Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), který navazuje na Operační program Podnikání a inovace (OPPI), je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích.

Na program je předběžně vyčleněno 4,3 mld. € (cca 120 mld. Kč), oproti předchozímu operačnímu programu se sníží výše veřejné podpory, která bude činit pro malý podnik 45 %, střední 35 % a velký 25 %. Až 30 % alokace bude rozděleno formou finančních nástrojů, které budou tvořit úvěry, záruky, rizikový kapitál, projektové financování, kombinace úvěru/záruky s grantem. Využití finančních nástrojů se předpokládá u všech právnických osob u projektů s nízkým výnosem a vysokou mírou rizika (start-upy, VaV projekty) a u projektů generujících příjmy.

OP PIK je rozdělen do těchto 4 prioritních os:

PO1: podpora českých firem schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém oboru, přičemž důraz bude kladen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím

PO2: rozvoj podnikání a inovací malých a středních podniků v oborech s nižší znalostní intenzitou, kde se podpora soustředí zejména na realizaci nových podnikatelských záměrů, včetně rozvoje služeb vedoucích ke zvýšení konkurenční výhody MSP v mezinárodním prostředí

PO3: posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství spočívajícím především ve zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

PO4: usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních a komunikačních technologií, neboť konkurenceschopnost informační společnosti je založena právě na efektivním využívání moderních služeb ICT

Přehled programů a plánovaných výzev OPPIK

Přehled všech dotačních možností dle operačních programů naleznete zde.