Dotace pro neziskové organizace

Neziskové organizace

Neziskové organizace mohou v rámci operačního období 2014–2020 získat dotace na rozvoj lidských zdrojů, tvorbu vzdělávacích programů, poskytování poradensko-informačních služeb nebo na udržitelné podnikání a využívání zdrojů. Nově bude možné získat podporu na výstavbu, rekonstrukci, rozšíření a technologické vybavení sociálních podniků. Přehled jednotlivých podprogramů v rámci operačních programů podporujících neziskové organizace naleznete níže.

Operační program Zaměstnanost (OPZ)» více informací

OPZ je zaměřený na podporu zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a veřejných služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. Celková alokace na tento program činí cca 2.1 mld. EUR.

PO 2 SC 2.1 – Průběžná výzva pro kraje – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb – výzva 03_15_05

 • Vhodný žadatel: kraje
 • Dotace: až 95 % z min. výše způsobil. výdajů 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: azylové domy pro rodiče/rodiny s dítětem/dětmi, domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, osobní asistence, podpora samostatného bydlení, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2: Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb

 • Vhodný žadatel: poskytovatelé služeb, kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, organizační složka státu, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé, školy a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce, profesní organizace
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: podpora transformace a deinstituciona­lizace pobytových sociálních služeb, rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, podpora systému sociálního bydlení, zavádění zdravotní péče ve vybraných oborech v regionech, kde tato péče dříve nebyla poskytována nebo byla poskytována v nedostatečném objemu apod.

otevření plánováno na 06/2015

PO 2 SC 2.1 – Průběžná výzva pro hl. m. Prahu – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb – výzva 03_15_006

 • Vhodný žadatel: hl. m. Praha
 • Dotace: 95 % z min. výše způsobil. výdajů 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: azylové domy pro rodiče/rodiny s dítětem/dětmi, domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, osobní asistence, podpora samostatného bydlení, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.2. – Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje) – výzva 03_15_007

 • Vhodný žadatel: kraje
 • Dotace: 95 % z min. výše způsob. výdajů 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Podpora transformace a deinstituciona­lizace pobytových sociálních služeb, Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, Podpora systému sociálního bydlení, Podpora a posilování koordinační role obcí, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.2 – Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro hl. m. Prahu) – výzva 03_15_008

 • Vhodný žadatel: hl. město Praha
 • Dotace: 95 % z min. výše způsob. výdajů 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Podpora transformace a deinstituciona­lizace pobytových sociálních služeb, Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, Podpora systému sociálního bydlení, Podpora a posilování koordinační role obcí, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.2.1 – Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů – výzva 03_15_009

 • Vhodný žadatel: OSS, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Úřad vlády České republiky
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 10 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: zlepšení koordinace místních a celostátních politik, koordinace a metodická podpora tvorby a implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů; tvorba, metodická podpora, koordinace a implementace systémových opatření a metodik; metodická a koordinační podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje sítě finančně i místně dostupných služeb péče o děti, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.2 – Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu – výzva 03_15_013

 • Vhodný žadatel: obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, profesní a podnikatelská sdružení, kraje, obce, vysoké školy, apod.
 • Dotace: min. výše způsobil. výdajů 500 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: zakládání a provozování zařízení, skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností, zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory v době školních prázdnin

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.2 – Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování v Praze – výzva 03_15_014

 • Vhodný žadatel: obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, profesní a podnikatelská sdružení, kraje, obce, vysoké školy, apod.
 • Dotace: min. výše způsobil. výdajů 500 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: zakládání a provozování zařízení, skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností, zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory v době školních prázdnin

program je aktuálně uzavřený

PO 4 SC 4.1.1 – Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020 – výzva 03_15_019

 • Vhodný žadatel: oorganizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace a pro asociace a sružení obcí a krajů
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobilých výdajů 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn, zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy apod.

