Dotace pro zemědělce, lesníky a rybáře

Zemědělství

Podnikatelé v živočišné i rostlinné výrobě, chovatelé ryb a lesní hospodáři mohou čerpat podporu především z Programu rozvoje venkova, Operačního programu Rybářství ale také nově i z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost. Dotovány jsou investice pro udržitelné využívání zemědělské a lesní půdy, investice do výstavby hospodářských budov a potřebné infrastruktury a investice na nové technologie a zpracovatelské postupy, inovace a poradenské služby.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)» více informací

OPPIK navazuje na Operační program Podnikání a inovace (OPPI) a zaměřuje se na rozvoj ICT a informačních technologií (vysokorychlostní internet), nákup moderních technologických zařízení, snížení energetické náročnosti, ochranu duševního vlastnictví, vývojová centra, vznik a rozvoj klastrů, technologických platforem a projektů spolupráce od regionálních uskupení po nadnárodní kooperace, vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, školicí střediska, vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí, přístup jak k ekonomickým a technologickým trendům, účast na veletrzích, výstavách a další inovační infrastruktury.

Program Inovace – Inovační projekt

 • Vhodný žadatel: podnikatelský subjekt, zemědělský podnikatel, potravinářský podnikatel
 • Dotace: 25 – 45 % dle velikosti podniku ve výši 1 – 100 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: Inovační projekty: produktové inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace.

program je aktuálně otevřený

Program Potenciál

 • Vhodný žadatel: podniky všech velikostí, které již realizují, případně uvažují o svém vlastním průmyslovém výzkumu a za tímto účelem potřebují vybavit odborné pracoviště
 • Dotace: maximálně 50 % pro všechny velikosti podniků ve výši 2 – 75 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

program je aktuálně otevřený

Program Úspory energie

 • Vhodný žadatel: MSP, VP, zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, maloobchodní organizace, podnikatelé v oblasti akvakultury
 • Dotace: 30 – 50 % dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 0,5 – 250 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie.

program je aktuálně otevřený

Program ICT a sdílené služby – tvorba nových IS/ICT řešení

 • Vhodný žadatel: podniky všech velikostí působící v oblasti tvorby softwaru, zejména pak ICT řešení pro komunikaci, zábavu, obchod, vzdělávání, zdravotnictví, zaměstnanost a kulturu
 • Dotace: 25 – 45 % dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 1 – 50 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: Tvorba nových IS/ICT řešení

program je aktuálně otevřený

Program Obnovitelné zdroje energie

 • Vhodný žadatel: MSP, VP, zemědělští podnikatelé, potravinářští podnikatelé
 • Dotace: 40 – 80 % dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 1 – 100 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny, výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy, výstavba a rekonstrukce

program je aktuálně otevřený

Program Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, akumulace energie a druhotné suroviny

 • Vhodný žadatel: MSP
 • Dotace: 25 – 80 % dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 50 000 – 100 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: Nízkouhlíkové inovativní technologie.

program je aktuálně otevřený

Program Inovace – projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví

 • Vhodný žadatel: veřejná výzkumná instituce, vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání, podnikatelský subjekt (kromě velkých podniků)
 • Dotace: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů ve výši 40 tis. – 1 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: aktivity směřují k realizaci projektu na podporu ochrany a nákupu práv duševního vlastnictví

program je aktuálně otevřený

Program Rozvoje venkova (PRV)» více informací

V rámci PRV bude možné získat dotaci na rozvoj zemědělských podniků formou investic na založení a rozvoj nezemědělských činností (zpracovatelský průmysl, agroturistika, výroba OZE ze zemědělské produkce/odpa­dů, aj.)

M01 – 1.1.1 Vzdělávací akce

 • Vhodný žadatel: subjekt zajišťující vzdělávací/in­formační akce
 • Dotace: 85 % z výše 50 000 – 1 mil. Kč
 • Podporované aktivity: technické zabezpečení vzdělávací/in­formační akce, výukové materiály, cestovní výdaje lektora/tlumočníka a další

program je aktuálně uzavřený

M01 – 1.2.1 Informační akce

 • Vhodný žadatel: subjekt zajišťující vzdělávací/in­formační akce
 • Dotace: 85 % z výše 50 000 – 1 mil. Kč
 • Podporované aktivity: technické zabezpečení vzdělávací/in­formační akce, výukové materiály, cestovní výdaje lektora/tlumočníka a další

program je aktuálně uzavřený

M04 – 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

 • Vhodný žadatel: zemědělský podnikatel, všechny velikostní kategorie podniků
 • Dotace: až 60 % z výše způsobilých výdajů 100 000 – 150 00 000 Kč 
 • Podporovaná aktivita: modernizace nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů, pořízení nových technologií s výrazným inovačním potenciálem

