Dotace pro veřejnou správu

Veřejná správa

Obce, města, kraje a veřejným sektorem zřízené organizace mohou čerpat dotace z programů, které mají napomoci ke zlepšení životního prostředí, života obyvatel, dopravní infrastruktury, ale například i zapojení do inovativních projektů a tvorbu mezinárodních partnerství. V rámci sekce je představeno rozdělení základních programů, které mohou municipality využít.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)» více informací

OPPIK navazuje na Operační program Podnikání a inovace (OPPI) a zaměřuje se na rozvoj ICT a informačních technologií (vysokorychlostní internet), nákup moderních technologických zařízení, snížení energetické náročnosti, ochranu duševního vlastnictví, vývojová centra, vznik a rozvoj klastrů, technologických platforem a projektů spolupráce od regionálních uskupení po nadnárodní kooperace, vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, školicí střediska, vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí, přístup jak k ekonomickým a technologickým trendům, účast na veletrzích, výstavách a další inovační infrastruktury.

Program Marketing – NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN

program je aktuálně otevřený

Program Nemovitosti

 • Vhodný žadatel: MSP
 • Dotace: 35– 45 % (region NUTS II) ve výši 1 – 50 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: projekt rekonstrukce objektu typu brownfield, projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání

program je aktuálně uzavřený

Program Služby infrastruktury

 • Vhodný žadatel: PO (provozovatelé VTP, IC nebo PI), municipality, vysoké školy, univerzity
 • Dotace: 50 – 75 % ve výši 1 – 150 mil. Kč/projekt
 • Podporovaná aktivita: provozování inovační infrastruktury, rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií, výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty

program je aktuálně otevřený

Operační program Životní prostředí (OPŽP)» více informací

V rámci OPŽP je možné získat dotaci na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií, sanaci ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí.

SC 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnášení znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

 • Vhodný žadatel: pouze úspěšný příjemce podpory z LXI. fázovací výzvy OPŽP 2007–2013
 • Dotace: max. 80% způsobilých nákladů
 • Podporovaná aktivita: výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod, odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami

program je aktuálně uzavřený

SC 1.2 Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor
 • Dotace: max. 85 % způsobilých nákladů
 • Podporovaná aktivita: výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě

program je aktuálně uzavřený

SC 1.3 Zajištění povodňové ochrany intravilánu

 • Vhodný žadatel: – kraje a obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení
 • Dotace: max. 85 % způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití, obnovení, stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost apod.

program je aktuálně uzavřený

SC 1.4 Podpora preventivního protipovodňového opatření

 • Vhodný žadatel: příspěvkové organizace
 • Dotace: 85 % z min. výše způsobilých výdajů 200 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány

program je aktuálně uzavřený

SC 2.2 Snížení emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitní koncentrací znečišťujících lá­tek

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
 • Dotace: 60 – 85 % celkových způsobilých nákladů
 • Podporovaná aktivita: kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování, pořízení dodatečných technologií ke snížení emisí znečišťujících látek či ke snížení úrovně znečištění

program je aktuálně uzavřený

SC 2.3 Zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace
 • Dotace: až 85 % z min. výše 100 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů, výstavba a rozvoj infrastruktury pro správu, zpracování a hodnocení dat ze systémů sledování kvality ovzduší a počasí apod.

program je aktuálně uzavřený

SC 3.2 Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
 • Dotace: max. 85 % min. výše způsobilých výdajů 500 tis. Kč
 • Podporované aktivity: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů** (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury) (3.2.1.) a Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů (3.2.2.).

program je aktuálně otevřený

SC 3.3 Rekultivace starých skládek

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: rekultivace starých skládek

otevření plánováno na 10/2015

SC 3.4 Dokončení inventarizace a odstranění ekologické zátěže

 • Vhodný žadatel: organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace, státní podniky, školy a školská zařízení,nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
 • Dotace: max. 85 % způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: 3.4.2. Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů) a analýzy rizik, 3.4.3 Sanace vážně kontaminovaných lokalit

program je aktuálně uzavřený

SC 3.5 Snížení enviromentálního rizika a rozvíjení systémů jeho řízení

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
 • Dotace: až 85 % z min. výše 100 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: náhrada nebo rekonstrukce zařízení s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství, vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů, vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik

program je aktuálně uzavřený

SC 4.1 Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, kraje
 • Dotace: 85 – 100 % způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000, sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy. Podporovaná jsou tato opatření – „implementace soustavy Natura 2000“ a „Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000“ (dále jen území národního významu).

program je aktuálně otevřený

SC 4.2 Posílení biodiverzity

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
 • Dotace: 85 % celkových způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů, péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba, prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů, předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku(s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům).

program je aktuálně uzavřený

SC 4.3 Posílení přirozené funkce krajiny

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
 • Dotace: 50 – 80 % celkových způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů, vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv apod.

program je aktuálně otevřený

SC 4.4 Zlepšení kvality prostředí v sídlech

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
 • Dotace: max. 60 % z celkových způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

program je aktuálně uzavřený

SC 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

 • Vhodný žadatel: kraje, obce, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, …
 • Dotace: 40 % z min. výše 100 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, realizace technologií na využití odpadního tepla, realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla

program je aktuálně otevřený

SC 5.2 Dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov

 • Vhodný žadatel: veřejný sektor
 • Dotace: až 60 % z min. výše 100 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: vícenáklady na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov

program je aktuálně uzavřený

Operační program Zaměstnanost (OPZ)» více informací

OPZ je zaměřený na podporu zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a veřejných služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. Celková alokace na tento program činí cca 2.1 mld. EUR.

PO 1 SC 1.1.1 – Nástroje APZ – výzva 03_15_001

 • Vhodný žadatel: Úřad práce ČR
 • Dotace: až 100 % z minimální výše způs. výdajů 10 mil. Kč na projekt
 • Podporovaná aktivita: Zprostředkování zaměstnání, Poradenské a informační činnosti a programy, Bilanční a pracovní diagnostika, Rekvalifikace, a­pod.

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.5.1 – Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji – výzva 03_15_003

 • Vhodný žadatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí a jím řízené/zřízené instituce
 • Dotace: až 100 % z min. výše způs. výdajů 10 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a poskytování souvisejících služeb v oblasti zaměstnanosti, poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých pro volbu povolání, poskytování rekvalifikací apod.

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.1.2 – Záruky pro mladé – výzva 03_15_004

 • Vhodný žadatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí a jím řízené/zřízené instituce, poradenské a vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, obce a svazky obcí
 • Dotace: až 100 % minimální výše způs. výdajů 10 mil. Kč na projekt
 • Podporovaná aktivita: zprostředkování zaměstnání, poradenské a informační činnosti a programy, bilanční a pracovní diagnostika, rekvalifikace, rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce apod.

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.1 – Průběžná výzva pro kraje – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb – výzva 03_15_05

 • Vhodný žadatel: kraje
 • Dotace: až 95 % z min. výše způsobil. výdajů 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: azylové domy pro rodiče/rodiny s dítětem/dětmi, domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, osobní asistence, podpora samostatného bydlení, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2: Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb

 • Vhodný žadatel: poskytovatelé služeb, kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, organizační složka státu, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé, školy a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce, profesní organizace
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: podpora transformace a deinstituciona­lizace pobytových sociálních služeb, rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, podpora systému sociálního bydlení, zavádění zdravotní péče ve vybraných oborech v regionech, kde tato péče dříve nebyla poskytována nebo byla poskytována v nedostatečném objemu apod.

otevření plánováno na 06/2015

PO 2 SC 2.1 – Průběžná výzva pro hl. m. Prahu – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb – výzva 03_15_006

 • Vhodný žadatel: hl. m. Praha
 • Dotace: 95 % z min. výše způsobil. výdajů 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: azylové domy pro rodiče/rodiny s dítětem/dětmi, domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, osobní asistence, podpora samostatného bydlení, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.2. – Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje) – výzva 03_15_007