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.1 Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování – výzva č. 03_16_064

 • Vhodný žadatel: Nestátní neziskové organizace, sociální družstva,obce dle zákona o obcích, organizace zřizované obcemi a kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů
 • Dotace: až 100 % z výše celkových způsob. výdajů 1 – 15 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Podpora sociální práce je základní nástroj pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, Podpora aktivit zaměřených na pečující osoby a podporu neformální péče, Podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti a další

program je aktuálně otevřený

PO 3 SC 3.1 Sociální inovace v oblasti sociálniho začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny – výzva 03_15_024

 • Vhodný žadatel:kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí a jejich asociace,

 organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace (pouze bez finančního příspěvku), sociální partneři, profesní a podnikatelská sdružení zaměstnavatelé, poskytovatelé sociálních služeb a jejich zastřešující organizace, vzdělávací a poradenské instituce a výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, agentury práce

 • Dotace: min. výše 500 000 Kč a max. výše 10 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita:je testování a šíření nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy (včetně oblasti posílení udržitelnosti a efektivnějšího fungování nestátních neziskových organizaci a snižování jejich závislosti na veřejných zdrojích).

program je aktuálně uzavřený

PO 4 SC 4.1.1., 4.1.2. – Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy – výzva 03_15_025

 • Vhodný žadatel: oorganizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobilých výdajů 1 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn, zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy apod.

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.1 – Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva – výzva 03_15_026

 • Vhodný žadatel: Pro aktivity mimo sociálního podnikání – Nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi a kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé soc. služeb, zapsaní v registru. Pro aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli (OSVČ, Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsob. výdajů 1 000 000 Kč pro projekty s aktivitami mimo sociální podnikání a min. výše způsob. výdajů 500 000 Kč pro projekty s aktivitami sociálního podnikání
 • Podporovaná aktivita: Podpora sociálního začleňování osob, podpora komunitní sociální práce, aktivizační a asistenční a motivační programy, aktivity přispívající k boji proti diskriminaci atd.

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.2 – Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (méně rozvinuté regiony) – výzva 03_15_027

 • Vhodný žadatel: organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, veřejné výzkumné instituce, kraje, obce
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobilých výdajů 1 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Institucionální zajištění rovnosti žen a mužů v rámci organizace, Implementace Zprávy o možnostech optimalizace sběru dat, Osvětové kampaně týkající se situace žen a mužů a genderových rozdílů, Analýza a příprava dotačních programů, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.2 – Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 Praha – výzva 03_15_028

 • Vhodný žadatel: organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, veřejné výzkumné instituce, kraje, obce
 • Dotace: až 100 %, min. výše způsobilých výdajů 1 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Institucionální zajištění rovnosti žen a mužů v rámci organizace, Implementace Zprávy o možnostech optimalizace sběru dat, Osvětové kampaně týkající se situace žen a mužů a genderových rozdílů, Analýza a příprava dotačních programů, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 3 SC 3.1.1 – Budování kapacit a profesionalizace NNO – výzva 03_15_031

 • Vhodný žadatel: nestátní neziskové organizace (NNO)
 • Dotace: 100 % z min. výše způsobilých výdajů 500 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: aktivity zvyšující důvěryhodnost NNO vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru, budování kapacit NNO s cílem efektivnější práce s cílovou skupinou v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí

program je aktuálně uzavřený

PO 3 SC 3.1.1 – Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež – výzva 03_15_032

 • Vhodný žadatel: Vzdělávací instituce, Agentury práce, nestátní neziskové organizace (NNO), Kraje a obce a jimi zřizované organizace
 • Dotace: 100 % z min. výše způsobilých výdajů 1 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, odborné přípravy po jejím návratu do České republiky, apod.

program je aktuálně uzavřený

PO 4 SC 4.1.1., 4.1.2. – Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) – výzva 03_15_033

 • Vhodný žadatel: obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobilých výdajů 1 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: podpora strategického řízení, zlepšení řízení kvality a managementu rozvoje organizace, zvýšení transparentnosti fungování organizace; realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě; zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě

program je aktuálně uzavřený

PO 1 – Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu – výzva 03_15_035

 • Vhodný žadatel:obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení,  vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje

 organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízení organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.
Dotace: až 100 % z výše 942 000 – 5 986 710 Kč

 • Podporovaná aktivita:Podpo­rována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost – dětská skupina pro veřejnost, podniková dětská skupina, živnost volná/vázaná.

program je aktuálně uzavřený

PO 1 – Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze výzva 03_15_036

 • Vhodný žadatel:obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení,  vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje

 organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízení organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.
Dotace: až 100 % z výše 942 000 – 5 986 710 Kč

 • Podporovaná aktivita:Podpo­rována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost – dětská skupina pro veřejnost, podniková dětská skupina, živnost volná/vázaná.

program je aktuálně uzavřený

PO 2 SC 2.2 – Výzva pro zařízení sociálních služeb, zřizovaná MPSV – výzva 03_15_038

