Program Úspory energie

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky), zemědělské a potravinářské podnikatele, maloobchodní organizace a pro podnikatele v oblasti akvakultury. Hlavním cílem je snížení energetické spotřeby a omezení výdajů za energie v podnicích. Mezi podporované aktivity patří například modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálů za účelem zvýšení účinnosti, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti apod.

Vhodný žadatel:

 • podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti
 • zemědělští podnikatelé (definováni zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství)
 • potravinářští podnikatelé
 • maloobchodní organizace
 • podnikatelé v oblasti akvakultury

Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených v Příloze č. 3 Část A Výzvy I programu Úspory energie.

Vyhlášení výzvy: 28. 11. 2016
Druh výzvy: jednokolová
Příjem plných žádostí: 15. 12. 2016 – 30. 3. 2018
Termín ukončení projektu: 30. 3. 2021
Alokace na výzvu: 11 000 000 000 Kč

Výše dotace:

 • 30 – 50 % dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 0,5 – 250 mil. Kč/projekt
 • výše podpory na ekologické studie: 30 – 50 % dle velikosti podnikatelského subjektu v max. výši 350 tis. Kč

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

a) modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálů za účelem zvýšení účinnosti

b) zavádění a modernizace systémů měření a regulace

c) modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti

d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)

e) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)

f) využití odpadní energie ve výrobních procesech

g) snižování energetické náročnosti/zvy­šování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

h) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (např. solární ohřev, tepelná čerpadla apod.)

i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

Nepodporované aktivity:

 • komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
 • výzkumné, vývojové a pilotní projekty
 • rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov
 • revitalizace zchátralých dlouhodobě (objekt, u kterého nelze doložit KSE (konečná spotřeba energie) v rámci období posledních 5 let) nevyužívaných objektů spočívající ve zlepšování tepelně technických vlastností budov a instalace nového zdroje vytápění

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek: pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku
 • Ekologické studie (energetický posudek)