 • Dotace: maximálně 75 % ve výši 0,5 mil. – 5. mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: Podpora rozvoje národních TP vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve VaVa I v technologických v oblastech významných pro podnikatelskou sféru, podporovány jsou koordinační činnosti TP.

otevření plánováno na 12/2016

Program Inovace – projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví

 • Vhodný žadatel: veřejná výzkumná instituce, vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání, podnikatelský subjekt (kromě velkých podniků)
 • Dotace: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů ve výši 40 tis. – 1 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: aktivity směřují k realizaci projektu na podporu ochrany a nákupu práv duševního vlastnictví

program je aktuálně otevřený

Operační program Životní prostředí (OPŽP)» více informací

V rámci OPŽP je možné získat dotaci na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií, sanaci ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí.

SC 3.1 Prevence vzniku odpadů

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva a fyzické osoby podnikající
 • Dotace: 85 % z min. výše způsobilých výdajů 500 tis. Kč
 • Podporovaná aktivita: předcházení vzniku komunálních odpadů, předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikajících ve výrobě)

program je aktuálně otevřený

SC 3.2 Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
 • Dotace: max. 85 % min. výše způsobilých výdajů 500 tis. Kč
 • Podporované aktivity: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů** (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury) (3.2.1.) a Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů (3.2.2.).

program je aktuálně otevřený

SC 3.5 Snížení enviromentálního rizika a rozvíjení systémů jeho řízení

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
 • Dotace: až 85 % z min. výše 100 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: náhrada nebo rekonstrukce zařízení s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství, vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů, vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik

program je aktuálně uzavřený

Operační program Zaměstnanost (OPZ)» více informací

OPZ je zaměřený na podporu zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a veřejných služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. Celková alokace na tento program činí cca 2.1 mld. EUR.

PO 1 SC 1.3.1 – Budování kapacit sociálních partnerů – výzva 03_15_002

 • Vhodný žadatel: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů, Asociace samostatných odborů a organizace zaměstnavatelů a odborové organizace.
 • Dotace: až 100 % pro Sociální partnery z min. výše způs. výdajů 5 mil. Kč a pro organizace z min. výše způs. výdajů 1 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, zavádění nových moderních systémů řízení organizace a podniku, vzdělávání pro zaměstnance a zaměstnavatele, podpora konkurenceschop­nosti zaměstnavatelů, at­d.

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.2.1 – Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů – výzva 03_15_009

 • Vhodný žadatel: OSS, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Úřad vlády České republiky
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 10 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: zlepšení koordinace místních a celostátních politik, koordinace a metodická podpora tvorby a implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů; tvorba, metodická podpora, koordinace a implementace systémových opatření a metodik; metodická a koordinační podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje sítě finančně i místně dostupných služeb péče o děti, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.2 – Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu – výzva 03_15_013

 • Vhodný žadatel: obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, profesní a podnikatelská sdružení, kraje, obce, vysoké školy, apod.
 • Dotace: min. výše způsobil. výdajů 500 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: zakládání a provozování zařízení, skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností, zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory v době školních prázdnin

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.2 – Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování v Praze – výzva 03_15_014

 • Vhodný žadatel: obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, profesní a podnikatelská sdružení, kraje, obce, vysoké školy, apod.
 • Dotace: min. výše způsobil. výdajů 500 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: zakládání a provozování zařízení, skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností, zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory v době školních prázdnin

program je aktuálně uzavřený

PO 2 SC 2.1 – Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva – výzva 03_15_026

 • Vhodný žadatel: Pro aktivity mimo sociálního podnikání – Nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi a kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé soc. služeb, zapsaní v registru. Pro aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli (OSVČ, Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsob. výdajů 1 000 000 Kč pro projekty s aktivitami mimo sociální podnikání a min. výše způsob. výdajů 500 000 Kč pro projekty s aktivitami sociálního podnikání
 • Podporovaná aktivita: Podpora sociálního začleňování osob, podpora komunitní sociální práce, aktivizační a asistenční a motivační programy, aktivity přispívající k boji proti diskriminaci atd.

program je aktuálně uzavřený

PO 1 – Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu – výzva 03_15_035

 • Vhodný žadatel:obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení,  vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje

 organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízení organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.
Dotace: až 100 % z výše 942 000 – 5 986 710 Kč

 • Podporovaná aktivita:Podpo­rována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost – dětská skupina pro veřejnost, podniková dětská skupina, živnost volná/vázaná.

program je aktuálně uzavřený

PO 1 – Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze výzva 03_15_036

 • Vhodný žadatel:obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení,  vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje

 organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízení organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.
Dotace: až 100 % z výše 942 000 – 5 986 710 Kč

 • Podporovaná aktivita:Podpo­rována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost – dětská skupina pro veřejnost, podniková dětská skupina, živnost volná/vázaná.

program je aktuálně uzavřený

Integrovaný regionální operační program (IROP)» více informací

Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. V rámci tohoto operačního programu bude mj. podporována výstavba, rekonstrukce, rozšíření a technologické vybavení sociálních podniků.

