Program Úspory energie v SZT

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro podnikatelské subjekty a jeho hlavním cílem je za pomoci podporovaných činností snížit energetickou náročnost a tím uspořit energie v podnikovém provozu. Mezi podporované aktivity patří rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem a zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla. Spuštění programu a vyhlášení druhé výzvy proběhlo 2. 2. 2017.

Vhodný žadatel:

 • fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ) podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • typy podporovaných subjektů: podnikatelské subjekty, včetně těch, které jsou až ze 100 % vlastněny státem

Termín vyhlášení výzvy: 2. 2. 2017
Příjem plných žádostí: 1. 3. – 31. 8. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2020
Alokace na výzvu: 2 500 000 000 Kč
Výše dotace: 40 – 50 % dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 0,5 – 400 mil. Kč/projekt (maximální výše podpory na ekologické studie činí 350 tis. Kč)

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

 • výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie
 • rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů
 • instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TUV, který budou součástí soustav zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jekékoliv kombinace výše podporovaných aktivit a), b), c), d) které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat
 • instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií
 • instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií.

Nepodporované aktivity:

 • Výstavba nového zdroje a modernizace či rekonstrukce stávajícího zdroje na uhlí, TTO, LTO, a biomasu.
 • Samostatná instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií. V tomto případě může být projekt podpořen pouze finančním nástrojem.
 • Využití odpadního tepla v rámci ORC systému pro výrobu elektrické energie.

Způsobilé výdaje:

 • výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií nezbytná pro dosažení úspor primární energie
 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)