 • Vhodný žadatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně, Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích, Centrum Kociánka, Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch, Centrum sociálních služeb Tloskov
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 1 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: vzdělávací aktivity v oblasti sociálních služeb, Procesy v organizaci

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.2 – Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové) – výzva 03_15_039

 • Vhodný žadatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických
 • Dotace: až 100 % z min. výše 5 000 000 – 450 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: vzdělávací aktivity v oblasti sociálních služeb, Procesy v organizaci

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.1.1 – Podpora zaměstnanosti cílových skupin – výzva č. 040

 • Vhodný žadatel: Vzdělávací a poradenské instituce, Nestátní neziskové organizace
 • Dotace: max. 100 % z výše 1,5 – 6 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání, bilanční a pracovní diagnostika, motivační aktivity, rekvalifikace a další

program je aktuálně uzavřený

PO 2.2. SC 1 – Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí – výzva č. 041

 • Vhodný žadatel: Oborová zastřešující organizace, Zastřešující organizace, Všeoborová zastřešující organizace
 • Dotace: max. 100 % z výše 1 – 6 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Podpora rozvoje zastřešujících organizací, Posílení metodické podpory a poradenství vůči členským organizacím

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.1.1 – Integrované územní investice (ITI) – výzva č. 03_16_045

 • Vhodný žadatel: obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, vzdělávací a poradenské instituce, nestátní neziskové organizace
 • Dotace: max. 100 % z výše 5 – 25 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání, bilanční a pracovní diagnostika, motivační aktivity, rekvalifikace a další

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.1.1 – Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) – výzva 03_16_046

 • Vhodný žadatel: obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, vzdělávací a poradenské instituce, nestátní neziskové organizace
 • Dotace: až 100 % z minimální výše způs. výdajů 5 – 25 mil. Kč na projekt
 • Podporovaná aktivita: poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání, bilanční a pracovní diagnostika, motivační aktivity, rekvalifikace a další…

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.3.1 – Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje – výzva 03_16_047

 • Vhodný žadatel: místní akční skupina, obce, příspěvková organizace, neziskové organizace, OSVČ, vzdělávací instituce, obchodní korporace
 • Dotace: až 100 % z minimální výše způs. výdajů 400 000 – 10 mil. Kč na projekt
 • Podporovaná aktivita: Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení, Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti, Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.1.1 – Integrované územní investice (ITI) – výzva 03_16_048

 • Vhodný žadatel: nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce, poskytovatelé sociálních služeb
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 5 – 25 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování, Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče prostřednictvím činnosti sociálního pracovníka při práci s cílovou skupinou a další …

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.1 – Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – výzva 03_16_049

 • Vhodný žadatel: nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce, poskytovatelé sociálních služeb
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 5 – 25 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Podpora sociálního začleňování osob, Podpora komunitní sociální práce a komunitních center, Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče, Programy na podporu rodičovských kompetencí, získávání základních sociálních a profesních dovedností, uplatnění se na trhu práce,Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života a další…

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 1 – Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí – výzva 03_16_065

 • Vhodný žadatel: kraje, obce, svazky obcí, školy a školská zařízení, OSS, NNO, poskytovatelé sociálních služeb
 • Dotace: max. 100 % z výše 1 – 10 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Vytvoření komplexního plánu transformace pobytové péče o děti na systém účinné a multidisciplinární sítě ambulantních a terénních preventivních a podpůrných služeb, Podpora implementace komplexního plánu transformace pobytové péče o děti a praktické realizace transformačního procesu zařízení v praxi, Zavádění komplexních programů a nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce, zavádění inovativních metod při řešení situace ohrožených rodin a dětí, Podpora zvyšování kvality služeb pro ohrožené rodiny a děti

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.5.1 – Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje – výzva 03_15_116

 • Vhodný žadatel: Karlovarský kraj, Ústecký kraj
 • Dotace: až 100 % z min. výše způs. výdajů 10 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a poskytování souvisejících služeb v oblasti zaměstnanosti, poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých pro volbu povolání, poskytování rekvalifikací apod.