program je aktuálně uzavřený

M04 – 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 • Vhodný žadatel: zemědělský podnikatel, výrobce potravin či výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku
 • Dotace: 40 % z výše způsobilých výdajů 100 000 – 150 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov a vybavení prodejen

program je aktuálně uzavřený

M04 – 4.3.1 Pozemkové úpravy

 • Vhodný žadatel: FO, PO, vysóké školy, střední školy, obce, kraje
 • Dotace: 80 % z výše způsobilých výdajů 10 000 – 8 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: provádění pozemkových úprav, realizace plánu společných zařízení (opatření zajišťující zpřístupnění pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření)

program je aktuálně uzavřený

M04 – 4.3.2 Lesnická infrastruktura

 • Vhodný žadatel: fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední školy, školní statky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků
 • Dotace: 80 % způsobilých výdajů ve výši 10 000 – 8 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: rekonstrukce a budování nové lesnické infrastruktury

program je aktuálně otevřený

M06 – 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

 • Vhodný žadatel: Mladý začínající zemědělec (FO nebo PO)
 • Dotace: 45 tisíc eur
 • Podporované aktivity: Poskytována na realizaci podnikatelské­ho plánu.

program je aktuálně otevřený

M06 – 6.4.1 Investice do nezemědělských činností

 • Vhodný žadatel: zemědělský podnikatel
 • Dotace: až 45 % z výše 200 000 – 10 mil. Kč 
 • Podporovaná aktivita: stavební výdaje na obnovu, nákup strojů technologií, nákup základního nábytku, výpočetní techniky, nákup nemovitosti

program je aktuálně otevřený

M06 – 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdro­jů

 • Vhodný žadatel: zemědělský podnikatel
 • Dotace: až 45 % z výše 200 000 – 10 mil. Kč
 • Způsobilé výdaje: nová výstavba nebo stavební obnova, modernizace, statické zabezpečení či přestavba provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance, doplňující výdaje, pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost, montáž a zkoušky

program je aktuálně uzavřený

M06 – 6.4.2 Podpora agroturistiky

 • Vhodný žadatel: zěmědělský podnikatel
 • Dotace: až 45 % z výše 200 000 – 10 mil. Kč
 • Způsobilé výdaje: nákup nemovitosti, výpočetní techniky, výsadba požárních nádrží a další

program je aktuálně otevřený

M08 – 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

 • Vhodný žadatel: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky, v případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec, veřejné orgány
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost a náhrady za ukončení zemědělské činnosti

otevření plánováno na 10/2015

M08 – 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

 • Vhodný žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo vodního toku, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů, Určený odborný správce PUPFL
 • Dotace: 100 % z výše 100 000 až 5 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: výstavby a rekonstrukce objektů hrazení bystřin, protierozní opatření v povodí malých vodních toků, výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce retenčních nádrží, projekční a průzkumné práce

program je aktuálně uzavřený

M08 – 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

 • Vhodný žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků
 • Dotace: 100 % z výše 75 000 – 40 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci, příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách

program je aktuálně uzavřený

M08 – 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

 • Vhodný žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL a nebo vodního toku, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů, určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku
 • Dotace: 100 % z výše 100 000 – 5 mil. Kč
 • Způsobilé výdaje: Odstraňování škod způsobených povodněmi, projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu

program je aktuálně uzavřený

M08 – 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

 • Vhodný žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků
 • Dotace: 50 % z výše 20 000 – 1 mil. Kč
 • Způsobilé výdaje: částečná úhrada nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocenek) melioračních a zpevňujících dřevin

program je aktuálně uzavřený

M08 – 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

 • Vhodný žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL
 • Dotace: 100 % z výše 100 000 – 2 mil. Kč
 • Způsobilé výdaje: opatření k posílení rekreační funkce lesa, usměrňování návštěvnosti území, k údržbě lesního prostředí, k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, nákup pozemků

program je aktuálně uzavřený

M08 – 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

 • Vhodný žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.
 • Dotace: 100 % z výše 100 000 – 40 mil. Kč
 • Způsobilé vádaje: snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy, příprava ploch před zalesněním, umělá obnova sadbou, hnojení lesních dřevin při výsadbě, ochrana založeného porostu

program je aktuálně uzavřený

M08 – 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

 • Vhodný žadatel: FO nebo PO, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední školy,
 • Dotace: 50 % z výše způsobilých výdajů 10 000 – 15 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: nová technika a technologie s cílem racionalizace obhospodařová­ní lesů

