Dotace v oblasti životního prostředí

Životní prostředí

Hlavním operačním programem v oblasti ochrany životního prostředí se v programovacím období 2014–2020 stal Operační program Životní prostředí (OPŽP). Dále bude možné získat dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkureceschopnost a to konkrétně v ose č. 3 s názvem Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)» více informací

OPPIK navazuje na Operační program Podnikání a inovace (OPPI) a zaměřuje se na rozvoj ICT a informačních technologií (vysokorychlostní internet), nákup moderních technologických zařízení, snížení energetické náročnosti, ochranu duševního vlastnictví, vývojová centra, vznik a rozvoj klastrů, technologických platforem a projektů spolupráce od regionálních uskupení po nadnárodní kooperace, vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, školicí střediska, vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí, přístup jak k ekonomickým a technologickým trendům, účast na veletrzích, výstavách a další inovační infrastruktury.

Program Úspory energie

 • Vhodný žadatel: MSP, VP, zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, maloobchodní organizace, podnikatelé v oblasti akvakultury
 • Dotace: 30 – 50 % dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 0,5 – 250 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie.

program je aktuálně otevřený

Program Obnovitelné zdroje energie

 • Vhodný žadatel: MSP, VP, zemědělští podnikatelé, potravinářští podnikatelé
 • Dotace: 40 – 80 % dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 1 – 100 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny, výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy, výstavba a rekonstrukce

program je aktuálně otevřený

Program Úspory energie v SZT

 • Vhodný žadatel: MSP, VP
 • Dotace: 30 – 50 % dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 0,5 – 400 mil. Kč/projekt 
 • Podporovaná aktivita: rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla

program je aktuálně otevřený

Program Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, akumulace energie a druhotné suroviny

 • Vhodný žadatel: MSP
 • Dotace: 25 – 80 % dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 50 000 – 100 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: Nízkouhlíkové inovativní technologie.

program je aktuálně otevřený

Operační program Životní prostředí (OPŽP)» více informací

V rámci OPŽP je možné získat dotaci na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií, sanaci ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí.

SC 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnášení znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

 • Vhodný žadatel: pouze úspěšný příjemce podpory z LXI. fázovací výzvy OPŽP 2007–2013
 • Dotace: max. 80% způsobilých nákladů
 • Podporovaná aktivita: výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod, odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami

program je aktuálně uzavřený

SC 1.2 Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor
 • Dotace: max. 85 % způsobilých nákladů
 • Podporovaná aktivita: výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě

program je aktuálně uzavřený

SC 1.3 Zajištění povodňové ochrany intravilánu

 • Vhodný žadatel: – kraje a obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení
 • Dotace: max. 85 % způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití, obnovení, stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost apod.

program je aktuálně uzavřený

SC 1.4 Podpora preventivního protipovodňového opatření

 • Vhodný žadatel: příspěvkové organizace
 • Dotace: 85 % z min. výše způsobilých výdajů 200 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány

program je aktuálně uzavřený

SC 2.2 Snížení emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitní koncentrací znečišťujících lá­tek

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
 • Dotace: 60 – 85 % celkových způsobilých nákladů
 • Podporovaná aktivita: kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování, pořízení dodatečných technologií ke snížení emisí znečišťujících látek či ke snížení úrovně znečištění

program je aktuálně uzavřený

SC 2.3 Zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace
 • Dotace: až 85 % z min. výše 100 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů, výstavba a rozvoj infrastruktury pro správu, zpracování a hodnocení dat ze systémů sledování kvality ovzduší a počasí apod.

program je aktuálně uzavřený

SC 3.1 Prevence vzniku odpadů

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva a fyzické osoby podnikající
 • Dotace: 85 % z min. výše způsobilých výdajů 500 tis. Kč
 • Podporovaná aktivita: předcházení vzniku komunálních odpadů, předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikajících ve výrobě)

program je aktuálně otevřený

SC 3.2 Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
 • Dotace: max. 85 % min. výše způsobilých výdajů 500 tis. Kč
 • Podporované aktivity: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů** (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury) (3.2.1.) a Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů (3.2.2.).

program je aktuálně otevřený

SC 3.3 Rekultivace starých skládek

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: rekultivace starých skládek

otevření plánováno na 10/2015

SC 3.4 Dokončení inventarizace a odstranění ekologické zátěže

 • Vhodný žadatel: organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace, státní podniky, školy a školská zařízení,nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
 • Dotace: max. 85 % způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: 3.4.2. Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů) a analýzy rizik, 3.4.3 Sanace vážně kontaminovaných lokalit

program je aktuálně uzavřený

SC 3.5 Snížení enviromentálního rizika a rozvíjení systémů jeho řízení

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
 • Dotace: až 85 % z min. výše 100 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: náhrada nebo rekonstrukce zařízení s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství, vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů, vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik

program je aktuálně uzavřený

SC 4.1 Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, kraje
 • Dotace: 85 – 100 % způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000, sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy. Podporovaná jsou tato opatření – „implementace soustavy Natura 2000“ a „Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000“ (dále jen území národního významu).

program je aktuálně otevřený

SC 4.2 Posílení biodiverzity

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
 • Dotace: 85 % celkových způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů, péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba, prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů, předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku(s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům).

program je aktuálně uzavřený

SC 4.3 Posílení přirozené funkce krajiny

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
 • Dotace: 50 – 80 % celkových způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů, vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv apod.

program je aktuálně otevřený

SC 4.4 Zlepšení kvality prostředí v sídlech

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
 • Dotace: max. 60 % z celkových způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

program je aktuálně uzavřený

SC 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

 • Vhodný žadatel: kraje, obce, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, …
 • Dotace: 40 % z min. výše 100 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, realizace technologií na využití odpadního tepla, realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla

program je aktuálně otevřený

SC 5.2 Dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor
 • Dotace: až 60 % z min. výše 100 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: vícenáklady na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov

program je aktuálně uzavřený

Integrovaný regionální operační program (IROP)» více informací

Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. V rámci tohoto operačního programu bude mj. podporována výstavba, rekonstrukce, rozšíření a technologické vybavení sociálních podniků.

Výzva č. 37 – Energetické úspory v bytových domech II

 • Vhodný žadatel: Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících
 • Dotace: až 100 % z výše 300 000 – 90 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy, Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu, Výměna zdroje tepla pro vytápění a další

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 52 – REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II.

 • Vhodný žadatel: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření
 • Dotace: až 100 % z celk. způs. výdajů ve výši 5 – 246 mil. Kč/strong>
 • Podporovaná aktivita: Revitalizace a zatraktivnění památek

program je aktuálně otevřený

Nejste si jistí, ve kterém operačním programu můžete žádat o dotaci?
Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme. Poptávkový formulář zde »