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.1.1 – Zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce – výzva 03_15_123

 • Vhodný žadatel: Fond dalšího vzdělávání
 • Dotace: až 100 % z minimální výše 10 mil. Kč na projekt
 • Podporovaná aktivita: Zprostředkování zaměstnání, Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností, Bilanční a pracovní diagnostika, Rekvalifikace, a­pod.

program je aktuálně otevřený

PO 3 SC 3.1– Podpora inovačního prostředí – výzva 03_015_124

 • Vhodný žadatel: organizační složky státu, nestátní neziskové organizace, školy a vysoké školy, výzkumné instituce, OSVČ, kraje, obce, poskytovatelé sociálních služeb, obchodní korporace, profesní a podnikatelská sdružení
 • Dotace: až 100 % z min.výše 500 000 – 20 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: datové platformy, znalostní platformy, akcelerátory/in­kubátory, investice do impaktu

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.2 – Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu) – výzva 03_16_126

 • Vhodný žadatel: obec, příspěvková organizace obce, nezisková organizace
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 500 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: vybudování mikrojeslí, provozování mikrojeslí, vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.2 – Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze – výzva 03_16_127

 • Vhodný žadatel: obec, příspěvková organizace obce, nezisková organizace
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 500 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: vybudování mikrojeslí, provozování mikrojeslí, vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích

program je aktuálně uzavřený

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV)» více informací

OP VVV se soustřeďuje na rozvoj lidského potenciálu a to konkrétně na podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání, rozvoj lepších kompetencí pro trh práce, posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost. V rámci OP VVV bude možné získat investice současně do výzkumné a vzdělávací infrastruktury a zároveň do lidských zdrojů (od předškolního vzdělávání, přes VaV projekty až po účastníky celoživotního vzdělávání), tak také zacílení podpory do všech regionů ČR s různou socioekonomickou úrovní.

PO 3: Individuální projekty systémové, výzva č. 02_15_001

 • Fond: ESF
 • Vhodný žadatel: Oprávnění žadatelé pro témata B, C, E, F a G budou příspěvkové organizace zřízené MŠMT a pro témata A a D to budou organizační složky státu (OSS)
 • Dotace: max. 100 % z výše 40 – 510 mil. Kč</stpong>
 • Podporovaná aktivita: podpora vytváření komplexního systému hodnocení, podpora kvality v systému poradenství, podpora zavedení kariérního systému učitele do praxe a další

program je aktuálně otevřený

PO 3 – Krajské akční plány rozvoje vzdělávání. výzva č. 02_15_002

 • Fond: ESF
 • Vhodný žadatel: Orgány státní správy a samosprávy – kraje včetně hl. m. Prahy
 • Dotace: max. 95 % z výše 17 – 26 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: plánování společné nebo sdílené aktivity, příprava, realizace a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání

program je aktuálně otevřený

PO 1 – Podpora excelentních výzkumných týmů, výzva č. 02_15_003

 • Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
 • Vhodný žadatel: subjekty, splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • Dotace: max. 95 % z výše 40 – 250 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: rozvoj kapacit výzkumných týmů, dobudování, modernizace či upgradu infrastruktury, rozvoj strategických partnerství, řízení projektu

program je aktuálně uzavřený

PO 2 – Smart Akcelerátor, výzva č. 02_15_004

 • Fond: ESF
 • Vhodný žadatel: Vyšší územně samosprávné celky
 • Dotace: max. 85 % z výše 5 – 80 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: řízení projektu, základní tým, vzdělávání kraje, mapování

program je aktuálně uzavřený

PO 3 – Místní akční plány rozvoje vzdělávání, výzva č. 02_15_005

 • Fond: ESF
 • Vhodný žadatel: Obce, městské části hlavního města Prahy, Dobrovolné svazky obcí, Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, Zájmová sdružení právnických osob nebo spolek
 • Dotace: max. 95% z výše 500 000 – 6 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: předškolní vzdělávání, čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání, inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

program je aktuálně otevřený

PO 1 – Teaming, výzva č. 02_15_006

 • Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
 • Vhodný žadatel: subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle bodu ee) odst. 15 Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), které podaly projekt do výzvy WIDESPREAD-2014–1 TEAMING a byly uvedeny jako „Coordinator in country“
 • Dotace: max. 95 % z výše 50 – 1 350 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: dobudování, modernizace a upgrade infrastruktury, aktivity pro implementaci modernizace center excelence zvyšující jejich vědecké schopnosti, řízení projektu

program je aktuálně uzavřený

PO 3 – Inkluzivní vzdělávání, výzva č. 02_15_007

 • Fond: ESF
 • Vhodný žadatel: Veřejné vysoké školy, Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, Příspěvková organizace, Školy a školská zařízení kromě mateřských škol
 • Dotace: záloha 30 % z výše 5 – 80 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: předškolní vzdělávání, prevence školní neúspěšnosti

