Program Spolupráce – technologické platformy

otevření plánováno na 12/2016

Tento program je určen pro podnikatelské subjekty, účelově zřízené zájmové sdružení podnikatelů, organizace pro výzkum a šíření znalostí či jiné instituce a organizace a pro subjekty inovační infrastruktury. Primárním cílem Programu Spolupráce je rozvoj technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí v České republice a následné zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a posílení vzájemných vazeb a spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Spuštění výzvy proběhne 12/2016.

Vhodný žadatel u technologických platforem:

 • Malé a střední podniky, výzkumné organizace

Termín vyhlášení výzvy: 12/2016
Příjem plných žádostí: 1/2017 – 4/2017
Termín ukončení projektu: 30.6.2019
Alokace na výzvu: 60 000 000 Kč
Výše dotace: maximálně 75 % ve výši 0,5 mil. – 5. mil. Kč/projekt

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména:

 1. v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění nových technologií (technologický foresight),
 2. navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti,
 3. koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů.

Podporovány jsou dále aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení inovačního prostředí, odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje, sdílení znalostí a informací, další rozpracování/ak­tualizace strategických dokumentů, a iniciace výzkumných a vývojových projektů

Způsobilé výdaje:

 • mzdy a pojistné
 • cestovné
 • služby poradců
 • expertů, studie
 • marketing a propagace
 • semináře, konference
 • nájem
 • materiál
 • hardware a software