Program Služby infrastruktury

program je aktuálně otevřený

Hlavním cílem programu podpory „Služby infrastruktury“ je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR.

Vhodný žadatel:

 • Právnické osoby – provozovatel vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru, dle podmínek programu bude vést analytickou účetní evidenci ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu, nezbytnou pro provádění auditů a kontrol a ve svých stanovách má explicitně zakotveno, že byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu s důrazem na progresivní (high-tech) technologie
 • municipality
 • vysoké školy, univerzity

Vyhlášení výzvy: 28. 11. 2016
Příjem žádostí: 1. únor 2017 – 28. duben 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2021
Alokace na výzvu: 1 750 000 000 Kč

Výše dotace:

Míra podpory pro aktivitu b), c), d):

 1. 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
 2. 75 % z prokázaných způsobilých výdajů dle Rámce mimo režim veřejné podpory pro příjemce
 • projekty obsahujících stavební práce: 5 – 150 mil. Kč/projekt
 • projekty neobsahující stavební práce: 1 – 30 mil. Kč/projekt

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Z hlediska územní dimenze bude tento program podpory zaměřen na rozvojová a urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaných územních investic.

Podporované aktivity:

aktivita b) provozování inovační infrastruktury – pouze v režimu de minimis

aktivita c) rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií

aktivita d) výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty

Způsobilé výdaje:

 • výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek)
 • výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a know-how nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 3 měsíců; software apod.)
 • náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých výdajů na projekt
 • provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky apod., náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených poskytovatelem podpory