Program Nemovitosti

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro malé a střední podnikatelské subjekty, které chtějí rekonstruovat zastaralou infrastrukturu či přeměnit brownfield na moderní podnikatelský objekt. Podpořeny jsou dva typy projektů: rekonstrukce objektu nebo revitalizace plochy pro vlastní podnikání.

Vhodný žadatel:

  • malý a střední podnik

Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE:

  • Rekonstrukce objektu: C 10, 11, 13 – 33 (vyjma 19), E 38
  • Revitalizace plochy pro vlastní podnikání: B 8, C 10, 11, 13 – 33 (vyjma 19), E 38, F 41 – 43, M 71, 72, 74

Termín vyhlášení Výzvy I: 24. 10. 2016
Druh výzvy: jednokolová
Příjem žádostí: 21. 11. 2016 – 5. 12. 2016
Termín ukončení projektu: max. do 36 měsíců od podání žádosti, max. do 31. 1. 2020
Alokace na výzvu: 950 000 000 Kč

Výše dotace:

  • 35 – 45 % dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 1 – 50 mil. Kč/projekt

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

  • modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty, v rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb

Podporované projekty jsou rozděleny na následující typy projektů:

a) Projekt rekonstrukce objektu: projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (příloha č. 1)

b) Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání: projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (příloha č. 1)

Nepoodporované aktivity:

  • předmětem podpory nebudou investice do pořízení nových výrobních technologií, ale pouze investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostavby
  • výstavba objektu nebo výstavba zóny realizovaná jako novostavba tzv. „na zelené louce“
  • výdaje na odstranění ekologických zátěží na projektem dotčených nemovitostech

Způsobilé výdaje:

  • Dlouhodobý hmotný majetek: nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov
  • Další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku: služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu

Přehled Způsobilých výdajů dle jednotlivých podporovaných projektů je obsahem Specifické části Výzvy I programu Nemovitosti.