Dotace na vzdělávání

Vzdělávání V rámci operačního období 2014–2020 je k dispozici široká škála dotačních programů zaměřených na tzv. měkké projekty. Je podporováno školení a profesní rozvoj zaměstnanců (včetně pedagogů na všech stupních formálního vzdělávání), vytváření komplexních vzdělávacích programů včetně poskytování poradensko-informačních služeb. Níže je přehled všech operačních programů, v rámci kterých lze získat dotaci na vzdělávací aktivity. Hlavními operačními programy v oblasti vzdělávání jsou Operační program zaměstnanost (OPZ) a Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OPVVV).

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)» více informací

OPPIK navazuje na Operační program Podnikání a inovace (OPPI) a zaměřuje se na rozvoj ICT a informačních technologií (vysokorychlostní internet), nákup moderních technologických zařízení, snížení energetické náročnosti, ochranu duševního vlastnictví, vývojová centra, vznik a rozvoj klastrů, technologických platforem a projektů spolupráce od regionálních uskupení po nadnárodní kooperace, vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, školicí střediska, vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí, přístup jak k ekonomickým a technologickým trendům, účast na veletrzích, výstavách a další inovační infrastruktury.

Program Aplikace

 • Vhodný žadatel: malé a střední podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • Dotace: až 80 % způsobilých výdajů ve výši 1 – 100 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: realizace průmyslového výzkumu a experimentální­ho vývoje

program je aktuálně otevřený

Program Partnerství znalostního transferu

 • Vhodný žadatel: MSP, organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • Dotace: max. 70 % ve výši 0,5 – 3,5 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: vytvoření partnerského vztahu mezi MSP a výzkumnou organizací

program je aktuálně otevřený

Program Služby infrastruktury

 • Vhodný žadatel: PO (provozovatelé VTP, IC nebo PI), municipality, vysoké školy, univerzity
 • Dotace: 50 – 75 % ve výši 1 – 150 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: provozování inovační infrastruktury, rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií, výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty

program je aktuálně otevřený

Program Spolupráce – technologické platformy

 • Vhodný žadatel: obecně prospěšná společnost, spolek, pobočný spolek, komora (hospodářská, agrární, zájmové sdružení právnických osob
 • Dotace: maximálně 75 % ve výši 0,5 mil. – 5. mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: Podpora rozvoje národních TP vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve VaVa I v technologických v oblastech významných pro podnikatelskou sféru, podporovány jsou koordinační činnosti TP.

otevření plánováno na 12/2016

Program Rozvoje venkova (PRV)» více informací

V rámci PRV bude možné získat dotaci na rozvoj zemědělských podniků formou investic na založení a rozvoj nezemědělských činností (zpracovatelský průmysl, agroturistika, výroba OZE ze zemědělské produkce/odpa­dů, aj.)

M01 – 1.1.1 Vzdělávací akce

 • Vhodný žadatel: subjekt zajišťující vzdělávací/in­formační akce
 • Dotace: 85 % z výše 50 000 – 1 mil. Kč
 • Podporované aktivity: technické zabezpečení vzdělávací/in­formační akce, výukové materiály, cestovní výdaje lektora/tlumočníka a další

program je aktuálně uzavřený

M01 – 1.2.1 Informační akce

 • Vhodný žadatel: subjekt zajišťující vzdělávací/in­formační akce
 • Dotace: 85 % z výše 50 000 – 1 mil. Kč
 • Podporované aktivity: technické zabezpečení vzdělávací/in­formační akce, výukové materiály, cestovní výdaje lektora/tlumočníka a další

program je aktuálně uzavřený

Operační program Zaměstnanost (OPZ)» více informací

OPZ je zaměřený na podporu zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a veřejných služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. Celková alokace na tento program činí cca 2.1 mld. EUR.