 • Vhodný žadatel: kraje
 • Dotace: 95 % z min. výše způsob. výdajů 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Podpora transformace a deinstituciona­lizace pobytových sociálních služeb, Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, Podpora systému sociálního bydlení, Podpora a posilování koordinační role obcí, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.2 – Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro hl. m. Prahu) – výzva 03_15_008

 • Vhodný žadatel: hl. město Praha
 • Dotace: 95 % z min. výše způsob. výdajů 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Podpora transformace a deinstituciona­lizace pobytových sociálních služeb, Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, Podpora systému sociálního bydlení, Podpora a posilování koordinační role obcí, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.2.1 – Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů – výzva 03_15_009

 • Vhodný žadatel: OSS, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Úřad vlády České republiky
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 10 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: zlepšení koordinace místních a celostátních politik, koordinace a metodická podpora tvorby a implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů; tvorba, metodická podpora, koordinace a implementace systémových opatření a metodik; metodická a koordinační podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje sítě finančně i místně dostupných služeb péče o děti, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.1.1 – Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ – výzva 03_15_010

 • Vhodný žadatel: Úřad práce ČR
 • Dotace: až 100 % z minimální výše způs. výdajů 10 mil. Kč na projekt
 • Podporovaná aktivita: Zprostředkování zaměstnání, Poradenské a informační činnosti a programy, Bilanční a pracovní diagnostika, Rekvalifikace, a­pod.

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.4.1 Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR – výzva 03_15_011

 • Vhodný žadatel: Úřad práce ČR
 • Dotace: až 100 % z minimální výše způsobilých výdajů 10 mil. Kč na projekt
 • Podporovaná aktivita: Podpora rozvoje a kapacit institucí trhu práce, vorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu práce zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných služeb a personálního zajištění, Rozvoj sítě EURES, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.2 – Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu – výzva 03_15_013

 • Vhodný žadatel: obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, profesní a podnikatelská sdružení, kraje, obce, vysoké školy, apod.
 • Dotace: min. výše způsobil. výdajů 500 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: zakládání a provozování zařízení, skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností, zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory v době školních prázdnin

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.2 – Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování v Praze – výzva 03_15_014

 • Vhodný žadatel: obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, profesní a podnikatelská sdružení, kraje, obce, vysoké školy, apod.
 • Dotace: min. výše způsobil. výdajů 500 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: zakládání a provozování zařízení, skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností, zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory v době školních prázdnin

program je aktuálně uzavřený

PO 2 SC 2.1. – Výzva pro systémové projekty realizované MPSV – soc. podnikání – výzva 03_15_016

 • Vhodný žadatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Dotace: 100 % z min. výše způsobil. výdajů 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků; Aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce; Zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství; apod.

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.2. – Systémové projekty realizované MPSV a ÚP ČR – výzva – 03_15_017

 • Vhodný žadatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Úřad práce ČR
 • Dotace: 100 % z min. výše způsob. výdajů 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Podpora transformace a deinstituciona­lizace pobytových sociálních služeb, Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, Podpora systému sociálního bydlení, Podpora a posilování koordinační role obcí, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 3 SC 3.1 Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ – výzva 03_015_018

 • Vhodný žadatel: oragnizační složky státu, příspěvkové organizace zřizované/řízené organizačními složkami státu
 • Dotace: min.výše 1000 000 Kč a max. výše 50 000 000 Kč 
 • Podporovaná aktivita:Příprava a testování nových systémových řešení přetrvávajících problémů v oblasti veřejných služeb a to např. změny v poskytování veřejných služeb, nové služby a produkty ve prospěch cílových skupin a jejich pilotní testování; systémové změny koncepce veřejných služeb; testování nových forem financování pro řešení přetrvávajících soc. problémů, přenos fungujících zahraničních inovací – metod, postupů,nastavení a vytváření podpůrných aktivit pro sociální inovace.

program je aktuálně otevřený

PO 4 SC 4.1.1 – Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020 – výzva 03_15_019

 • Vhodný žadatel: oorganizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace a pro asociace a sružení obcí a krajů
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobilých výdajů 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn, zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy apod.

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.4.2 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání – výzva 03_15_020

 • Vhodný žadatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Fond dalšího vzdělávání a Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Dotace: až 100 % z minimální výše způsobilých výdajů 10 – 550 mil. Kč na projekt
 • Podporovaná aktivita: Tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření, Provazování systémů uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení a další

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.3.1 / 1.3.2 – Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli – výzva 03_15_021

 • Vhodný žadatel: Úřad práce ČR
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobilých výdajů 10 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích, Poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.1 Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování – výzva č. 03_16_064

 • Vhodný žadatel: Nestátní neziskové organizace, sociální družstva,obce dle zákona o obcích, organizace zřizované obcemi a kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů
 • Dotace: až 100 % z výše celkových způsob. výdajů 1 – 15 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Podpora sociální práce je základní nástroj pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, Podpora aktivit zaměřených na pečující osoby a podporu neformální péče, Podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti a další

program je aktuálně otevřený

PO 3 SC 3.1 Sociální inovace v oblasti sociálniho začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny – výzva 03_15_024

 • Vhodný žadatel:kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí a jejich asociace,

 organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace (pouze bez finančního příspěvku), sociální partneři, profesní a podnikatelská sdružení zaměstnavatelé, poskytovatelé sociálních služeb a jejich zastřešující organizace, vzdělávací a poradenské instituce a výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, agentury práce

 • Dotace: min. výše 500 000 Kč a max. výše 10 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita:je testování a šíření nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy (včetně oblasti posílení udržitelnosti a efektivnějšího fungování nestátních neziskových organizaci a snižování jejich závislosti na veřejných zdrojích).

program je aktuálně uzavřený

PO 4 SC 4.1.1., 4.1.2. – Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy – výzva 03_15_025

 • Vhodný žadatel: oorganizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobilých výdajů 1 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn, zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy apod.

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.1 – Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva – výzva 03_15_026

 • Vhodný žadatel: Pro aktivity mimo sociálního podnikání – Nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi a kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé soc. služeb, zapsaní v registru. Pro aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli (OSVČ, Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsob. výdajů 1 000 000 Kč pro projekty s aktivitami mimo sociální podnikání a min. výše způsob. výdajů 500 000 Kč pro projekty s aktivitami sociálního podnikání
 • Podporovaná aktivita: Podpora sociálního začleňování osob, podpora komunitní sociální práce, aktivizační a asistenční a motivační programy, aktivity přispívající k boji proti diskriminaci atd.

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.2 – Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (méně rozvinuté regiony) – výzva 03_15_027

 • Vhodný žadatel: organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, veřejné výzkumné instituce, kraje, obce
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobilých výdajů 1 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Institucionální zajištění rovnosti žen a mužů v rámci organizace, Implementace Zprávy o možnostech optimalizace sběru dat, Osvětové kampaně týkající se situace žen a mužů a genderových rozdílů, Analýza a příprava dotačních programů, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.2 – Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 Praha – výzva 03_15_028

 • Vhodný žadatel: organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, veřejné výzkumné instituce, kraje, obce
 • Dotace: až 100 %, min. výše způsobilých výdajů 1 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Institucionální zajištění rovnosti žen a mužů v rámci organizace, Implementace Zprávy o možnostech optimalizace sběru dat, Osvětové kampaně týkající se situace žen a mužů a genderových rozdílů, Analýza a příprava dotačních programů, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.2 – Výzva na systémové projekty pro ostatní ministerstva – výzva 03_15_029

 • Vhodný žadatel: Ministerstvo spravedlnosti, Probační a mediační služba, Ministerstvo vnitra
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsob. výdajů 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, Zavádění komplexních programů a vytváření podmínek přesahujících jednotlivé oblasti podpory sociálního začleňování osob, Systémová, koncepční strategická, osvětová a metodická opatření v oblasti sociálních služeb, atd.

