Program Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, akumulace energie a druhotné suroviny

program je aktuálně otevřený

Cílem programu „Nízkouhlíkové technologie“ je podpora konkurenceschop­nosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschop­nosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.Spuštění programu a vyhlášení první výzvy proběhlo 25. 1. 2017.

Vhodný žadatel:

 • podnikatelský subjekt: malý, střední podnik

Vyhlášení výzvy: 25. 1. 2017
Příjem žádostí: 1. 3. – 31. 5. 2017
Termín ukončení projektu = nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2019
Alokace: 500 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

a)Elektromobilita (zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy – elektromobilita silničních vozidel)

 • pořízení elektromobilů
 • pořízení (rychlo)nabíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

b)Akumulace energie

 • inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie
 • inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie včetně instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE)
 • pořízení kompaktních (rychlo)nabíjecích stanic (neveřejných v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu) s využitím akumulace energie pro efektivní rozvoj elektromobility s možností instalace integrovaného OZE přiměřeného výkonu odpovídající kapacitě akumulace energie

c)Druhotné suroviny

 • zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností,
 • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny),
 • zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné.

Nepodporované aktivity:

 • Komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace,
 • výzkumné, vývojové projekty,
 • v případě podpory elektromobilů vozidla vyšší střední, luxusní, terénní či sportovní třídy (specifikace dle obchodních tříd SDA),
 • technologie zpracovávající komunální odpad.