PO 1 SC 1.1.1 – Nástroje APZ – výzva 03_15_001

 • Vhodný žadatel: Úřad práce ČR
 • Dotace: až 100 % z minimální výše způs. výdajů 10 mil. Kč na projekt
 • Podporovaná aktivita: Zprostředkování zaměstnání, Poradenské a informační činnosti a programy, Bilanční a pracovní diagnostika, Rekvalifikace, a­pod.

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.3.1 – Budování kapacit sociálních partnerů – výzva 03_15_002

 • Vhodný žadatel: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů, Asociace samostatných odborů a organizace zaměstnavatelů a odborové organizace.
 • Dotace: až 100 % pro Sociální partnery z min. výše způs. výdajů 5 mil. Kč a pro organizace z min. výše způs. výdajů 1 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, zavádění nových moderních systémů řízení organizace a podniku, vzdělávání pro zaměstnance a zaměstnavatele, podpora konkurenceschop­nosti zaměstnavatelů, at­d.

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.5.1 – Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji – výzva 03_15_003

 • Vhodný žadatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí a jím řízené/zřízené instituce
 • Dotace: až 100 % z min. výše způs. výdajů 10 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a poskytování souvisejících služeb v oblasti zaměstnanosti, poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých pro volbu povolání, poskytování rekvalifikací apod.

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.1.2 – Záruky pro mladé – výzva 03_15_004

 • Vhodný žadatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí a jím řízené/zřízené instituce, poradenské a vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, obce a svazky obcí
 • Dotace: až 100 % minimální výše způs. výdajů 10 mil. Kč na projekt
 • Podporovaná aktivita: zprostředkování zaměstnání, poradenské a informační činnosti a programy, bilanční a pracovní diagnostika, rekvalifikace, rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce apod.

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.1 – Průběžná výzva pro kraje – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb – výzva 03_15_05

 • Vhodný žadatel: kraje
 • Dotace: až 95 % z min. výše způsobil. výdajů 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: azylové domy pro rodiče/rodiny s dítětem/dětmi, domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, osobní asistence, podpora samostatného bydlení, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2: Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb

 • Vhodný žadatel: poskytovatelé služeb, kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, organizační složka státu, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé, školy a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce, profesní organizace
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: podpora transformace a deinstituciona­lizace pobytových sociálních služeb, rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, podpora systému sociálního bydlení, zavádění zdravotní péče ve vybraných oborech v regionech, kde tato péče dříve nebyla poskytována nebo byla poskytována v nedostatečném objemu apod.

otevření plánováno na 06/2015

PO 2 SC 2.1 – Průběžná výzva pro hl. m. Prahu – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb – výzva 03_15_006

 • Vhodný žadatel: hl. m. Praha
 • Dotace: 95 % z min. výše způsobil. výdajů 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: azylové domy pro rodiče/rodiny s dítětem/dětmi, domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, osobní asistence, podpora samostatného bydlení, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.2. – Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje) – výzva 03_15_007

 • Vhodný žadatel: kraje
 • Dotace: 95 % z min. výše způsob. výdajů 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Podpora transformace a deinstituciona­lizace pobytových sociálních služeb, Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, Podpora systému sociálního bydlení, Podpora a posilování koordinační role obcí, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.2 – Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro hl. m. Prahu) – výzva 03_15_008

 • Vhodný žadatel: hl. město Praha
 • Dotace: 95 % z min. výše způsob. výdajů 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Podpora transformace a deinstituciona­lizace pobytových sociálních služeb, Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, Podpora systému sociálního bydlení, Podpora a posilování koordinační role obcí, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.2.1 – Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů – výzva 03_15_009

 • Vhodný žadatel: OSS, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Úřad vlády České republiky
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 10 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: zlepšení koordinace místních a celostátních politik, koordinace a metodická podpora tvorby a implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů; tvorba, metodická podpora, koordinace a implementace systémových opatření a metodik; metodická a koordinační podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje sítě finančně i místně dostupných služeb péče o děti, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.1.1 – Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ – výzva 03_15_010

 • Vhodný žadatel: Úřad práce ČR
 • Dotace: až 100 % z minimální výše způs. výdajů 10 mil. Kč na projekt
 • Podporovaná aktivita: Zprostředkování zaměstnání, Poradenské a informační činnosti a programy, Bilanční a pracovní diagnostika, Rekvalifikace, a­pod.