program je aktuálně uzavřený

PO 1 – Fázové projekty, výzva č. 02_15_008

 • Fond: ESF
 • Vhodný žadatel: ubjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)¨
 • Dotace: max. 95 % z výše 100 – 2 500 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: řízení projektu, rekonstrukce a rozšíření VaV infrastruktury, projekty špičkového VaV a další

program je aktuálně uzavřený

PO 4 – Technická pomoc, výzva č. 02_16_009

 • Fond: ERDF
 • Vhodný žadatel: organizační složky státu a příspěvkové organizace státu – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Dotace: max 100 % z výše 1 – 650 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: plánování publicitních a propagačních opatření a jejich realizace, personální a technické zajištění implementace OP VVV, a další

program je aktuálně otevřený

PO 3 – Budování kapacit pro rozvoj škol I., výzva č. 02_16_010

 • Fond: ESF
 • Vhodný žadatel: školy a školská zařízení nezřizované organizačními složkami státu, školy zřizované organizačními složkami státu dle školského zákona, veřejné vysoké školy, soukromé vysoké školy, soukromoprávní subjekty, příspěvkové organizace,
 • Dotace: max. 100 % z výše 5 – 50 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování, rozvoj dovedností pro kolegiální podporu, příprava a rozvoj externích mentorů

program je aktuálně uzavřený

PO 3 – Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů, výzva č. 02_16_011

 • Fond: ESF
 • Vhodný žadatel: veřejné vysoké školy, soukromé vysoké školy, soukromoprávní subjekty, školská zařízení, které jsou/nejsou zřízené organizačními složkami státu
 • Dotace: max. 100% z výše 10 – 60 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: řízení projektu, spolupráce oborových didaktiků s katedrami zabývajícími se psychologií obecnou didaktikou, psychodidaktikou, speciální pedagogickou nejméně po dobu jednoho roku, podpora společenství praxe pro rozvoj klíčových kompetencí, gramotností, průřezových témat a mezipředmětových vzta­hů

program je aktuálně uzavřený

PO 3 – Gramotnost, výzva č. 02_16_012

 • Fond: ESF
 • Vhodný žadatel: veřejné vysoké školy, soukromé vysoké školy, soukromoprávní subjekty, školy zřizované organizačními složkami státu, školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu, příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu
 • Dotace: max. 100 % z výše 5 – 60 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: podpora funkční gramotnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v oborech SŠ bez maturitní zkoušky, podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování na ZŠ, extrakurikulární aktivity na podporu gramotností a další

program je aktuálně uzavřený

PO 1 – Výzkumné infrastruktury, výzva č. 02_16_013

 • Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
 • Vhodný žadatel: organizační složky sátu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty
 • Dotace: max. 100 % z výše až 700 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: dobudování, modernizace a upgrade infrastruktury, aktivity pro implementaci modernizace center excelence zvyšující jejich vědecké schopnosti, řízení projektu

program je aktuálně uzavřený

PO 2 – ESF výzva pro vysoké školy, výzva č. 02_16_015

 • Fond: Evropský sociální fond
 • Vhodný žadatel: veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy

vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty

 • Dotace: max. 100 % z výše 1 500 000 – 250 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy, posílení internacionalizace, zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb, adaptace studijního prostředí a další

program je aktuálně uzavřený

PO 2 – ERDF výzva pro vysoké školy, výzva č. 02_16_016

 • Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
 • Vhodný žadatel: veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy

vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty

 • Dotace: max. 100 % z výše 1 500 000 – 1 200 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Infrastrukturní zajištění výuky, Zpřístupnění vysokoškolského prostředí

program je aktuálně uzavřený

PO 1 – Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace, výzva č. 02_16_017

 • Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
 • Vhodný žadatel: organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty
 • Dotace: max. 100 % z výše 2 000 000 – 1 200 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: řízení projektu, zajištění moderní infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem a inovacemi, tedy pro potřeby výzkumně zaměřených studijních programů, zajištění přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkumně zaměřené studijní programy, zajištění dodatečného podpůrného vybavení nezbytného pro kvalitu výzkumně zaměřených studijních programů včetně informační infrastruktury

program je aktuálně uzavřený

PO 2 – Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů, výzva č. 02_16_018

 • Fond: Evropský sociální fond
 • Vhodný žadatel: veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty
 • Dotace: max. 100 % z výše 1 500 000 – 15 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: řízení projektu, zajištění moderní infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem a inovacemi, tedy pro potřeby výzkumně zaměřených studijních programů, zajištění přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkumně zaměřené studijní programy, zajištění dodatečného podpůrného vybavení nezbytného pro kvalitu výzkumně zaměřených studijních programů včetně informační infrastruktury

