Program Smart grids I (Distribuční sítě)

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro malé, střední a velké podniky. Hlavním cílem je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschop­nosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR. Spuštění programu a vyhlášení druhé výzvy je proběhlo 2. 2. 2017.

Vhodný žadatel:

  • malé, střední a velké podniky

Termín vyhlášení výzvy: 2. 2. 2017
Příjem žádostí: 1. 3. – 31. 8. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu: 500 000 000 Kč
Výše dotace: 40 % dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 0,5 – 100 mil. Kč/projekt

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

  • a) komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách
  • b) nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách
  • c) nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách
  • d) řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě
  • e) výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách

Způsobilé výdaje:

  • Dlouhodobý hmotný majetek
  • Dlouhodobý nehmotný majetek: pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku
  • Podnikatelský záměr a projektová dokumentace