program je aktuálně uzavřený

M10 – Agroenvironmentálně-klimatické opatření

 • Vhodný žadatel: uživatelé půdy evidované v LPIS, kteří se dobrovolně zaváží k provádění podmínek v rámci závazku
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: integrovaná produkce ovoce, integrovaná produkce révy vinné, integrovaná produkce zeleniny, ošetřování travních porostů, zatravňování orné půdy, biopásy, ochrana čejky chocholaté, zatravňování drah soustředěného od­toku

otevření plánováno na 2016

M08 – 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

 • Vhodný žadatel: FO nebo PO podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku, obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí
 • Dotace: 50 % z výše 10 000 – 5 mil. Kč
 • Způsobilé výdaje: odkorňovače, zařízení brusíren, stavební náklady, nákup nemovitost a další

program je aktuálně uzavřený

M11 – Ekologické zemědělství

 • Vhodný žadatel: FO nebo PO, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, hospodaří v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., obhospodařuje v LPIS evidovanou zemědělskou půdu způsobilou pro platbu a splňuje definici aktivního zemědělce a zároveň je vedena v evidenci zemědělského podnikatele
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: hospodaření na orné půdě, travních porostech, v sadech, vinicích, chmelnicích a pěstování zeleniny a speciálních bylin

otevření plánováno na 2016

M12 – Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě

 • Vhodný žadatel: FO nebo PO, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, obhospodařuje v LPIS evidovanou zemědělskou půdu způsobilou pro platbu
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů způsobených omezením hospodaření

otevření plánováno na 2016

M13 – Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

 • Vhodný žadatel: FO nebo PO, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, obhospodařuje v LPIS evidovanou zemědělskou půdu způsobilou pro platbu a splňuje definici aktivního zemědělce a zároveň je vedena v evidenci zemědělského podnikatele
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: plná nebo částečná kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů v souvislosti s omezením zemědělské produkce a zachování udržitelných systémů hospodaření v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními

otevření plánováno na 2016

M14 – Dobré životní podmínky zvířat

 • Vhodný žadatel: FO nebo PO, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost a která se dobrovolně zaváže k provádění podmínek v rámci závazku a splňuje definici aktivního zemědělce
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: zvýšení lehacího prostoru v chovu dojnic, zlepšení stájového prostředí v chovu mléčného skotu, výběhy/přístup k pastvě pro suchostojné krávy, zlepšení životních podmínek pro prasničky a prasnice, zvětšení plochy pro selata

otevření plánováno na 2016

M15 – Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

 • Vhodný žadatel: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa, soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: kompenzace dodatečných nákladů a snížených výnosů souvisejících se sběrem osiva šetrnými technologiemi, ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

otevření plánováno na 2016

M16 – 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

 • Vhodný žadatel: Uskupení (operační skupina) o minimálně dvou subjektech
 • Dotace: až 85 % z výše 1 – 50 mil. Kč
 • Způsobilé výdaje: náklady spolupráce, přímé náklady, ostatní náklady

program je aktuálně uzavřený

M16 – 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě

 • Vhodný žadatel: zemědělský podnikatel, skupina zemědělců, uskupení minimálně dvou subjektů
 • Dotace: až 50 % z výše 1 – 100 mil. Kč
 • Způsobilé výdaje: nákup nemovitosti, provozní náklady spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, přímé náklady

program je aktuálně otevřený

M16 – 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

 • Vhodný žadatel: uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí, zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv
 • Dotace: 50 % z výše 1 – 150 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: zavedení nového výrobního postupu, zařízení či výrobku nebo také významné vylepšení stávající technologie výroby nebo produktu, spolupráce zemědělských podnikatelů, výrobců potravin a krmiv se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji v zemědělsko-potravinářském odvětví

program je aktuálně uzavřený

M16 – 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

 • Vhodný žadatel: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu
 • Dotace: až 50 % z výše 50 000 – 7 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: výdaje na spolupráci, přímé investiční náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu spolupráce

program je aktuálně uzavřený

M16 – 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

 • Vhodný žadatel: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, Obec nebo dobrovolný svazek obcí, Nevládní neziskové organizace
 • Dotace: až 50 % z výše 50 000 – 6 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: výdaje na spolupráci, přímé investiční náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu spolupráce

program je aktuálně uzavřený

M16 – 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

 • Vhodný žadatel: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, Obec nebo dobrovolný svazek obcí, Nevládní neziskové organizace
 • Dotace: až 50 % z výše 50 000 – 4 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Výdaje spojené s realizací projektu

program je aktuálně uzavřený

Operační program Životní prostředí (OPŽP)» více informací

V rámci OPŽP je možné získat dotaci na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií, sanaci ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí.

