Program Vysokorychlostní internet

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro všechny podnikatele v elektronických službách bez ohledu na velikost. Jeho hlavním cílem je rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií. K podporovaným aktivitám programu Vysokorychlostní internet bude patřit výstavba, rozšiřování a rozvoj stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu. „Lokality, které mohou být předmětem podpory (tzv. bílá místa), identifikuje nezávislý sektorový regulační úřad, tj. Český telekomunikač­ní úřad."

Vhodný žadatel:

  • Obyvatelé a podnikatelé, kteřínemají možnost využívat vysokorychlostní přístup k internetu o rychlosti alespoň 30 Mbits.

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 31. 3. 2017
Příjem žádostí: 26.4. – 26.9. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2020
Alokace na výzvu: 11 550 000 000 Kč

Výše dotace: bez omezení ve výši 1 – 200 mil. Kč/projekt

Podporované aktivity:

  • zajištění rozšiřování stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu poskytovaný v pevném místě, které mají vlastnosti dle článku 2 bodu 138 GBER, s cílem umožnit koncovému zákazníkovi reálný vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s s p­odmínkou, že do budoucna bude možné umožnit přenosovou rychlost min. 100 Mbit/s pouze prostřednictvím výměny aktivních prvků sítě,
  • zřizování nových sítí, které mají vlastnosti dle článku 2 bodu 138 GBER, poskytovaných v pevném místě, umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s za podmínky, že do konce roku 2020 musí taková síť umožnit reálnou přenosovou rychlost min. 100 Mbit/s

Způsobilé výdaje:

  • Investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury: zpravidla se jedná o síť bez jakýchkoli jiných aktivních komponentů; obvykle se skládá z infrastruktury inženýrských sítí, kabelovodů, nenasvícených vláken a rozvodných skříní
  • Investiční náklady na stavební a inženýrské práce související se síťovou infrastrukturou: stavební a inženýrské práce nezbytné pro zavedení sítě, například výkopy komunikací s cílem umožnit umístění kabelovodů
  • Investiční náklady na vybudování přístupových sítí nové generace (sítě NGA)
  • Náklady na projektovou dokumentaci, náklady na přípravu území, náklady na zajištění relevantní úrovně kybernetické bezpečnosti a případně další náklady stanovené ve výzvě

Kabelovody se rozumí podzemní potrubí nebo vedení používané k uložení kabelů (optických, kovových nebo koaxiálních) sítě.