Operační program životní prostředí (OPŽP)

Hlavním operačním programem v oblasti ochrany životního prostředí se v programovacím období 2014–2020 stal Operační program Životní prostředí (OPŽP), který navazuje na svého stejnojmenného předchůdce a je v něm alokováno 2.6 mld. EUR. Zaměřuje na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny, bezpečné prostředí. A to pomocí opatření podporujících zlepšování kvality vody, snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a ochrana klimatu, omezování množství odpadů a efektivní materiálové toky, snižování ekologických zátěží, ochranu a péči o přírodu a krajinu.

OPŽP je Operačním programem primárně určeným pro veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající a pro výzkumné a vzdělávací instituce.

 • Řídící orgán: MŽP
 • Zprostředkující subjekt: SFŽP
 • Alokace: 2.6 mld. EUR
 • Webové stránky: www.opzp.cz

K dosažení cíle si stanovil OPŽP tyto prioritní osy:

PO1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

 • SC 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnášení znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
 • SC 1.2 Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
 • SC 1.3 Zajištění povodňové ochrany intravilánu
 • SC 1.4 Podpora preventivního protipovodňového opatření

PO2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

 • SC 2.1 Snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitní koncentrací znečišťujících lá­tek
 • SC 2.2 Snížení emisí stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitní koncentrací znečišťujících lá­tek
 • SC 2.3 Zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů

PO3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

 • SC 3.1 Prevence vzniku odpadů
 • SC 3.2 Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů
 • SC 3.3 Rekultivace starých skládek
 • SC 3.4 Dokončení inventarizace a odstranění ekologické zátěže
 • SC 3.5 Snížení enviromentálního rizika a rozvíjení systémů jeho řízení

PO4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 • SC 4.1 Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území
 • SC 4.2 Posílení biodiverzity
 • SC 4.3 Posílení přirozené funkce krajiny
 • SC 4.4 Zlepšení kvality prostředí v sídlech

PO5: Energetické úspory

 • SC 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie
 • SC 5.2 Dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov

PO6: Technická pomoc

Přehled všech dotačních možností dle operačních programů naleznete zde.