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.4.1 Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR – výzva 03_15_011

 • Vhodný žadatel: Úřad práce ČR
 • Dotace: až 100 % z minimální výše způsobilých výdajů 10 mil. Kč na projekt
 • Podporovaná aktivita: Podpora rozvoje a kapacit institucí trhu práce, vorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu práce zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných služeb a personálního zajištění, Rozvoj sítě EURES, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.2 – Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu – výzva 03_15_013

 • Vhodný žadatel: obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, profesní a podnikatelská sdružení, kraje, obce, vysoké školy, apod.
 • Dotace: min. výše způsobil. výdajů 500 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: zakládání a provozování zařízení, skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností, zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory v době školních prázdnin

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.2 – Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování v Praze – výzva 03_15_014

 • Vhodný žadatel: obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, profesní a podnikatelská sdružení, kraje, obce, vysoké školy, apod.
 • Dotace: min. výše způsobil. výdajů 500 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: zakládání a provozování zařízení, skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností, zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory v době školních prázdnin

program je aktuálně uzavřený

PO 2 SC 2.1. – Výzva pro systémové projekty realizované MPSV – soc. podnikání – výzva 03_15_016

 • Vhodný žadatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Dotace: 100 % z min. výše způsobil. výdajů 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků; Aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce; Zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství; apod.

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.2. – Systémové projekty realizované MPSV a ÚP ČR – výzva – 03_15_017

 • Vhodný žadatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Úřad práce ČR
 • Dotace: 100 % z min. výše způsob. výdajů 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Podpora transformace a deinstituciona­lizace pobytových sociálních služeb, Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, Podpora systému sociálního bydlení, Podpora a posilování koordinační role obcí, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 4 SC 4.1.1 – Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020 – výzva 03_15_019

 • Vhodný žadatel: oorganizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace a pro asociace a sružení obcí a krajů
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobilých výdajů 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn, zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy apod.

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.3.1 / 1.3.2 – Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli – výzva 03_15_021

 • Vhodný žadatel: Úřad práce ČR
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobilých výdajů 10 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích, Poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.1 Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování – výzva č. 03_16_064

 • Vhodný žadatel: Nestátní neziskové organizace, sociální družstva,obce dle zákona o obcích, organizace zřizované obcemi a kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů
 • Dotace: až 100 % z výše celkových způsob. výdajů 1 – 15 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Podpora sociální práce je základní nástroj pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, Podpora aktivit zaměřených na pečující osoby a podporu neformální péče, Podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti a další

program je aktuálně otevřený

PO 4 SC 4.1.1., 4.1.2. – Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy – výzva 03_15_025

 • Vhodný žadatel: oorganizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobilých výdajů 1 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn, zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy apod.

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.1 – Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva – výzva 03_15_026

 • Vhodný žadatel: Pro aktivity mimo sociálního podnikání – Nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi a kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé soc. služeb, zapsaní v registru. Pro aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli (OSVČ, Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsob. výdajů 1 000 000 Kč pro projekty s aktivitami mimo sociální podnikání a min. výše způsob. výdajů 500 000 Kč pro projekty s aktivitami sociálního podnikání
 • Podporovaná aktivita: Podpora sociálního začleňování osob, podpora komunitní sociální práce, aktivizační a asistenční a motivační programy, aktivity přispívající k boji proti diskriminaci atd.

program je aktuálně uzavřený

PO 2 SC 2.2 – Výzva na systémové projekty pro ostatní ministerstva – výzva 03_15_029

