Program Partnerství znalostního transferu

program je aktuálně otevřený

Cílovou skupinou tohoto programu jsou malé a střední podniky a organizace pro výzkum a šíření znalostí. Hlavním cílem je utvoření partnerského vztahu mezi MSP a výzkumnou organizací za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. „Znalostní transfer bude realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště." Projekty je možné uskutečnit na území ČR, mimo území hl.m. Prahy.

Vhodný žadatel:

 • malý a střední podnik
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

Příjemce podpory uzavírá s organizací pro výzkum a šíření znalostí smlouvu o partnerství, ve které budou upraveny vzájemné vztahy včetně financování projektu a finančního vypořádání proplacené dotace.

Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C10, 11, 13 – 33; E 38.32; J 62, 63.1, M 71.2, 72, S 95.1 – viz Příloha č. 3 Výzvy I programu Partnerství znalostního transferu / KTP.

Termín vyhlášení výzvy: 24. 10. 2016
Druh výzvy: kolová
Příjem plných žádostí: 7. 11. 2016 do 7. 2. 2017.
Termín ukončení projektu: do 30.6.2020
Alokace na výzvu: 280 mil. Kč

Výše dotace:

 • Minimální výše dotace: 0,5 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 3,5 mil. Kč
 • Míra podpory: max. 70 % ze způsobilých výdajů

Územní zaměření projektů:

 • Cílové území: celá ČR kromě hlavního města Prahy
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

Podporované aktivity:

 • Vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia (asistent znalostního transferu) přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.

Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

 • Zlepšení výrobních procesů.
 • Vývoj či inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb.
 • Zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Podporováno není partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a podnikem, které neodpovídá definici znalostního transferu (smluvní výzkum, poradenská činnost, výrobní aktivity).

Způsobilé výdaje:

Způsobilé výdaje pro MSP:

 • Hardware a sítě.
 • Stroje a zařízení.
 • Software a data.
 • Mzdy a pojistné.
 • Cestovné.

Způsobilé výdaje pro znalostní organizaci:

 • Mzdy a pojistné.
 • Cestovné.
 • Semináře, workshopy.
 • Služby expertů.
 • Přístup k informacím, databázím.

Nezpůsobilé výdaje:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.
 • Splátky půjček a úvěrů.
 • Sankce a penále.
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.
 • Leasing.
 • Výdaje spojené s administrací projektu.
 • Výdaje, na které již byly poskytnuty jiné veřejné prostředky.