Program Školicí střediska

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro malé a střední podniky, které mohou za pomoci této dotace vybudovat, modernizovat či pořídit nová školicí střediska. Tyto školicí centra napomohou k rozvoji lidských zdrojů a vzdělávání a je možné do nich pořídit i vybavení včetně školicího a vzdělávacího materiálu. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na měsíc červen v roce 2015.

Vhodný žadatel:

  • malý a střední podnikatel

Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených **oddíly CZ-NACE C 10, 11, 13 – 33 (vyjma 19), E 38

Termín vyhlášení výzvy: 24. 10. 2016
Druh výzvy: kolová
Příjem žádostí: 14. 11. 2016 – 14. 2. 2017
Termín ukončení projektu: max. do 36 měsíců od podání žádosti, max. do 31. 1. 2020
Alokace na výzvu: 250 000 000 Kč

Výše dotace:

  • výstavba/rekon­strukce školícího centra vč. vybavení: maximálně 50 % ve výši 0,5 – 5 mil. Kč/projekt

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

a) výstavba nových školicích center

b) rekonstrukce stávajících školicích center

c) pořízení vybavení školicích prostor: nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.

d) pořízení vzdělávacích programů

Nepodporované aktivity:

  • pořízení, výstavba či rekonstrukce prostor, které ke školení a vzdělávání slouží jen částečně (např. část dne slouží místnost ke školení a část dne slouží pro výrobu či administrativní činnost)
  • pořízení vybavení, které ke školení a vzdělávání slouží jen částečně (např. nákup IT techniky, na které se realizuje školení a jinak slouží pro administrativ­ní/výrobní účely žadatele)
  • realizace vzdělávacích aktivit mimo rámec křížového financování
  • pořízení pozemků a budov

Způsobilé výdaje:

  • Dlouhodobý hmotný majetek: nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, inženýrské činnosti a komunikace ke stavbám, hardware a sítě, technická zařízení a zařizovací předměty staveb, školicí pomůcky, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání
  • Dlouhodobý nehmotný majetek: školicí programy, software a data
  • Drobný hmotný a nehmotný majetek