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.2 – Úřad vlády ČR (systémové projekty) – výzva 03_15_030

 • Vhodný žadatel: Úřad vlády ČR
 • Dotace: 100 % z min. výše způsob. výdajů 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Podpora rozvoje kvality adiktologických služeb, která bude realizována prostřednictvím (mapování a síťování – včetně práce s obcemi), vzdělávání a adiktologických tématech, zavádění nových metod při práce s uživateli služeb), Podpora vytváření a realizace aktivit a nástrojů zaměřených na sociální začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit, podpora tzv. koordinovaného přístupu k sociálně vyloučených lokalitám.

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 3: Strategie pro místní rozvoj s vedoucí úlohou komunit

 • Vhodný žadatel: subjekty realizující projekty v rámci schválených Komunitně vedených strategií místního rozvoje
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni, podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání apod.

otevření plánováno na 06/2015

PO 3 SC 3.1.1 – Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež – výzva 03_15_032

 • Vhodný žadatel: Vzdělávací instituce, Agentury práce, nestátní neziskové organizace (NNO), Kraje a obce a jimi zřizované organizace
 • Dotace: 100 % z min. výše způsobilých výdajů 1 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, odborné přípravy po jejím návratu do České republiky, apod.

program je aktuálně uzavřený

PO 4 SC 4.1.1., 4.1.2. – Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) – výzva 03_15_033

 • Vhodný žadatel: obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobilých výdajů 1 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: podpora strategického řízení, zlepšení řízení kvality a managementu rozvoje organizace, zvýšení transparentnosti fungování organizace; realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě; zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě

program je aktuálně uzavřený

PO 4 SC 4.1.1., 4.1.2. – Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha – výzva 03_15_034

 • Vhodný žadatel: Obce, Kraje, Příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi
 • Dotace: až 95 % z min. výše způsobilých výdajů 1 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: podpora strategického řízení, zlepšení řízení kvality a managementu rozvoje organizace, zvýšení transparentnosti fungování organizace; realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě; zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě

program je aktuálně uzavřený

PO 1 – Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu – výzva 03_15_035

 • Vhodný žadatel:obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení,  vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje

 organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízení organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.
Dotace: až 100 % z výše 942 000 – 5 986 710 Kč

 • Podporovaná aktivita:Podpo­rována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost – dětská skupina pro veřejnost, podniková dětská skupina, živnost volná/vázaná.

program je aktuálně uzavřený

PO 1 – Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze výzva 03_15_036

 • Vhodný žadatel:obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení,  vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje

 organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízení organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.
Dotace: až 100 % z výše 942 000 – 5 986 710 Kč

 • Podporovaná aktivita:Podpo­rována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost – dětská skupina pro veřejnost, podniková dětská skupina, živnost volná/vázaná.

program je aktuálně uzavřený

PO 2.2 SC 1 – Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci – výzva č. 037

 • Vhodný žadatel: Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, obce (pouze aktivity A a B výzvy)
 • Dotace: až 100 % z minimální výše způsobilých výdajů 500 000 Kč 
 • Podporovaná aktivita: A – Podpora procesu přípravy trasformace pobytové služby sociální péče, B – Podpora implementace transformačního plánu a praktické realizace transformačního procesu zařízení v praxi, C – Podpora nově registrované služby, která vznikla jako výsledek transformačního procesu pobytové služby sociální péče

program je aktuálně uzavřený

PO 2 SC 2.2 – Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové) – výzva 03_15_039

 • Vhodný žadatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických
 • Dotace: až 100 % z min. výše 5 000 000 – 450 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: vzdělávací aktivity v oblasti sociálních služeb, Procesy v organizaci

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.1. – Výzva pro koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám – výzva 03_15_042

 • Vhodný žadatel: nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce, OSVČ, obchodní korporace
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 500 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Podpora prostřednictvím sociálních služeb, Podpora komunitní sociální práce, Propojování podpory v oblasti bydlení, Program prevence kriminality, apod.

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.3. – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – výzva 03_16_044

 • Vhodný žadatel: Úřad práce České republiky
 • Dotace: až 100 % z výše 10 – 150 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, vzdělávací a rekvalifikační programy pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců, tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním, podpora zaměstnávání propouštěných zaměstnanců

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.1.1 – Integrované územní investice (ITI) – výzva č. 03_16_045

 • Vhodný žadatel: obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, vzdělávací a poradenské instituce, nestátní neziskové organizace
 • Dotace: max. 100 % z výše 5 – 25 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání, bilanční a pracovní diagnostika, motivační aktivity, rekvalifikace a další

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.1.1 – Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) – výzva 03_16_046

 • Vhodný žadatel: obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, vzdělávací a poradenské instituce, nestátní neziskové organizace
 • Dotace: až 100 % z minimální výše způs. výdajů 5 – 25 mil. Kč na projekt
 • Podporovaná aktivita: poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání, bilanční a pracovní diagnostika, motivační aktivity, rekvalifikace a další…

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.3.1 – Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje – výzva 03_16_047

 • Vhodný žadatel: místní akční skupina, obce, příspěvková organizace, neziskové organizace, OSVČ, vzdělávací instituce, obchodní korporace
 • Dotace: až 100 % z minimální výše způs. výdajů 400 000 – 10 mil. Kč na projekt
 • Podporovaná aktivita: Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení, Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti, Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.1.1 – Integrované územní investice (ITI) – výzva 03_16_048

 • Vhodný žadatel: nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce, poskytovatelé sociálních služeb
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 5 – 25 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování, Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče prostřednictvím činnosti sociálního pracovníka při práci s cílovou skupinou a další …

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2.1 – Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – výzva 03_16_049

 • Vhodný žadatel: nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce, poskytovatelé sociálních služeb
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 5 – 25 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Podpora sociálního začleňování osob, Podpora komunitní sociální práce a komunitních center, Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče, Programy na podporu rodičovských kompetencí, získávání základních sociálních a profesních dovedností, uplatnění se na trhu práce,Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života a další…

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.2 – Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů – méně rozvinuté regiony – výzva 03_16_050

 • Vhodný žadatel: obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje a obce, organizace zřizované kraji a obcemi, dobrovolné svazy a další
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 0,5 – 2 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: realizace genderového auditu u zaměstnavatele s alespoň 10-ti zaměstnanci

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.2 – Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů – Praha- výzva 03_16_051

 • Vhodný žadatel: obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje a obce, organizace zřizované kraji a obcemi, dobrovolné svazy a další
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 0,5 – 2 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: realizace genderového auditu u zaměstnavatele s alespoň 10-ti zaměstnanci

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.1.1 – Specifická výzva na vybrané cílové skupiny – výzva 03_16_053

 • Vhodný žadatel: nestátní neziskové organizace, obce, dobrovolné svazky obcí, školy a školská zařízení, vysoké školy
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 1,5 – 6 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: poradenské a informační činnosti, bilanční a pracovní diagnostika, motivační aktivity, rekvalifikace a další

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.3.1 – Výzva pro organizační složky státu a jimi řízené / zřízené příspěvkové organizace – výzva č. 03_16_054

 • Vhodný žadatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
 • Dotace: max. 100 % z výše 20 – 300 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Další profesní vzdělávání zaměstnanců, vzdělávání starších zaměstnanců, Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů a další

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.1.1 – REgionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR – výzva č. 03_16_055

 • Vhodný žadatel: Pakty zaměstnanosti
 • Dotace: max. 100 % z výše 1,5 – 10 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání, bilanční a pracovní diagnostika, motivační aktivity, rekvalifikace a další

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.2 – Soutěžní rozdíly v postavení žen a mužů mimo hl. město Prahu – výzva 03_16_061

 • Vhodný žadatel: obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, NNO, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, veřejné výzkumné organizace

,kraje, obce, školy a školská zařízení, vysoké školy

 • Dotace: až 100 % z výše 1 – 6 mil. Kč způs. výdajů
 • Podporovaná aktivita: komplexní podpora vedoucí ke zlepšení postavení na trhu práce žen ve věku 55+, podpora opatření vedoucích k odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví, Podpora aktivit vedoucích k vyššímu zapojení mužů do péče o děti a další závislé

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.2 – Soutěžní rozdíly v postavení žen a mužů v hl. městě Praze – výzva 03_16_062

 • Vhodný žadatel: obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, NNO, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, veřejné výzkumné organizace