Výzva č. 5 Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie

 • Vhodný žadatel:16 center vysoce specializované onkogynekologické zdravotní péče a 12 center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii.
 • Dotace: min. výše celk. způs. výdajů není stanovena, max. výše celk. způsob. výdajů na onkogynekologii – 40 mil. Kč, na perinatologii 70 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Pořízení přístrojového vybavení a technologií podle standardu vybavenosti center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologie nebo center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii, vycházející z Věstníku částka 14/2015 Ministerstva zdravotnictví ČR pro oblast vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii a vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii, včetně instruktáže personálu podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotních prostředcích.

program je aktuálně otevřený

Operační program Praha-pól růstu» více informací

Operační program Praha – pól růstu ČR (OP Praha), navazuje na operační programy Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschop­nost. Jedná se o multifondový operační program, tzn. bude financován z Evropského sociálního fondu i z Evropského fondu pro regionální rozvoj a umožní tak podporu investičních projektů i rozvoj lidských zdrojů. Program umožňuje získat dotační podporu pro pražské malé a střední podniky, vědu a výzkum, nízkouhlíkové hospodářství, podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání.

PO 1 SC 1: Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe – výzva č. 7

 • Vhodný žadatel: Organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • Dotace: 90 % z výše 1 – 30 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: fungování organizačních složek výzkumných organizací, transfer technologií a znalostí

program je aktuálně uzavřený

PO 3 SC 4: Rozvinuté sociální podnikání místních komunit (ESF)

 • Vhodný žadatel: hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: provoz, zakládání a rozšiřování sociálních podniků včetně projektů v oblasti zaměstnávání sociálně ohrožených v rámci kulturně-komunitních center a návazných aktivit

otevření plánováno na 2016

Operační program Rybářství (OPR)» více informací

Globálním cílem Operačního programu Rybářství je vybudování udržitelné a konkurenceschopné akvakultury založené na inovacích, konkurenceschop­nosti a účinnějším využití zdrojů. Mezi dílčí cíle lokálního charakteru patří zejména rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků. Celková alokace na tento Operační program činí 0.03 mld. EUR.

PO2 SC 2A 2.1. Inovace

 • Vhodný žadatel: podnik akvakultury (spolupráce vědeckého nebo technického subjektu)
 • Dotace: 50 % výše 50 000 – 5 000 000 Kč způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: rozvíjení technických, vědeckých nebo organizačních znalostí v akvakulturních hospodářstvích, vyvíjení nebo uvádění nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem, zkoumání technické nebo ekonomické proveditelnosti inovativních produktů nebo procesů

otevření plánováno na 10/2016

PO2 SC 2B 2.2. Produktivní investice do akvakultury

 • Vhodný žadatel: Podniky akvakultury (mikropodniky, malé a střední podniky), Rybářské svazy a rybářské spolky.
 • Dotace: 50 % způsobilých výdajů z výše 50 000 – 20 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: produktivní investice do akvakultury, zlepšování a modernizaci související se zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat, obnovu stávajících rybníků a další

program je aktuálně uzavřený

PO2 SC 2C 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

 • Vhodný žadatel: podnik akvakultury
 • Dotace: 50 % z výše 50 000 – 16 000 000 Kč způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: investice umožňující podstatné omezení dopadu podniků akvakultury na využívání a kvalitu vody, prosazování uzavřených systémů akvakultury, v nichž jsou produkty akvakultury chovány v uzavřených systémech s recirkulací

program je aktuálně uzavřený

PO2 SC 2D 2.5. Akvakultura poskytující enviromentální služ­by

 • Vhodný žadatel: podnik akvakultury, akvakultury, které jsou uživateli rybářských revírů, rybářské svazy a rybářské spolky, podniky akvakultury, které mají smluvní vztah s rybářské svazy a rybářské spolky, které jsou uživateli rybářských revírů
 • Dotace: 100 % z výše 25 000 – 10 000 000 Kč způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: Náklady přímo spojené s účastí na zachovávání a rozmnožování vodních živočichů

otevření plánováno na 10/2016

PO5 SC 5B 5.3. Investice do zpracování produktů

 • Vhodný žadatel: podnik akvakultury
 • Dotace: 50 % z výše 50 000 – 20 000 000 Kč způsobilých výdajů 
 • Podporovaná aktivita: Investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury

program je aktuálně uzavřený

Nejste si jistí, ve kterém operačním programu můžete žádat o dotaci?
Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme. Poptávkový formulář zde »