Program Smart grids II (Přenosová síť)

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro podnikatelské subjekty, kteří jsou provozovateli přenosové soustavy. Hlavním cílem programu Smart grids II. je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům. Mezi podporované aktivity patří výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí).

Vhodný žadatel:

  • velký podnik
  • typy podporovaných právních forem: akciová společnost – a.s.

Termín vyhlášení výzvy:30. 3. 2017
Příjem žádostí: 31.3. – 30.4.2017
Termín ukončení projektu: 31.12.2017
Alokace na výzvu: 1 500 000 000 Kč

Výše dotace:

  • 40 % z výše 10 – 1500 mil. Kč/projekt

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

  • výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

Způsobilé výdaje:

  • Dlouhodobý hmotný majetek
  • Dlouhodobý nehmotný majetek: pouze pokud je nezbytně nutný pro řádný provoz dlouhodobého hmotného majetku
  • Ekologické studie (včetně energetických auditů)