,kraje, obce, školy a školská zařízení, vysoké školy

 • Dotace: až 100 % z výše 1 – 6 mil. Kč způs. výdajů
 • Podporovaná aktivita: komplexní podpora vedoucí ke zlepšení postavení na trhu práce žen ve věku 55+, podpora opatření vedoucích k odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví, Podpora aktivit vedoucích k vyššímu zapojení mužů do péče o děti a další závislé

program je aktuálně uzavřený

PO 2 SC 1 – Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí – výzva 03_16_065

 • Vhodný žadatel: kraje, obce, svazky obcí, školy a školská zařízení, OSS, NNO, poskytovatelé sociálních služeb
 • Dotace: max. 100 % z výše 1 – 10 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Vytvoření komplexního plánu transformace pobytové péče o děti na systém účinné a multidisciplinární sítě ambulantních a terénních preventivních a podpůrných služeb, Podpora implementace komplexního plánu transformace pobytové péče o děti a praktické realizace transformačního procesu zařízení v praxi, Zavádění komplexních programů a nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce, zavádění inovativních metod při řešení situace ohrožených rodin a dětí, Podpora zvyšování kvality služeb pro ohrožené rodiny a děti

program je aktuálně uzavřený

PO 2 SC 2.1.2 – Podpora sociálního podnikání – výzva 03_16_067

 • Vhodný žadatel: Osoba samostatně výdělečně činná, obchodní korporace
 • Dotace: až 100 % z výše 1 – 6 mil. Kč způs. výdajů
 • Podporovaná aktivita: společensky prospěšný cíl, sociální prospěch, ekonomický prospěch, environmentální prospěch, místní prospěch

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.5.1 – Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje – výzva 03_15_116

 • Vhodný žadatel: Karlovarský kraj, Ústecký kraj
 • Dotace: až 100 % z min. výše způs. výdajů 10 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a poskytování souvisejících služeb v oblasti zaměstnanosti, poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých pro volbu povolání, poskytování rekvalifikací apod.

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.1.1 – Nástroje APZ II – výzva 03_15_121

 • Vhodný žadatel: Úřad práce ČR
 • Dotace: až 100 % způs. výdajů z min. výše 10 mil. Kč na projekt
 • Podporovaná aktivita: Zprostředkování zaměstnání, Poradenské a informační činnosti a programy, Bilanční a pracovní diagnostika, Rekvalifikace, a­pod.

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.4.1 – Rozvoj služeb zaměstnanosti – výzva č. 122

 • Vhodný žadatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce České republiky, Státní úřad inspekce práce, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Fond dalšího vzdělávání
 • Dotace: až 100 % z minimální výše způsob. výdajů 10 mil. Kč na projekt
 • Podporovaná aktivita: Podpora rozvoje a kapacit institucí trhu práce, tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu práce zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných služeb a personálního zajištění, tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti aj.

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.1.1 – Zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce – výzva 03_15_123

 • Vhodný žadatel: Fond dalšího vzdělávání
 • Dotace: až 100 % z minimální výše 10 mil. Kč na projekt
 • Podporovaná aktivita: Zprostředkování zaměstnání, Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností, Bilanční a pracovní diagnostika, Rekvalifikace, a­pod.

program je aktuálně otevřený

PO 3 SC 3.1– Podpora inovačního prostředí – výzva 03_015_124

 • Vhodný žadatel: organizační složky státu, nestátní neziskové organizace, školy a vysoké školy, výzkumné instituce, OSVČ, kraje, obce, poskytovatelé sociálních služeb, obchodní korporace, profesní a podnikatelská sdružení
 • Dotace: až 100 % z min.výše 500 000 – 20 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: datové platformy, znalostní platformy, akcelerátory/in­kubátory, investice do impaktu

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 1.2 – Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu) – výzva 03_16_126

 • Vhodný žadatel: obec, příspěvková organizace obce, nezisková organizace
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 500 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: vybudování mikrojeslí, provozování mikrojeslí, vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1.2 – Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze – výzva 03_16_127

 • Vhodný žadatel: obec, příspěvková organizace obce, nezisková organizace
 • Dotace: až 100 % z min. výše způsobil. výdajů 500 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: vybudování mikrojeslí, provozování mikrojeslí, vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích

program je aktuálně uzavřený

PO 2 SC 2.2 – Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí – výzva 03_16_128

 • Vhodný žadatel: obec, příspěvková organizace obce, nezisková organizace
 • Dotace: až 95 % z min. výše způsobil. výdajů 1 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: vybudování mikrojeslí, provozování mikrojeslí, vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích

program je aktuálně otevřený

PO 5 SC 1: Technická pomoc

 • Vhodný žadatel: řídicí orgán OPZ
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: zajištění přípravy, hodnocení, výběru, kontrahování, monitorování, administrace, kontroly a auditu projektů/operací, zajištění řízení a implementace operačního programu, školení, semináře a vzdělávání pro pracovníky implementačních orgánů, poradenství žadatelům o podporu z OPZ při přípravě projektů/opera­cí apod.

otevření plánováno na 06/2015

PO 1 SC 4: Modernizace a posílení institucí trhu práce včetně opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků

 • Vhodný žadatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí a jím řízené/zřízené instituce, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho řízené organizace
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: podpora rozvoje a kapacit institucí trhu práce s ohledem na potřeby trhu práce, tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu práce, podpora a rozvoj spolupráce a partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti jak na národní, tak zejména regionální úrovni se všemi relevantními aktéry na trhu práce apod.

otevření plánováno na 06/2015

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV)» více informací

OP VVV se soustřeďuje na rozvoj lidského potenciálu a to konkrétně na podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání, rozvoj lepších kompetencí pro trh práce, posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost. V rámci OP VVV bude možné získat investice současně do výzkumné a vzdělávací infrastruktury a zároveň do lidských zdrojů (od předškolního vzdělávání, přes VaV projekty až po účastníky celoživotního vzdělávání), tak také zacílení podpory do všech regionů ČR s různou socioekonomickou úrovní.

PO 4 – Technická pomoc, výzva č. 02_16_009

 • Fond: ERDF
 • Vhodný žadatel: organizační složky státu a příspěvkové organizace státu – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Dotace: max 100 % z výše 1 – 650 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: plánování publicitních a propagačních opatření a jejich realizace, personální a technické zajištění implementace OP VVV, a další

program je aktuálně otevřený

PO 3 – Budování kapacit pro rozvoj škol I., výzva č. 02_16_010

 • Fond: ESF
 • Vhodný žadatel: školy a školská zařízení nezřizované organizačními složkami státu, školy zřizované organizačními složkami státu dle školského zákona, veřejné vysoké školy, soukromé vysoké školy, soukromoprávní subjekty, příspěvkové organizace,
 • Dotace: max. 100 % z výše 5 – 50 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování, rozvoj dovedností pro kolegiální podporu, příprava a rozvoj externích mentorů

program je aktuálně uzavřený

PO 3 – Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů, výzva č. 02_16_011

 • Fond: ESF
 • Vhodný žadatel: veřejné vysoké školy, soukromé vysoké školy, soukromoprávní subjekty, školská zařízení, které jsou/nejsou zřízené organizačními složkami státu
 • Dotace: max. 100% z výše 10 – 60 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: řízení projektu, spolupráce oborových didaktiků s katedrami zabývajícími se psychologií obecnou didaktikou, psychodidaktikou, speciální pedagogickou nejméně po dobu jednoho roku, podpora společenství praxe pro rozvoj klíčových kompetencí, gramotností, průřezových témat a mezipředmětových vzta­hů

program je aktuálně uzavřený

PO 3 – Gramotnost, výzva č. 02_16_012

 • Fond: ESF
 • Vhodný žadatel: veřejné vysoké školy, soukromé vysoké školy, soukromoprávní subjekty, školy zřizované organizačními složkami státu, školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu, příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu
 • Dotace: max. 100 % z výše 5 – 60 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: podpora funkční gramotnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v oborech SŠ bez maturitní zkoušky, podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování na ZŠ, extrakurikulární aktivity na podporu gramotností a další

program je aktuálně uzavřený

PO 1 – Výzkumné infrastruktury, výzva č. 02_16_013

 • Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
 • Vhodný žadatel: organizační složky sátu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty
 • Dotace: max. 100 % z výše až 700 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: dobudování, modernizace a upgrade infrastruktury, aktivity pro implementaci modernizace center excelence zvyšující jejich vědecké schopnosti, řízení projektu

program je aktuálně uzavřený

PO 1 – Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace, výzva č. 02_16_017

 • Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
 • Vhodný žadatel: organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty
 • Dotace: max. 100 % z výše 2 000 000 – 1 200 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: řízení projektu, zajištění moderní infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem a inovacemi, tedy pro potřeby výzkumně zaměřených studijních programů, zajištění přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkumně zaměřené studijní programy, zajištění dodatečného podpůrného vybavení nezbytného pro kvalitu výzkumně zaměřených studijních programů včetně informační infrastruktury

program je aktuálně uzavřený

PO 1 – Excelentní výzkum, výzva č. 02_16_019

 • Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
 • Vhodný žadatel: organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty
 • Dotace: max. 100 % z výše 100 000 000 Kč – 40 000 000 EUR / 50 000 000 EUR (charakter neveřejné podpory) 
 • Podporovaná aktivita: řízení projektu; dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury; budování nového výzkumného centra na území hl. města Praha; rozvoj výzkumných týmů; rozvoj internacionalizace

otevření plánováno na 11/2016

PO 3 – Individuální projekty systémové II, výzva č. 02_16_020

 • Fond: Evropský sociální fond
 • Vhodný žadatel: Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
 • Dotace: max 100 % z minimální výše 50 – 250 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Řízení projektu, Evaluace, Spolupráce s ostatními IPs a organizace odborného panelu pro sdílení zkušeností

program je aktuálně otevřený

PO 3 – Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám), výzva č. 02_16_021

 • Fond: ESF
 • Vhodný žadatel: Obce/Dobrovolné svazky obcí
 • Dotace: záloha 30 % z výše 3 – 50 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Prevence školní neúspěšnosti, Předškolní vzdělávání, Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání, Řízení projektu

program je aktuálně otevřený

PO 3 – Implementace strategie digitálního vzdělávání I., výzva č. 02_16_36

 • Fond: Evropský sociální fond
 • Vhodný žadatel: Veřejné vysoké školy
 • Dotace: 95 % způsobilých výdajů z výše 50 – 125 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Budování kapacit pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků, Popularizace rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků

program je aktuálně otevřený

PO 3 – Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II., výzva č. 02_16_39

 • Fond: Evropský sociální fond
 • Vhodný žadatel: Soukromoprávní neziskové organizace, Školy a školská zařízení
 • Dotace: až 100 % způsobilých výdajů z výše 3 – 40 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Řízení projektu, Předškolní vzdělávání, Prevence školní neúspěšnosti

program je aktuálně otevřený

PO 3 – Pregraduální vzdělávání, výzva č. 02_16_38

 • Fond: Evropský sociální fond
 • Vhodný žadatel: Veřejné vysoké školy
 • Dotace: 95 % způsobilých výdajů z výše 15 000 000 – 58 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Zvyšování kvality praktické přípravy studentů-budoucích učitelů, Rozvoj kompetencí studentů – budoucích učitelů propojováním teoretické a praktické výuky, a další

program je aktuálně otevřený

PO 1 – Strategické řízení aVal na národní úrovni I, výzva č. 02_16_040

 • Fond: Evropský sociální fond
 • Vhodný žadatel: Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
 • Dotace: max 100 % z výše 25 – 1 300 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Řízení projektu, Vytvoření a pilotní ověření systému centralizovaného zpřístupňování informačních zdrojů pro výzkum a vývoj (VaV), Podpora řízení implementace Národní RIS3 strategie na národní úrovni

program je aktuálně otevřený

Integrovaný regionální operační program (IROP)» více informací

Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. V rámci tohoto operačního programu bude mj. podporována výstavba, rekonstrukce, rozšíření a technologické vybavení sociálních podniků.

Výzva č. 1 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy

 • Vhodný žadatel: Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy
 • Dotace: až 90 % z min. výše 5 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Cílem je podpora projektů zaměřených na Rekonstrukce, modernizace či výstavbu silnic.

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 2 Územní plány

 • Vhodný žadatel: Obce s rozšířenou působností
 • Dotace: min. výše celk. způs. výdajů je 450 000 Kč, na pořízení územního plánu, 250 000 Kč, na změnu územního plánu. max. výše není stanovena
 • Podporovaná aktivita: Podpořit pořizování dokumentů územního rozvoje a vytvářet předpoklady pro dlouhodobě stabilní a udržitelný rozvoj území s ohledem na komplexní přístupy k řešení území, reakce na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu.

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 3 Regulační plány

 • Vhodný žadatel:Obce s rozšířenou působností
 • Dotace: min. výše celk. způs. výdajů 200 000 Kč, max. výše celk. způs. výdajů není stanovena
 • Podporovaná aktivita: Podpořit pořizování dokumentů územního rozvoje a vytvářet předpoklady pro dlouhodobě stabilní a udržitelný rozvoj území s ohledem na komplexní přístupy k řešení území, reakce na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu.

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému po­dání

 • Vhodný žadatel: Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
 • Dotace: min. výše celk. způs. výdajů 3000 000 Kč, max. výše celk. způs. výdajů 120 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Podpořit aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, tedy vytvoření podpůrných služeb elektronického podání, vytvoření samoobslužných míst pro úplné elektronické podání, elektronizace formulářů veřejné správy, implementace identifikace a autentizace ve smyslu nařízení eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu prostřednictvím kontaktních míst a podpora sdílení identitních služeb na národní a regionální úrovni.

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 5 Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie

 • Vhodný žadatel:16 center vysoce specializované onkogynekologické zdravotní péče a 12 center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii.
 • Dotace: min. výše celk. způs. výdajů není stanovena, max. výše celk. způsob. výdajů na onkogynekologii – 40 mil. Kč, na perinatologii 70 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Pořízení přístrojového vybavení a technologií podle standardu vybavenosti center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologie nebo center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii, vycházející z Věstníku částka 14/2015 Ministerstva zdravotnictví ČR pro oblast vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii a vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii, včetně instruktáže personálu podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotních prostředcích.

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 6 Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

 • Vhodný žadatel: Místní akční skupiny, které získaly osvědčení o splnění standardů a mají schválenou strategii CLLD (vyjma animace na školská zařízení).
 • Dotace: min. výše celk. způs. výdajů není stanovena, max. výše dotace na jednu MAS nepřekročí 25 % celkových způsobilých výdajů vzniklých v rámci strategie CLLD, a zároveň nepřekročí hranici 25,5 mil Kč. na MAS za programové období 2014 –2020.
 • Podporovaná aktivita: podpora aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova.

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 7 Deinstituci­onalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

 • Vhodný žadatel: kraje, obce, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, církve, církevní organizace.
 • Dotace: min. výše celk. způs. výdajů 500 000 Kč, max. výše cel. způs. výdajů 90 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: je deinstituciona­lizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.

program je aktuálně uzavřený

Výzva č. 8 Technická pomoc

 • Vhodný žadatel: Řídicí orgán IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zprostředkující subjekt IROP – centrum pro regionální rozvoj České republiky.
 • Dotace: min. a max. výše celk. způs. výdajů není stanovena
 • Podporovaná aktivita: Řízení, implementace a monitorování programu, podpora administrativních kapacit, podpora žadatelům a příjemcům, publicita a propagace

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 9 Územní studie

 • Vhodný žadatel:obce s rozšířenou působností.
 • Dotace: min. celk. způs. výdaje 200 000 Kč, max. cekl. způs. výdaje nejsou stanoveny
 • Podporovaná aktivita: Cílem je podpořit zpracování územních studií veřejné technické infrastruktury, veřejné dopravní infrastruktury, veřejných prostranství nebo také na komplexní řešení krajiny. Územní studie veřejné infrastruktury lze realizovat v celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností a územní studie krajiny lze realizovat pouze na celý správní obvod obce s rozšířenou působností.