 • Vhodný žadatel: Ministerstvo spravedlnosti, Probační a mediační služba, Ministerstvo vnitra
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsob. výdajů 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, Zavádění komplexních programů a vytváření podmínek přesahujících jednotlivé oblasti podpory sociálního začleňování osob, Systémová, koncepční strategická, osvětová a metodická opatření v oblasti sociálních služeb, atd.

program je aktuálně otevřený

PO 3 SC 3.1.1 – Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež – výzva 03_15_032

 • Vhodný žadatel: Vzdělávací instituce, Agentury práce, nestátní neziskové organizace (NNO), Kraje a obce a jimi zřizované organizace
 • Dotace: 100 % z min. výše způsobilých výdajů 1 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, odborné přípravy po jejím návratu do České republiky, apod.

program je aktuálně uzavřený

PO 4 SC 4.1.1., 4.1.2. – Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) – výzva 03_15_033

 • Vhodný žadatel: obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobilých výdajů 1 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: podpora strategického řízení, zlepšení řízení kvality a managementu rozvoje organizace, zvýšení transparentnosti fungování organizace; realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě; zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě

program je aktuálně uzavřený

PO 4 SC 4.1.1., 4.1.2. – Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha – výzva 03_15_034

 • Vhodný žadatel: Obce, Kraje, Příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi
 • Dotace: až 95 % z min. výše způsobilých výdajů 1 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: podpora strategického řízení, zlepšení řízení kvality a managementu rozvoje organizace, zvýšení transparentnosti fungování organizace; realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě; zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě

program je aktuálně uzavřený

PO 1 – Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu – výzva 03_15_035

 • Vhodný žadatel:obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení,  vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje

 organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízení organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.
Dotace: až 100 % z výše 942 000 – 5 986 710 Kč

 • Podporovaná aktivita:Podpo­rována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost – dětská skupina pro veřejnost, podniková dětská skupina, živnost volná/vázaná.

program je aktuálně uzavřený

PO 1 – Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze výzva 03_15_036

 • Vhodný žadatel:obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení,  vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje

 organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízení organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.
Dotace: až 100 % z výše 942 000 – 5 986 710 Kč

 • Podporovaná aktivita:Podpo­rována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost – dětská skupina pro veřejnost, podniková dětská skupina, živnost volná/vázaná.

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.1.1 – Podpora zaměstnanosti cílových skupin – výzva č. 040

 • Vhodný žadatel: Vzdělávací a poradenské instituce, Nestátní neziskové organizace
 • Dotace: max. 100 % z výše 1,5 – 6 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání, bilanční a pracovní diagnostika, motivační aktivity, rekvalifikace a další

program je aktuálně uzavřený

PO 2.2. SC 1 – Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí – výzva č. 041

 • Vhodný žadatel: Oborová zastřešující organizace, Zastřešující organizace, Všeoborová zastřešující organizace
 • Dotace: max. 100 % z výše 1 – 6 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Podpora rozvoje zastřešujících organizací, Posílení metodické podpory a poradenství vůči členským organizacím

program je aktuálně uzavřený

PO 2 SC 2.1. – Výzva pro koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám – výzva 03_15_042

 • Vhodný žadatel: nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce, OSVČ, obchodní korporace
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 500 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Podpora prostřednictvím sociálních služeb, Podpora komunitní sociální práce, Propojování podpory v oblasti bydlení, Program prevence kriminality, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.3. – Podnikové vzdělávání zaměstnanců – výzva 03_16_043

 • Vhodný žadatel: obchodní korporace, státní podnik, OSVČ, právnické osoby
 • Dotace: 85 % z výše způsobilých výdajů 500 000 – 10 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.3 – Vzdělávání – společná cesta k rozvoji! – výzva 03_16_060

 • Vhodný žadatel: Profesní a podnikatelská sdružení, Zastřešující organizace nestátáních neziskových organizací, Subjekty sdružující účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností
 • Dotace: až 100 % z výše 1,8 – 20 mil. Kč způs. výdajů
 • Podporovaná aktivita: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.2 – Soutěžní rozdíly v postavení žen a mužů mimo hl. město Prahu – výzva 03_16_061

