Program Marketing

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro všechny malé a střední podniky. Program Marketing usnadňuje vstup českým firmám a společnostem na zahraniční výstavy a veletrhy a nově se také podílí na organizaci seminářů a akcí, které se zaměřují na problematiku týkající se mezinárodní konkurenceschop­nosti. Pokud jste se rozhodli posílit Vaše pozice v zahraničí či prorazit s Vašimi produkty na zahraniční trhy, pak je Vám tento program přímo šit na míru.

Vhodný žadatel:

 • malý a střední podnik

Podporovány jsou pouze projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 8, 10, 11, 13 – 18, 20–33; E 38; F 41–43; G 46–47; J 58–59, 61–63, S 95

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 24. 10. 2016
Druh výzvy: jednokolová
Příjem žádostí: 7. 11. 2016 – 31. 1. 2017
Termín ukončení projektu: max. 36 měsíců od podání žádosti o dotaci, max. 31. 1. 2020
Alokace na program: 56 540 420 EUR
Alokace na výzvu: 450 000 000 Kč

Výše dotace:

 • maximálně 50 % ve výši 0,2 – 5 mil. Kč/projekt, podpora DE MINIMIS
 • podpora účasti podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 500 tis. Kč na 1 veletrh
 • doprava výstavních exponátů, vč. balného a manipulace: maximálně 50 % ve výši max. 150 tis. Kč/jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí v režimu de minimis
 • tvorba marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav: maximálně 50 % ve výši max. 50 tis. Kč/jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí v režimu de minimis
 • podpora inzerce v zahraničním tisku ve formě pozvánek na výstavy/veletrhy na jeden projekt bude poskytována do maximální výše 250 tis. Kč.
 • podpora na vytvoření videoprezentace pro účely veletrhů a výstav na jeden projekt této Výzvy bude poskytována do maximální výše 150 tis. Kč.

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

1) usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích

2) služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály)

Nepodporované aktivity:

 • prostá obnova majetku
 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami
 • aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým
 • výrobní aktivity

Způsobilé výdaje:

 • Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 15 účastí v rámci projektu
  • grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), vč. grafického zařízení stánku, montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku
 • Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět
  • vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem.
 • Marketingové propagační materiály v cizích jazycích
  • propagační materiály v tištěné formě (letáky, prospekty, brožurky, katalogy, atp.), propagační materiály v elektronické formě (CD/DVD/flashdisk prezentace) a inzeráty v zahraničním tisku ve formě pozvánky na veletrh; to vše včetně grafických návrhů, překladů do cizích jazyků a tisku