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 10 – Kybernetická bezpečnost

 • Vhodný žadatel: Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
 • Dotace: min. výše celk. způs. výdajů 3000 000 kč, max. výše celk. způsob. výdajů 300 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita:Technická opatření vedoucí k zabezpečení tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy.

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek

 • Vhodný žadatel: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření
 • Dotace: až 100 % z výše 5 mil. – 246 565 mil Kč 
 • Podporovaná aktivita: Cílem je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace či obnovy památek, parků a jejího zabezpečení.

program je aktuálně uzavřený

Výzva č. 14 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

 • Vhodný žadatel: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení, kraje, obce a další
 • Dotace: až 100 % z výše 750 000 – 60 mil. Kč 
 • Podporovaná aktivita: Cílem je podpora projektů zaměřených nákup budov a jejího vybavení, dále stavby, přípojky a rekonstrukce budov.

program je aktuálně uzavřený

Výzva č. 15 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

 • Vhodný žadatel: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení, kraje, obce, církve a další
 • Dotace: až 100 % z výše 750 000 – 60 000 000 Kč 
 • Podporovaná aktivita: Cílem je podpora projektů zaměřených na nákup budov, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek. Dále rekonstrukce stavby a její stavení úpravy.

program je aktuálně uzavřený

Výzva č. 16 – Energetické úspory v bytových domech

 • Vhodný žadatel: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících
 • Dotace: až 100 % z výše 30 000 – 90 000 000 Kč 
 • Podporovaná aktivita: zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu, výměna zdroje tepla pro vytápění a další

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 17 – eLegislativa, eSbírka, Národní digitální archiv

 • Vhodný žadatel: Organizační složky státu
 • Dotace: až 100 % z výše 1 000 000 – 500 000 000 Kč 
 • Podporovaná aktivita: vytvoření elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu, rozvoj Národního digitálního archivu, který zajistí naplnění povinností Národního archivu s ohledem na uložení a zpřístupnění archiválií v digitální podobě a další

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

 • Vhodný žadatel: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy
 • Dotace: až 100 % z výše 2 – 30 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: rekonstrukce, modernizace zaměřené na bezpečnost dopravy a cyklodopravu

program je aktuálně uzavřený

Výzva č. 19 – Technika pro integrovaný záchranný systém

 • Vhodný žadatel:MV – generální ředitelství HZS ČR, HZS krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany a další
 • Dotace: až 100 % z výše min. 1 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: pořízení specializované techniky a věcných prostředků

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 20 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla

 • Vhodný žadatel:kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
 • Dotace: až 90 % z výše 5 – 200 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Nákup silničních nízkoemisních, bezemisních pro zajištění dopravní obslužnosti, Nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy

program je aktuálně uzavřený

Výzva č. 21 – Muzea

 • Vhodný žadatel: muzea
 • Dotace: až 100 % z výše 3 – 123 282 000 mil. Kč 
 • Podporovaná aktivita: zvýšení ochrany sbírkových fondů, konzervování, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér a další

program je aktuálně uzavřený

Výzva č. 22 – Telematika pro veřejnou dopravu

 • Vhodný žadatel: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy Ministerstvo dopravy ČR
 • Dotace: až 100 % z výše 5 – 50 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy, zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících a další

program je aktuálně uzavřený

Výzva č. 23 – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.

 • Vhodný žadatel: organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, státní podniky
 • Dotace: až 100 % z výše 1 – 250 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury; budování, rozvoj a modernizace národních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy; vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb; vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 24 – Výstavba a modernizace přestupních terminálů

 • Vhodný žadatel: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
 • Dotace: až 90 % z výše 5 – 50 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů

program je aktuálně uzavřený

Výzva č. 25 – Knihovny

 • Vhodný žadatel: Knihovny
 • Dotace: až 100 % z výše 3 000 000 – 123 282 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění.

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 26 – eGovernment I.

 • Vhodný žadatel: Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
 • Dotace: až 100 % z výše 1 000 000 – 450 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: eCulture, eEducation, eHealth, eJustice

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 27 – Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému

 • Vhodný žadatel: MV – generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje, organizační složky státu
 • Dotace: až 100 % z výše 1 – 400 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: stavby, stavební úpravy, pořízení technologií, pořízení technického a technologického vybavení, výukového SW a výcvikových a školicích pomůcek

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 28 – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

 • Vhodný žadatel: kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi
 • Dotace: až 90 % z výše 1 – 100 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury, Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy, Vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb, Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 29 – Rozvoj sociálních služeb

 • Vhodný žadatel: kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, neziskové organizace, církve
 • Dotace: až 100 % z výše 500 000 – 60 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: centra denních služeb, chráněné bydlení, terapeutické komunity, pečovatelská služba, terénní programy a další

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 30 – Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách

 • Vhodný žadatel: kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, neziskové organizace, církve
 • Dotace: až 100 % z výše 500 000 – 60 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: centra denních služeb, chráněné bydlení, terapeutické komunity, pečovatelská služba, terénní programy a další

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 31 – Zvýšení kvality návazné péče

 • Vhodný žadatel: příspěvkové organizace OSS, organizace zřizované kraji, obcemi, neziskové organizace, církevní organizace
 • Dotace: až 100 % do výše 99 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 32 – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

 • Vhodný žadatel: školy a školská zařízení, kraje, obce, nestátní neziskové organizace, církve
 • Dotace: až 100 % z výše 1 – 99 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 33 – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)

 • Vhodný žadatel: školy a školská zařízení, kraje, obce, nestátní neziskové organizace, církve
 • Dotace: až 100 % z výše 1 – 99 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 34 – Sociální bydlení

 • Vhodný žadatel: obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace
 • Dotace: až 95 % z výše 0,5 – 40 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 35 – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality

 • Vhodný žadatel: obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace
 • Dotace: až 95 % z výše 0,5 – 40 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 36 – Stanice IZS

 • Vhodný žadatel: generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany, Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje, státní organizace
 • Dotace: až 100 % z výše 1 – 300 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení

vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 38 – Rozvoj infrastuktury komunitních center

 • Vhodný žadatel: Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
 • Dotace: až 95 % z výše 500 000 – 20 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, nákup budov, vybavení pro zajištění provozu zařízení

program je aktuálně uzavřený

Výzva č. 39 – Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

 • Vhodný žadatel: Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
 • Dotace: až 95 % z výše 500 000 – 20 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, nákup budov, vybavení pro zajištění provozu zařízení

program je aktuálně uzavřený

Výzva č. 40 – Vybrané úseky silnic II. a II. třídy – integrované projekty IPRÚ

 • Vhodný žadatel: Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • Dotace: až 90 % ze způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: Rekonstrukce, modernizace či výstavba silnic

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 41 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty IPRÚ

 • Vhodný žadatel: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření, Vlastníci muzeí, Knihovny
 • Dotace: až 100 % z max. výše způsobilých výdajů 246 565 000 Kč (v případě UNESCO), 123 282 000 Kč (v ostatních případech)
 • Podporovaná aktivita: Revitalizace a zatraktivnění památek, Odstraňování přístupových bariér, Zabezpečení a osvětlení objektů, Rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů a další

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 42 – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty ITI

 • Vhodný žadatel: Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy
 • Dotace: až 90 % ze způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: Rekonstrukce, modernizace či výstavba silnic

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 45 – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje – int. proj. CLLD

 • Vhodný žadatel: Obce s rozšířenou působností
 • Dotace: 95 % z min. výše cel. způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: Zpracování územních plánů nebo změn územních plánů, regulačních plánů a územních studií

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 46 – Infrastruktura základních škol

 • Vhodný žadatel: školy, kraje, obce, církve, příspěvkové organizace
 • Dotace: až 100 % z výše způsobilých výdajů 1 – 99 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích, Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol, Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 47 – Infrastruktura základních škol SVL

 • Vhodný žadatel: školy, kraje, obce, církve, příspěvkové organizace
 • Dotace: až 100 % z výše způsobilých výdajů 1 – 99 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích, Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol, Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 48 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – int. proj. ITI

 • Vhodný žadatel: vlastníci památek, muzeí; knihovny; zřizovatelé knihoven
 • Dotace: až 100 % do výše způsobilých výdajů 246 565 000 K­č(UNESCO) a 123 282 000 Kč (v ostatních případech)
 • Podporovaná aktivita: Obnova památek, Odstraňování přístupových bariér, Digitalizace památek a mobiliářů, Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění a další

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 49 Deinstituci­onalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.