 • Vhodný žadatel: obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, NNO, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, veřejné výzkumné organizace

,kraje, obce, školy a školská zařízení, vysoké školy

 • Dotace: až 100 % z výše 1 – 6 mil. Kč způs. výdajů
 • Podporovaná aktivita: komplexní podpora vedoucí ke zlepšení postavení na trhu práce žen ve věku 55+, podpora opatření vedoucích k odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví, Podpora aktivit vedoucích k vyššímu zapojení mužů do péče o děti a další závislé

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.2 – Soutěžní rozdíly v postavení žen a mužů v hl. městě Praze – výzva 03_16_062

 • Vhodný žadatel: obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, NNO, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, veřejné výzkumné organizace

,kraje, obce, školy a školská zařízení, vysoké školy

 • Dotace: až 100 % z výše 1 – 6 mil. Kč způs. výdajů
 • Podporovaná aktivita: komplexní podpora vedoucí ke zlepšení postavení na trhu práce žen ve věku 55+, podpora opatření vedoucích k odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví, Podpora aktivit vedoucích k vyššímu zapojení mužů do péče o děti a další závislé

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.5.1 – Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje – výzva 03_15_116

 • Vhodný žadatel: Karlovarský kraj, Ústecký kraj
 • Dotace: až 100 % z min. výše způs. výdajů 10 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a poskytování souvisejících služeb v oblasti zaměstnanosti, poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých pro volbu povolání, poskytování rekvalifikací apod.

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.1.1 – Nástroje APZ II – výzva 03_15_121

 • Vhodný žadatel: Úřad práce ČR
 • Dotace: až 100 % způs. výdajů z min. výše 10 mil. Kč na projekt
 • Podporovaná aktivita: Zprostředkování zaměstnání, Poradenské a informační činnosti a programy, Bilanční a pracovní diagnostika, Rekvalifikace, a­pod.

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.1.1 – Zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce – výzva 03_15_123

 • Vhodný žadatel: Fond dalšího vzdělávání
 • Dotace: až 100 % z minimální výše 10 mil. Kč na projekt
 • Podporovaná aktivita: Zprostředkování zaměstnání, Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností, Bilanční a pracovní diagnostika, Rekvalifikace, a­pod.

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.2 – Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu) – výzva 03_16_126

 • Vhodný žadatel: obec, příspěvková organizace obce, nezisková organizace
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 500 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: vybudování mikrojeslí, provozování mikrojeslí, vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.2 – Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze – výzva 03_16_127

 • Vhodný žadatel: obec, příspěvková organizace obce, nezisková organizace
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 500 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: vybudování mikrojeslí, provozování mikrojeslí, vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích

program je aktuálně uzavřený

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV)» více informací

OP VVV se soustřeďuje na rozvoj lidského potenciálu a to konkrétně na podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání, rozvoj lepších kompetencí pro trh práce, posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost. V rámci OP VVV bude možné získat investice současně do výzkumné a vzdělávací infrastruktury a zároveň do lidských zdrojů (od předškolního vzdělávání, přes VaV projekty až po účastníky celoživotního vzdělávání), tak také zacílení podpory do všech regionů ČR s různou socioekonomickou úrovní.

PO 3: Individuální projekty systémové, výzva č. 02_15_001

 • Fond: ESF
 • Vhodný žadatel: Oprávnění žadatelé pro témata B, C, E, F a G budou příspěvkové organizace zřízené MŠMT a pro témata A a D to budou organizační složky státu (OSS)
 • Dotace: max. 100 % z výše 40 – 510 mil. Kč</stpong>
 • Podporovaná aktivita: podpora vytváření komplexního systému hodnocení, podpora kvality v systému poradenství, podpora zavedení kariérního systému učitele do praxe a další