program je aktuálně uzavřený

PO 1 – Excelentní výzkum, výzva č. 02_16_019

 • Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
 • Vhodný žadatel: organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty
 • Dotace: max. 100 % z výše 100 000 000 Kč – 40 000 000 EUR / 50 000 000 EUR (charakter neveřejné podpory) 
 • Podporovaná aktivita: řízení projektu; dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury; budování nového výzkumného centra na území hl. města Praha; rozvoj výzkumných týmů; rozvoj internacionalizace

otevření plánováno na 11/2016

PO 3 – Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II., výzva č. 02_16_39

 • Fond: Evropský sociální fond
 • Vhodný žadatel: Soukromoprávní neziskové organizace, Školy a školská zařízení
 • Dotace: až 100 % způsobilých výdajů z výše 3 – 40 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Řízení projektu, Předškolní vzdělávání, Prevence školní neúspěšnosti

program je aktuálně otevřený

Integrovaný regionální operační program (IROP)» více informací

Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. V rámci tohoto operačního programu bude mj. podporována výstavba, rekonstrukce, rozšíření a technologické vybavení sociálních podniků.

Výzva č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

 • Vhodný žadatel: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy
 • Dotace: až 100 % z výše 2 – 30 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: rekonstrukce, modernizace zaměřené na bezpečnost dopravy a cyklodopravu

program je aktuálně uzavřený

Výzva č. 19 – Technika pro integrovaný záchranný systém

 • Vhodný žadatel:MV – generální ředitelství HZS ČR, HZS krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany a další
 • Dotace: až 100 % z výše min. 1 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: pořízení specializované techniky a věcných prostředků

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 22 – Telematika pro veřejnou dopravu

 • Vhodný žadatel: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy Ministerstvo dopravy ČR
 • Dotace: až 100 % z výše 5 – 50 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy, zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících a další

program je aktuálně uzavřený

Výzva č. 29 – Rozvoj sociálních služeb

 • Vhodný žadatel: kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, neziskové organizace, církve
 • Dotace: až 100 % z výše 500 000 – 60 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: centra denních služeb, chráněné bydlení, terapeutické komunity, pečovatelská služba, terénní programy a další

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 30 – Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách

 • Vhodný žadatel: kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, neziskové organizace, církve
 • Dotace: až 100 % z výše 500 000 – 60 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: centra denních služeb, chráněné bydlení, terapeutické komunity, pečovatelská služba, terénní programy a další

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 31 – Zvýšení kvality návazné péče

 • Vhodný žadatel: příspěvkové organizace OSS, organizace zřizované kraji, obcemi, neziskové organizace, církevní organizace
 • Dotace: až 100 % do výše 99 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 32 – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

 • Vhodný žadatel: školy a školská zařízení, kraje, obce, nestátní neziskové organizace, církve
 • Dotace: až 100 % z výše 1 – 99 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 33 – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)

 • Vhodný žadatel: školy a školská zařízení, kraje, obce, nestátní neziskové organizace, církve
 • Dotace: až 100 % z výše 1 – 99 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 36 – Stanice IZS

 • Vhodný žadatel: generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany, Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje, státní organizace
 • Dotace: až 100 % z výše 1 – 300 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení

vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 38 – Rozvoj infrastuktury komunitních center

 • Vhodný žadatel: Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
 • Dotace: až 95 % z výše 500 000 – 20 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, nákup budov, vybavení pro zajištění provozu zařízení

program je aktuálně uzavřený

Výzva č. 39 – Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

 • Vhodný žadatel: Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
 • Dotace: až 95 % z výše 500 000 – 20 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, nákup budov, vybavení pro zajištění provozu zařízení

program je aktuálně uzavřený

Výzva č. 43 – Sociální podnikání II.

 • Vhodný žadatel:Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost), nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace

 • Dotace: 85 % z min. výše cel. způs. výdajů je 400 000 Kč, max. výše cel. způs. výdajů 4 900 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Vznik nového sociálního podniku, personální a produkční rozšíření sociálního podniku. Projekt musí vytvořit nové pracovní místo pro osoby z cílových skupin a současně musí realizovat alespoň jednu z následujících aktivit: rozšíření nabízených produktů a služeb,rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku, zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu. Rozšíření stávajících podnikatelských aktivit OSVČ nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 44 – Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.