 • Vhodný žadatel: kraje, obce, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, církve, církevní organizace.
 • Dotace: až 100 % z výše celk. způs. výdajů 500 000 – 90 mil. Kč/strong>
 • Podporovaná aktivita: Deinstituciona­lizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 50 Udržitelná doprava – integrované projekty ITI

 • Vhodný žadatel: kraje, obce, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace a další
 • Dotace: až 100 % do výše celk. způs. výdajů 100 mil. Kč/strong>
 • Podporovaná aktivita: Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů, Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší a další

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 51 Udržitelná doprava – INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ

 • Vhodný žadatel: kraje, obce, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace a další
 • Dotace: až 100 % do výše celk. způs. výdajů 100 mil. Kč/strong>
 • Podporovaná aktivita: Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů, Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší a další

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 53 – Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD

 • Vhodný žadatel: kraje, obce, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace a další
 • Dotace: 95 % do výše celk. způs. výdajů 99 mil. Kč/strong>
 • Podporovaná aktivita: Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů, Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší a další

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 54 – Deinstituciona­lizace psychiatrické péče

 • Vhodný žadatel: kraje, obce, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace a další
 • Dotace: až 100 % z celkových způsobilých výdajů/strong>
 • Podporovaná aktivita: Deinstituciona­lizace psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti.

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 55 – Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD

 • Vhodný žadatel: Vlastníci památek, Vlastníci muzeí, Knihovny, zřizovatelé knihoven
 • Dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů do výše 99 mil. Kč/strong>
 • Podporovaná aktivita: Obnova památek, Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění., Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění, Digitalizace památek a mobiliářů a další

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 56 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 • Vhodný žadatel: školy a školská zařízení, kraje, obce, nestátní neziskové organizace, církve, organizační složky státu
 • Dotace: až 100 % z celkových způsobilých výdajů ve výši 1 – 20 mil. Kč/strong>
 • Podporovaná aktivita: Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 57 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)

 • Vhodný žadatel: školy a školská zařízení, kraje, obce, nestátní neziskové organizace, církve, organizační složky státu
 • Dotace: až 100 % z celkových způsobilých výdajů ve výši 1 – 20 mil. Kč/strong>
 • Podporovaná aktivita: Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 58 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI

 • Vhodný žadatel: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, kraje, obce, církve, církevní organizace, organizační složky státu
 • Dotace: až 100 % z celkových způsobilých výdajů/strong>
 • Podporovaná aktivita: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 59 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ

 • Vhodný žadatel: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, kraje, obce, církve, církevní organizace, organizační složky státu
 • Dotace: až 100 % z celkových způsobilých výdajů/strong>
 • Podporovaná aktivita: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

program je aktuálně otevřený

Operační program Praha-pól růstu» více informací

Operační program Praha – pól růstu ČR (OP Praha), navazuje na operační programy Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschop­nost. Jedná se o multifondový operační program, tzn. bude financován z Evropského sociálního fondu i z Evropského fondu pro regionální rozvoj a umožní tak podporu investičních projektů i rozvoj lidských zdrojů. Program umožňuje získat dotační podporu pro pražské malé a střední podniky, vědu a výzkum, nízkouhlíkové hospodářství, podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání.

PO 1 SC 1: Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe – výzva č. 7

 • Vhodný žadatel: Organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • Dotace: 90 % z výše 1 – 30 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: fungování organizačních složek výzkumných organizací, transfer technologií a znalostí

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 1: Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou – výzva č. 8

 • Vhodný žadatel: Hlavní město Praha, Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou (mimo obchodní korporace), Městské části hl. m Prahy, Organizace zřízené a založení městskými částmi hl. m. Prahy (mimo obchodní korporace)
 • Dotace: až 100 % z výše 5 – 80 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, energetické úspory, rozvoj městských ekosystémů, památková péče, ICT, výchova a vzdělání a další
 • Dotace: 90 % z výše 1 – 30 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: fungování organizačních složek výzkumných organizací, transfer technologií a znalostí

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 2: Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů – výzva č. 10

 • Vhodný žadatel: Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy, Organizace pro výzkum a šíření znalostí, Podnikatelské subjekty, Nestátní neziskové organizace, Profesní a zájmová sdružení
 • Dotace: až 100 % z výše 1 – 100 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: rozšíření stávajících budov VTP/PI, výstavba nových budov stávajících VTP/PI, pořízení vybavení

program je aktuálně uzavřený

PO 2 SC 1: Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy – výzva č. 12

 • Vhodný žadatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Hlavní město Prah
 • Dotace: až 90 % z výše 500 000 – 300 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: snížení energetické náročnosti technických zařízení, úsporné osvětlení parkovišť P+R, úsporné opatření na svislém dopravním značení, snížení energetické náročnosti světelných signalizačních zařízení

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 1: Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy – výzva č. 14

 • Vhodný žadatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Hlavní město Praha, Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou
 • Dotace: až 90 % z min. výše 500 000 – 300 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: zefektivnění využití rekuperované elektrické energie z kolejových vozidel, výměna přívodních kolejnic v síti metra za energeticky méně náročné, renovace osvětlovacích soustav, instalace vhodných a energeticky efektivních zařízen a daůší

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 1: Energetické úspory v městských objektech – Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie – výzva č. 13

 • Vhodný žadatel: Hlavní město Praha, Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • Dotace: až 90 % z výše 1 – 150 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: instalace systémů aktivního stínění budov, instalace energeticky efektivního systému osvětlení, stavební úpravy prostoru, zateplení obálky budov a další

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2: Záchytná parkoviště systému P+R – výzva č. 15

 • Vhodný žadatel: hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., technická správa komunikací hl. m. Prahy, správa železniční dopravní cesty
 • Dotace: až 90 % z výše 500 000 – 130 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní dopravy, opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu, zařízení pro aktivní detekci v autobusech městské veřejné dopravy

program je aktuálně otevřený

PO 3 SC 1: Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení – výzva č. 17

 • Vhodný žadatel: Nestátní neziskové organizace, Veřejné instituce
 • Dotace: až 100 % z výše 500 000 – 35 mil. Kč dle jednotlivých aktivit
 • Podporovaná aktivita: Vznik azylového domu, Vznik nízkoprahových denních center, Vznik terénních programů, Podpora aktivizace komunitního života, Podpora sociálního bydlení

program je aktuálně uzavřený

PO 3 SC 2: Podpora vzniku sociálních podniků a chráněných pracovišť -výzva č. 6

 • Vhodný žadatel: Nestátní neziskové organizace, Podnikatelské subjekty, Veřejné instituce
 • Dotace: až 100 % z výše 500 000 – 4 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: vznik a rozvoj sociálních podniků poskytujících pracovní příležitosti pro znevýhodněné a obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatel v Praze (včetně chráněných dílen)

program je aktuálně uzavřený

PO 3 SC 3: Podpora komunitního života a sociálního podnikání – výzva č. 18

 • Vhodný žadatel: Nestátní neziskové organizace, veřejné instituce, podnikatelské subjekty
 • Dotace: až 100 % z výše 1 – 10 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: aktivizace komunitního života, sociálního podnikání

program je aktuálně uzavřený

PO 3 SC 4: Rozvinuté sociální podnikání místních komunit (ESF)

 • Vhodný žadatel: hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: provoz, zakládání a rozšiřování sociálních podniků včetně projektů v oblasti zaměstnávání sociálně ohrožených v rámci kulturně-komunitních center a návazných aktivit

otevření plánováno na 2016

PO 4 SC 1: Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let (EFRR) – výzva č. 19