program je aktuálně otevřený

PO 3 – Krajské akční plány rozvoje vzdělávání. výzva č. 02_15_002

 • Fond: ESF
 • Vhodný žadatel: Orgány státní správy a samosprávy – kraje včetně hl. m. Prahy
 • Dotace: max. 95 % z výše 17 – 26 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: plánování společné nebo sdílené aktivity, příprava, realizace a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání

program je aktuálně otevřený

PO 1 – Podpora excelentních výzkumných týmů, výzva č. 02_15_003

 • Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
 • Vhodný žadatel: subjekty, splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • Dotace: max. 95 % z výše 40 – 250 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: rozvoj kapacit výzkumných týmů, dobudování, modernizace či upgradu infrastruktury, rozvoj strategických partnerství, řízení projektu

program je aktuálně uzavřený

PO 2 – Smart Akcelerátor, výzva č. 02_15_004

 • Fond: ESF
 • Vhodný žadatel: Vyšší územně samosprávné celky
 • Dotace: max. 85 % z výše 5 – 80 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: řízení projektu, základní tým, vzdělávání kraje, mapování

program je aktuálně uzavřený

PO 3 – Místní akční plány rozvoje vzdělávání, výzva č. 02_15_005

 • Fond: ESF
 • Vhodný žadatel: Obce, městské části hlavního města Prahy, Dobrovolné svazky obcí, Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, Zájmová sdružení právnických osob nebo spolek
 • Dotace: max. 95% z výše 500 000 – 6 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: předškolní vzdělávání, čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání, inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

program je aktuálně otevřený

PO 1 – Teaming, výzva č. 02_15_006

 • Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
 • Vhodný žadatel: subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle bodu ee) odst. 15 Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), které podaly projekt do výzvy WIDESPREAD-2014–1 TEAMING a byly uvedeny jako „Coordinator in country“
 • Dotace: max. 95 % z výše 50 – 1 350 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: dobudování, modernizace a upgrade infrastruktury, aktivity pro implementaci modernizace center excelence zvyšující jejich vědecké schopnosti, řízení projektu

program je aktuálně uzavřený

PO 3 – Inkluzivní vzdělávání, výzva č. 02_15_007

 • Fond: ESF
 • Vhodný žadatel: Veřejné vysoké školy, Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, Příspěvková organizace, Školy a školská zařízení kromě mateřských škol
 • Dotace: záloha 30 % z výše 5 – 80 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: předškolní vzdělávání, prevence školní neúspěšnosti

program je aktuálně uzavřený

PO 1 – Fázové projekty, výzva č. 02_15_008

 • Fond: ESF
 • Vhodný žadatel: ubjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)¨
 • Dotace: max. 95 % z výše 100 – 2 500 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: řízení projektu, rekonstrukce a rozšíření VaV infrastruktury, projekty špičkového VaV a další

program je aktuálně uzavřený

PO 3 – Budování kapacit pro rozvoj škol I., výzva č. 02_16_010

 • Fond: ESF
 • Vhodný žadatel: školy a školská zařízení nezřizované organizačními složkami státu, školy zřizované organizačními složkami státu dle školského zákona, veřejné vysoké školy, soukromé vysoké školy, soukromoprávní subjekty, příspěvkové organizace,
 • Dotace: max. 100 % z výše 5 – 50 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování, rozvoj dovedností pro kolegiální podporu, příprava a rozvoj externích mentorů

program je aktuálně uzavřený

PO 3 – Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů, výzva č. 02_16_011

 • Fond: ESF
 • Vhodný žadatel: veřejné vysoké školy, soukromé vysoké školy, soukromoprávní subjekty, školská zařízení, které jsou/nejsou zřízené organizačními složkami státu
 • Dotace: max. 100% z výše 10 – 60 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: řízení projektu, spolupráce oborových didaktiků s katedrami zabývajícími se psychologií obecnou didaktikou, psychodidaktikou, speciální pedagogickou nejméně po dobu jednoho roku, podpora společenství praxe pro rozvoj klíčových kompetencí, gramotností, průřezových témat a mezipředmětových vzta­hů