 • Vhodný žadatel:Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost), nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace
 • Dotace: 85 % z min. výše cel. způs. výdajů je 400 000 Kč, max. výše cel. způs. výdajů 4 900 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 46 – Infrastruktura základních škol

 • Vhodný žadatel: školy, kraje, obce, církve, příspěvkové organizace
 • Dotace: až 100 % z výše způsobilých výdajů 1 – 99 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích, Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol, Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 47 – Infrastruktura základních škol SVL

 • Vhodný žadatel: školy, kraje, obce, církve, příspěvkové organizace
 • Dotace: až 100 % z výše způsobilých výdajů 1 – 99 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích, Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol, Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 48 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – int. proj. ITI

 • Vhodný žadatel: vlastníci památek, muzeí; knihovny; zřizovatelé knihoven
 • Dotace: až 100 % do výše způsobilých výdajů 246 565 000 K­č(UNESCO) a 123 282 000 Kč (v ostatních případech)
 • Podporovaná aktivita: Obnova památek, Odstraňování přístupových bariér, Digitalizace památek a mobiliářů, Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění a další

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 49 Deinstituci­onalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.

 • Vhodný žadatel: kraje, obce, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, církve, církevní organizace.
 • Dotace: až 100 % z výše celk. způs. výdajů 500 000 – 90 mil. Kč/strong>
 • Podporovaná aktivita: Deinstituciona­lizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 54 – Deinstituciona­lizace psychiatrické péče

 • Vhodný žadatel: kraje, obce, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace a další
 • Dotace: až 100 % z celkových způsobilých výdajů/strong>
 • Podporovaná aktivita: Deinstituciona­lizace psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti.

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 55 – Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD

 • Vhodný žadatel: Vlastníci památek, Vlastníci muzeí, Knihovny, zřizovatelé knihoven
 • Dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů do výše 99 mil. Kč/strong>
 • Podporovaná aktivita: Obnova památek, Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění., Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění, Digitalizace památek a mobiliářů a další

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 56 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 • Vhodný žadatel: školy a školská zařízení, kraje, obce, nestátní neziskové organizace, církve, organizační složky státu
 • Dotace: až 100 % z celkových způsobilých výdajů ve výši 1 – 20 mil. Kč/strong>
 • Podporovaná aktivita: Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 57 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)

 • Vhodný žadatel: školy a školská zařízení, kraje, obce, nestátní neziskové organizace, církve, organizační složky státu
 • Dotace: až 100 % z celkových způsobilých výdajů ve výši 1 – 20 mil. Kč/strong>
 • Podporovaná aktivita: Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 60 – Sociální infrastruktura – ITI

 • Vhodný žadatel: kraje, obce, církve, církevní organizace, organizační složky státu
 • Dotace: až 100 % z celkových způsobilých výdajů/strong>
 • Podporovaná aktivita: Deinstituciona­lizace, Rozvoj sociálních služeb, Rozvoj komunitních center, Sociální bydlení

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 61 – Sociální infrastruktura – IPRÚ

 • Vhodný žadatel: kraje, obce, církve, církevní organizace, organizační složky státu
 • Dotace: až 100 % z celkových způsobilých výdajů/strong>
 • Podporovaná aktivita: Deinstituciona­lizace, Rozvoj sociálních služeb, Rozvoj komunitních center, Sociální bydlení

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 62 – Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD

 • Vhodný žadatel: kraje, obce, církve, církevní organizace, organizační složky státu
 • Dotace: až 100 % z celkových způsobilých výdajů do výše 99 000 000 Kč­/strong>
 • Podporovaná aktivita: Deinstituciona­lizace, Rozvoj sociálních služeb, Rozvoj komunitních center, Sociální bydlení

program je aktuálně otevřený

Operační program Praha-pól růstu» více informací

Operační program Praha – pól růstu ČR (OP Praha), navazuje na operační programy Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschop­nost. Jedná se o multifondový operační program, tzn. bude financován z Evropského sociálního fondu i z Evropského fondu pro regionální rozvoj a umožní tak podporu investičních projektů i rozvoj lidských zdrojů. Program umožňuje získat dotační podporu pro pražské malé a střední podniky, vědu a výzkum, nízkouhlíkové hospodářství, podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání.