 • Vhodný žadatel: hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, vzdělávací zařízení, nestátní neziskové organizace, veřejné vysoké školy, mateřské a základní školy se sídlem v hl. m. Praze, základní školy se sídlem v hl. m. Praze
 • Dotace: až 100 % z výše 500 000 – 40 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: vytvoření nových míst ve stávajících a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v denním režimu, nebo v objektech mateřských škol, podpora vzniku nových forem alternativní nerodičovské předškolní péče, vytvoření nových tříd ve stávajících objektech vzdělávacích zařízení apod.

program je aktuálně uzavřený

PO 4 SC 2: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti – výzva č. 2

 • Vhodný žadatel: hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, vzdělávací zařízení, nestátní neziskové organizace
 • Dotace: až 100 % z výše 1 – 8 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy v rámci vzdělávacích programů škol, podpora komunitních programů, zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků

program je aktuálně uzavřený

PO 4 SC 2: Zrovnoprávnění přístupu ke vzdělání (ESF)

 • Vhodný žadatel: hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, vzdělávací zařízení, nestátní neziskové organizace
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: podpora projektů v rámci spolupráce vzdělávacích zařízení s neziskovým sektorem, kulturním a sportovními institucemi a městskou správou, podpora projektů, jejichž cílem je změna nebo doplnění vzdělávacích programů o rozvoj sociálních a občanských kompetencí, vzdělávání pedagogických pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku apod.

otevření plánováno na 2016

PO 4 SC 3: Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti – výzva č. 3

 • Vhodný žadatel: hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • Dotace: až 100 % z výše 1 – 6 mil. Kč
 • Podporovaná aktivita: vznik a provoz nových zařízení péče o děti, transformace stávajících zařízení péče o předškolní děti na dětskou skupinu, provoz stávajících zařízení péče o děti

program je aktuálně uzavřený

PO 5 SC 1: Zvýšení kvality a efektivity realizace programu – výzva č. 4

 • Vhodný žadatel: Hl. m. Praha
 • Dotace: až 100 %
 • Podporovaná aktivita: podpora personálního, provozního a technického zajištění implementace operačního programu, pořizování, vývoj a provoz interních IT aplikací, zavedení mechanismů v boji proti podvodům a korupci a další

program je aktuálně otevřený

PO 5 SC 2: Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity programu – výzva č. 5

 • Vhodný žadatel: Hl. m. Praha
 • Dotace: až 100 %
 • Podporovaná aktivita: aktivity související s posílením administrativní kapacit příjemců, informační kanály, vytváření sítí, pořádání informačních a propagačních akcí a konferencí, zajištění a distribuce propagačních materiálů

program je aktuálně otevřený

Operační program Doprava (OPD)» více informací

Operační program Doprava se zaměřuje na urychlení rozvoje páteřních komunikací v ČR jako podmínky pro zajištění udržitelné konkurenceschop­nosti ČR a jeho hlavním cílem je zlepšení dopravní infrastruktury na území České republiky. V rámci OPD bude možné získat dotaci na aktivity ve specifických oblastech (silniční, železniční, letecká a vodní) navázané na příslušné strategie a na dokončení napojování dalších regionů ČR na strategickou dopravní infrastrukturu. Na tento Operační program je celkově vyčleněno 4,7 mld. EUR.

OP 1 SC 1: Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy

 • Vhodný žadatel: vlastníci/správci dotčené infrastruktury, např. SŽDC
 • Dotace: 85 % ze způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: modernizace, obnova a výstavba tratí a zlepšování parametrů na síti TEN-T a mimo síť TEN-T, modernizace a rekonstrukce tratí a další infrastruktury v rámci železničních uzlů, zvýšení komfortu a vybavenosti infrastruktury stanic a zastávek ve správě správce železniční infrastruktury včetně naplnění souvisejících požadavků TSI PRM a INF apod.

program je aktuálně otevřený

OP 1 SC 2: Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T

 • Vhodný žadatel: vlastníci/správci dotčené infrastruktury vnitrozemské vodní dopravy, např. ŘVC
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: modernizace a výstavba infrastruktury vodních cest, RIS a návazný rozvoj infrastruktur prostorových dat

otevření plánováno na 2016

OP 1 SC 3: Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy

 • Vhodný žadatel: vlastníci / správci dotčené infrastruktury a doprav-ních prostředků
 • Dotace: max. 49 % způsobilých výdajů z max. výše 75 mil EUR
 • Podporovaná aktivita: překladiště kombinované dopravy – modernizace a výstavba, zapojení terminálů na dopravní infrastrukturu železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, Pořízení manipulačních zařízení pro překladiště kombinované dopravy

program je aktuálně uzavřený

PO 1 SC 4: Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci (metro, tramvajové systémy, tram-train systémy, trolejbusové systémy)

 • Vhodný žadatel: vlastníci/správci dotčené infrastruktury
 • Dotace: 100 % z min. výše způsobilých výdajů 3 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu

program je aktuálně otevřený

PO 1 SC 5: Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech

 • Vhodný žadatel: vlastníci/správci dotčené infrastruktury
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti, podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy na městské úrovni včetně integrace na vyšších úrovních

otevření plánováno na 2016

PO 1 SC 6: Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku

 • Vhodný žadatel: vlastníci dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě, vlastníci a provozovatelé plavidel provozující nákladní vodní dopravu a pravidelnou osobní veřejnou vodní dopravu
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy, úpravy vozidel vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI včetně vozidlových součástí systému ERTMS, obnova parku plavidel nákladní a pravidelné osobní veřejné vodní dopravy

otevření plánováno na 2016

PO 2 SC 1: Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS

 • Vhodný žadatel: vlastníci/správci dotčené silniční infrastruktury, zejména ŘSD ČR
 • Dotace: 85 % způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T, Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T, Podpora zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 2: Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti

 • Vhodný žadatel: vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem
 • Dotace: bude upřesněno výzvou
 • Podporovaná aktivita: vybavení veřejné dopravní infrastruktury napájecími a dobíjecími stanicemi pro alternativní pohony, mimo jiné v rámci existujících park and ride a placených parkovacích míst

otevření plánováno na 2016

PO 2 SC 3: Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu (ITS ve městech)

 • Vhodný žadatel: Vlastníci/správci dotčené infrastruktury
 • Dotace: 100 % z min. výše způsobilých výdajů 3 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Rozvoj systémů a služeb včetně ITS na síti TEN-T pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů, Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a další

program je aktuálně otevřený

PO 2 SC 3: Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu

 • Vhodný žadatel: Vlastníci/správci dotčené infrastruktury
 • Dotace: 100 % z min. výše způsobilých výdajů 3 000 000 Kč
 • Podporovaná aktivita: Rozvoj systémů a služeb včetně ITS na síti TEN-T pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů, Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a další

program je aktuálně otevřený

PO 3 SC 1: Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T

 • Vhodný žadatel: vlastníci/správci dotčené infrastruktury, zejména ŘSD ČR
 • Dotace: 85 % způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: rekonstrukce, modernizace, obnova a výstavba silnic a dálnic ve vlastnictví státu mimo síť TEN-T včetně zavádění ITS, propojování regionálních dopravních řídících a informačních center s národním dopravním řídícím a informačním centrem včetně rozvoje infrastruktur rozvojových dat, výstavba obchvatů a přeložek

program je aktuálně otevřený

PO 4 SC 1: Podpora a zajištění implementace OP Doprava

 • Vhodný žadatel: subjekty přímo zapojené do implementace OP Doprava, subjekty, které svou činností přispívají k implementaci a k naplňování cílů OP Doprava, a to včetně vybraných příjemců z tematických prioritních os OP Doprava
 • Dotace: 85 % způsobilých výdajů
 • Podporovaná aktivita: řízení a kontrola programu, podpora absorpční kapacity, technické zabezpečení činností, publicita, vzdělávání, evaluace, dokončení realizace programového období 2007–2013 a příprava nového programového období 2021+

program je aktuálně otevřený

Nejste si jistí, ve kterém operačním programu můžete žádat o dotaci?
Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme. Poptávkový formulář zde »