program je aktuálně uzavřený

PO 3 – Gramotnost, výzva č. 02_16_012

 • Fond: ESF
 • Vhodný žadatel: veřejné vysoké školy, soukromé vysoké školy, soukromoprávní subjekty, školy zřizované organizačními složkami státu, školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu, příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu
 • Dotace: max. 100 % z výše 5 – 60 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: podpora funkční gramotnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v oborech SŠ bez maturitní zkoušky, podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování na ZŠ, extrakurikulární aktivity na podporu gramotností a další

program je aktuálně uzavřený

PO 1 – Výzkumné infrastruktury, výzva č. 02_16_013

 • Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
 • Vhodný žadatel: organizační složky sátu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty
 • Dotace: max. 100 % z výše až 700 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: dobudování, modernizace a upgrade infrastruktury, aktivity pro implementaci modernizace center excelence zvyšující jejich vědecké schopnosti, řízení projektu

program je aktuálně uzavřený

PO 2 – ESF výzva pro vysoké školy, výzva č. 02_16_015

 • Fond: Evropský sociální fond
 • Vhodný žadatel: veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy

vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty

 • Dotace: max. 100 % z výše 1 500 000 – 250 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy, posílení internacionalizace, zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb, adaptace studijního prostředí a další

program je aktuálně uzavřený

PO 2 – ERDF výzva pro vysoké školy, výzva č. 02_16_016

 • Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
 • Vhodný žadatel: veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy

vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty

 • Dotace: max. 100 % z výše 1 500 000 – 1 200 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Infrastrukturní zajištění výuky, Zpřístupnění vysokoškolského prostředí

program je aktuálně uzavřený

PO 1 – Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace, výzva č. 02_16_017

 • Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
 • Vhodný žadatel: organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty
 • Dotace: max. 100 % z výše 2 000 000 – 1 200 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: řízení projektu, zajištění moderní infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem a inovacemi, tedy pro potřeby výzkumně zaměřených studijních programů, zajištění přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkumně zaměřené studijní programy, zajištění dodatečného podpůrného vybavení nezbytného pro kvalitu výzkumně zaměřených studijních programů včetně informační infrastruktury

program je aktuálně uzavřený

PO 2 – Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů, výzva č. 02_16_018

 • Fond: Evropský sociální fond
 • Vhodný žadatel: veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty
 • Dotace: max. 100 % z výše 1 500 000 – 15 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: řízení projektu, zajištění moderní infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem a inovacemi, tedy pro potřeby výzkumně zaměřených studijních programů, zajištění přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkumně zaměřené studijní programy, zajištění dodatečného podpůrného vybavení nezbytného pro kvalitu výzkumně zaměřených studijních programů včetně informační infrastruktury

program je aktuálně uzavřený

PO 1 – Excelentní výzkum, výzva č. 02_16_019

 • Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
 • Vhodný žadatel: organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty
 • Dotace: max. 100 % z výše 100 000 000 Kč – 40 000 000 EUR / 50 000 000 EUR (charakter neveřejné podpory) 
 • Podporovaná aktivita: řízení projektu; dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury; budování nového výzkumného centra na území hl. města Praha; rozvoj výzkumných týmů; rozvoj internacionalizace

otevření plánováno na 11/2016

PO 3 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, výzva č. 02_16_022

 • Fond: Evropský sociální fond
 • Vhodný žadatel: Mateřské a základní školy
 • Dotace: max 100 % z minimální výše 200 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Personální podpora, Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů , Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ, Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

, Spolupráce s rodiči žáků ZŠ

program je aktuálně otevřený

PO 3 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, výzva č. 02_16_023

 • Fond: Evropský sociální fond
 • Vhodný žadatel: Mateřské a základní školy
 • Dotace: max 100 % z minimální výše 200 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Personální podpora, Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů , Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ, Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