SC 2.2 Snížení emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitní koncentrací znečišťujících lá­tek

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
 • Dotace: 60 – 85 % celkových způsobilých nákladů
 • Podporovaná aktivita: kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování, pořízení dodatečných technologií ke snížení emisí znečišťujících látek či ke snížení úrovně znečištění

program je aktuálně uzavřený

Operační program Rybářství (OPR)» více informací

Globálním cílem Operačního programu Rybářství je vybudování udržitelné a konkurenceschopné akvakultury založené na inovacích, konkurenceschop­nosti a účinnějším využití zdrojů. Mezi dílčí cíle lokálního charakteru patří zejména rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků. Celková alokace na tento Operační program činí 0.03 mld. EUR.

PO2 SC 2A 2.1. Inovace

 • Vhodný žadatel: podnik akvakultury (spolupráce vědeckého nebo technického subjektu)
 • Dotace: 50 % výše 50 000 – 5 000 000 Kč způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: rozvíjení technických, vědeckých nebo organizačních znalostí v akvakulturních hospodářstvích, vyvíjení nebo uvádění nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem, zkoumání technické nebo ekonomické proveditelnosti inovativních produktů nebo procesů

otevření plánováno na 10/2016

PO2 SC 2B 2.2. Produktivní investice do akvakultury

 • Vhodný žadatel: Podniky akvakultury (mikropodniky, malé a střední podniky), Rybářské svazy a rybářské spolky.
 • Dotace: 50 % způsobilých výdajů z výše 50 000 – 20 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: produktivní investice do akvakultury, zlepšování a modernizaci související se zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat, obnovu stávajících rybníků a další

program je aktuálně uzavřený

PO2 SC 2B 2.3. Podpora nových chovatelů

 • Vhodný žadatel: Podnikatelé vstupující do odvětví akvakultury
 • Dotace: 50 % z výše 50 000 – 4 999 999 Kč způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: Zřizování podniků udržitelné akvakultury nově začínajícími chovateli

program je aktuálně uzavřený

PO2 SC 2C 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

 • Vhodný žadatel: podnik akvakultury
 • Dotace: 50 % z výše 50 000 – 16 000 000 Kč způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: investice umožňující podstatné omezení dopadu podniků akvakultury na využívání a kvalitu vody, prosazování uzavřených systémů akvakultury, v nichž jsou produkty akvakultury chovány v uzavřených systémech s recirkulací

program je aktuálně uzavřený

PO2 SC 2D 2.5. Akvakultura poskytující enviromentální služ­by

 • Vhodný žadatel: podnik akvakultury, akvakultury, které jsou uživateli rybářských revírů, rybářské svazy a rybářské spolky, podniky akvakultury, které mají smluvní vztah s rybářské svazy a rybářské spolky, které jsou uživateli rybářských revírů
 • Dotace: 100 % z výše 25 000 – 10 000 000 Kč způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: Náklady přímo spojené s účastí na zachovávání a rozmnožování vodních živočichů

otevření plánováno na 10/2016

PO3 SC 3A 3.1. Shromažďování údajů

 • Vhodný žadatel: Ministerstvo zemědělství
 • Dotace: 100 % způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: bude upřesněno výzvou

otevření plánováno na 2016

PO3 SC 3B 3.2. Sledovatelnost produktů

 • Vhodný žadatel: Ministerstvo zemědělství, Generální ředitelství cel, příslušné orgány podle článku 2 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat
 • Dotace: 100 % způsobilých výdajů z výše 10 000 – 4 999 999 Kč za každý jednotlivý projekt
 • Podporovaná aktivita: vývoj, nákup a instalace komponentů, včetně počítačového hardwaru a softwaru, které jsou nezbytné k zajištění sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury, školení a výměnné programy, včetně výměny mezi členskými státy, pro osoby odpovědné za monitorování, kontrolu a sledování rybolovných činností a další

program je aktuálně otevřený

PO5 SC 5A 5.1. Plány produkce

 • Vhodný žadatel: Organizace producentů
 • Dotace: 75 % způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: Příprava a provádění plánů produkce a plánů uvádění produktů na trh

otevření plánováno na 2016

PO5 SC 5A 5.2. Uvádění produktů na trh

 • Vhodný žadatel: organizace producentů, Ministerstvo zemědělství, subjekty reprezentující akvakulturu, rybářské svazy a organizační jednotky rybářských svazů, hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky rybářských svazů
 • Dotace: 50 – 100 % způsobilých výdajů z výše 10 000 – 40 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: vytváření organizací producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborových organizací, vedení regionálních, celostátních nebo nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní

program je aktuálně otevřený

PO5 SC 5B 5.3. Investice do zpracování produktů

 • Vhodný žadatel: podnik akvakultury
 • Dotace: 50 % z výše 50 000 – 20 000 000 Kč způsobilých výdajů 
 • Podporovaná aktivita: Investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury

program je aktuálně uzavřený

Nejste si jistí, ve kterém operačním programu můžete žádat o dotaci?
Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme. Poptávkový formulář zde »