Program Inovační vouchery

program je aktuálně otevřený

Cílem programu podpory a Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschop­nosti malých a středních podniků. Spuštění programu a vyhlášení výzvy proběhlo 31. 5. 2016.

Vhodný žadatel:

  • malý a střední podnik

Termín vyhlášení výzvy: 31. 5. 2016
Příjem plných žádostí: 1. 6. 2016 – 31. 5. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2018
Alokace na výzvu: 200 000 000 Kč

Výše dotace:

  • až 75 % ve výši 80 tis. – 250 tis. Kč/projekt

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Z hlediska územní dimenze bude tento program podpory zaměřen na rozvojová a urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaných územních investic.

Podporované aktivity:

  • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Způsobilé výdaje:

  • poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací
    • tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, návrhy nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu, optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků – průmyslový, produktový, konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví, apod.