, Spolupráce s rodiči žáků ZŠ

program je aktuálně otevřený

PO 3 – Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II., výzva č. 02_16_39

 • Fond: Evropský sociální fond
 • Vhodný žadatel: Soukromoprávní neziskové organizace, Školy a školská zařízení
 • Dotace: až 100 % způsobilých výdajů z výše 3 – 40 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Řízení projektu, Předškolní vzdělávání, Prevence školní neúspěšnosti

program je aktuálně otevřený

Integrovaný regionální operační program (IROP)» více informací

Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. V rámci tohoto operačního programu bude mj. podporována výstavba, rekonstrukce, rozšíření a technologické vybavení sociálních podniků.

Výzva č. 14 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

 • Vhodný žadatel: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení, kraje, obce a další
 • Dotace: až 100 % z výše 750 000 – 60 mil. Kč 
 • Podporovaná aktivita: Cílem je podpora projektů zaměřených nákup budov a jejího vybavení, dále stavby, přípojky a rekonstrukce budov.

program je aktuálně uzavřený

Výzva č. 15 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

 • Vhodný žadatel: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení, kraje, obce, církve a další
 • Dotace: až 100 % z výše 750 000 – 60 000 000 Kč 
 • Podporovaná aktivita: Cílem je podpora projektů zaměřených na nákup budov, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek. Dále rekonstrukce stavby a její stavení úpravy.

program je aktuálně uzavřený

Výzva č. 41 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty IPRÚ

 • Vhodný žadatel: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření, Vlastníci muzeí, Knihovny
 • Dotace: až 100 % z max. výše způsobilých výdajů 246 565 000 Kč (v případě UNESCO), 123 282 000 Kč (v ostatních případech)
 • Podporovaná aktivita: Revitalizace a zatraktivnění památek, Odstraňování přístupových bariér, Zabezpečení a osvětlení objektů, Rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů a další

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 46 – Infrastruktura základních škol

 • Vhodný žadatel: školy, kraje, obce, církve, příspěvkové organizace
 • Dotace: až 100 % z výše způsobilých výdajů 1 – 99 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích, Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol, Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 47 – Infrastruktura základních škol SVL

 • Vhodný žadatel: školy, kraje, obce, církve, příspěvkové organizace
 • Dotace: až 100 % z výše způsobilých výdajů 1 – 99 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích, Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol, Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 58 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI

 • Vhodný žadatel: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, kraje, obce, církve, církevní organizace, organizační složky státu
 • Dotace: až 100 % z celkových způsobilých výdajů/strong>
 • Podporovaná aktivita: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 59 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ

 • Vhodný žadatel: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, kraje, obce, církve, církevní organizace, organizační složky státu
 • Dotace: až 100 % z celkových způsobilých výdajů/strong>
 • Podporovaná aktivita: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

program je aktuálně otevřený

Operační program Praha-pól růstu» více informací

Operační program Praha – pól růstu ČR (OP Praha), navazuje na operační programy Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschop­nost. Jedná se o multifondový operační program, tzn. bude financován z Evropského sociálního fondu i z Evropského fondu pro regionální rozvoj a umožní tak podporu investičních projektů i rozvoj lidských zdrojů. Program umožňuje získat dotační podporu pro pražské malé a střední podniky, vědu a výzkum, nízkouhlíkové hospodářství, podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání.

PO 4 SC 2: Zrovnoprávnění přístupu ke vzdělání (ESF)

 • Vhodný žadatel: hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, vzdělávací zařízení, nestátní neziskové organizace
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: podpora projektů v rámci spolupráce vzdělávacích zařízení s neziskovým sektorem, kulturním a sportovními institucemi a městskou správou, podpora projektů, jejichž cílem je změna nebo doplnění vzdělávacích programů o rozvoj sociálních a občanských kompetencí, vzdělávání pedagogických pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku apod.

otevření plánováno na 2016

Nejste si jistí, ve kterém operačním programu můžete žádat o dotaci?
Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme. Poptávkový formulář zde »