PO 1 SC 1: Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou – výzva č. 8

 • Vhodný žadatel: Hlavní město Praha, Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou (mimo obchodní korporace), Městské části hl. m Prahy, Organizace zřízené a založení městskými částmi hl. m. Prahy (mimo obchodní korporace)
 • Dotace: až 100 % z výše 5 – 80 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, energetické úspory, rozvoj městských ekosystémů, památková péče, ICT, výchova a vzdělání a další
 • Dotace: 90 % z výše 1 – 30 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: fungování organizačních složek výzkumných organizací, transfer technologií a znalostí

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 2: Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů – výzva č. 10

 • Vhodný žadatel: Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy, Organizace pro výzkum a šíření znalostí, Podnikatelské subjekty, Nestátní neziskové organizace, Profesní a zájmová sdružení
 • Dotace: až 100 % z výše 1 – 100 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: rozšíření stávajících budov VTP/PI, výstavba nových budov stávajících VTP/PI, pořízení vybavení

program je aktuálně uzavřený

PO 3 SC 1: Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení – výzva č. 17

 • Vhodný žadatel: Nestátní neziskové organizace, Veřejné instituce
 • Dotace: až 100 % z výše 500 000 – 35 mil. Kč dle jednotlivých aktivit
 • Podporovaná aktivita: Vznik azylového domu, Vznik nízkoprahových denních center, Vznik terénních programů, Podpora aktivizace komunitního života, Podpora sociálního bydlení

program je aktuálně uzavřený

PO 3 SC 2: Podpora vzniku sociálních podniků a chráněných pracovišť -výzva č. 6

 • Vhodný žadatel: Nestátní neziskové organizace, Podnikatelské subjekty, Veřejné instituce
 • Dotace: až 100 % z výše 500 000 – 4 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: vznik a rozvoj sociálních podniků poskytujících pracovní příležitosti pro znevýhodněné a obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatel v Praze (včetně chráněných dílen)

program je aktuálně uzavřený

PO 3 SC 3: Podpora komunitního života a sociálního podnikání – výzva č. 18

 • Vhodný žadatel: Nestátní neziskové organizace, veřejné instituce, podnikatelské subjekty
 • Dotace: až 100 % z výše 1 – 10 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: aktivizace komunitního života, sociálního podnikání

program je aktuálně uzavřený

PO 3 SC 4: Rozvinuté sociální podnikání místních komunit (ESF)

 • Vhodný žadatel: hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: provoz, zakládání a rozšiřování sociálních podniků včetně projektů v oblasti zaměstnávání sociálně ohrožených v rámci kulturně-komunitních center a návazných aktivit

otevření plánováno na 2016

PO 4 SC 1: Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let (EFRR) – výzva č. 19

 • Vhodný žadatel: hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, vzdělávací zařízení, nestátní neziskové organizace, veřejné vysoké školy, mateřské a základní školy se sídlem v hl. m. Praze, základní školy se sídlem v hl. m. Praze
 • Dotace: až 100 % z výše 500 000 – 40 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: vytvoření nových míst ve stávajících a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v denním režimu, nebo v objektech mateřských škol, podpora vzniku nových forem alternativní nerodičovské předškolní péče, vytvoření nových tříd ve stávajících objektech vzdělávacích zařízení apod.

program je aktuálně uzavřený

PO 4 SC 2: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti – výzva č. 2

 • Vhodný žadatel: hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, vzdělávací zařízení, nestátní neziskové organizace
 • Dotace: až 100 % z výše 1 – 8 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy v rámci vzdělávacích programů škol, podpora komunitních programů, zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků

program je aktuálně uzavřený

PO 4 SC 2: Zrovnoprávnění přístupu ke vzdělání (ESF)

 • Vhodný žadatel: hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, vzdělávací zařízení, nestátní neziskové organizace
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: podpora projektů v rámci spolupráce vzdělávacích zařízení s neziskovým sektorem, kulturním a sportovními institucemi a městskou správou, podpora projektů, jejichž cílem je změna nebo doplnění vzdělávacích programů o rozvoj sociálních a občanských kompetencí, vzdělávání pedagogických pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku apod.

otevření plánováno na 2016

PO 4 SC 3: Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti – výzva č. 3

 • Vhodný žadatel: hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • Dotace: až 100 % z výše 1 – 6 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: vznik a provoz nových zařízení péče o děti, transformace stávajících zařízení péče o předškolní děti na dětskou skupinu, provoz stávajících zařízení péče o děti

program je aktuálně uzavřený

Nejste si jistí, ve kterém operačním programu můžete žádat o dotaci?
Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme. Poptávkový formulář zde »