Program ICT a sdílené služby – tvorba nových IS/ICT řešení

program je aktuálně otevřený

Cílem programu ICT a sdílené služby je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace. Dále pak rovněž lepší uplatnění produktů českých IT podniků na globálním trhu. V neposlední řadě rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků.

Vhodný žadatel:

 • podniky všech velikostí působící v oblasti tvorby softwaru, zejména pak ICT řešení pro komunikaci, zábavu, obchod, vzdělávání, zdravotnictví, zaměstnanost a kulturu.

Termín vyhlášení výzvy: 24. 10. 2016
Druh výzvy: kolová
Příjem plných žádostí: od 16. 11. 2016 do 16. 2. 2017.
Termín ukončení projektu: max. do 31.12.2020
Alokace na výzvu: 2 mld. Kč

Výše dotace:

 • Minimální výše dotace: 1 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 50 mil. Kč
 • Míra podpory: 45 % (malý podnik), 35 % (střední podnik), 25 % (velký podnik)

Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých nákladů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu.

Územní zaměření projektů:

 • Cílové území: celá ČR kromě hlavního města Prahy
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

Podporované aktivity:

 • Tvorba nových IS/ICT řešení, tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace.

Nepodporované aktivity:

 • Podporovány nejsou centra pro implementaci IS/ICT, tvorba zákaznických webových stránek, služby směřující do oblasti komerčních turistických zařízení (hotely, volnočasové aktivity, lázně, restaurace atp.)

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady (min. 50 % všech ZV), nájemné, služby expertů (max. 5 mil. Kč a pouze pro MSP).
 • Hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis (investiční náklady jsou způsobilé pouze do výše povinné minimální investice).

Nezpůsobilé výdaje:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.
 • Splátky půjček a úvěrů.
 • Sankce a penále.
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.
 • Leasing.
 • Výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou.
 • Výdaje spojené s administrací projektu.
 • Výdaje, na které již byly poskytnuty jiné veřejné prostředky.