Program Obnovitelné zdroje energie

program je aktuálně otevřený

Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Vhodný žadatel:

 • Malé a střední podniky, případně i velké podniky soustředící se na oblast výroby energie z OZE (fyzické osoby podnikající, v.o.s., s.r.o., a.s., komanditní společnosti, evropské společnosti, národní a státní podniky, družstva a zemědělští podnikatelé v případě aktivit vyvedení tepla či bioplynu ze stávajících BPS).

Termín vyhlášení výzvy: 25. 1. 2017
Příjem žádostí: 15. 2. 2017 – 15. 7. 2017
Termín ukončení projektu: nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2020
Alokace na výzvu: 800 000 000 Kč
Výše dotace: 40 – 80 % dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 1 – 100 mil. Kč/projekt (maximální výše podpory na ekologické studie činí 350 tis. Kč)

Územní zaměření projektů:

Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy (rozhodující pro posouzení není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu)

Podporované aktivity:

 • a) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií,
 • b) výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
 • c) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
 • d) výstavba a rekonstrukce

Nepodporované aktivity:

 • a) výstavba či rekonstrukce solárních, větrných, geotermálních zdrojů či bioplynových stanic,
 • b) využití odpadního tepla v rámci ORC systému pro bioplynové stanice pro výrobu elektrické energie, kde by se jednalo o úsporu technologické spotřeby elektrické energie,
 • c) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy).

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek: pouze pokud je nezbytně nutný k řádnému provozu dlouhodobého hmotného majetku
 • Ekologické studie (včetně energetických auditů)