Program rozvoje venkova (PRV)

V rámci PRV bude možné získat dotaci na rozvoj zemědělských podniků formou investic na založení a rozvoj nezemědělských činností (zpracovatelský průmysl, agroturistika, výroba OZE ze zemědělské produkce/odpa­dů, aj.)

PRV je Operačním programem primárně určeným pro zemědělské podnikatele, výrobce potravin či výrobce krmiv, soukromé a veřejné vlastníky, nájemce a pachtýře lesa, soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky, dále pak pro uživatele půdy evidované v LPIS, kteří se dobrovolně zaváží k provádění podmínek v rámci závazku, FO nebo PO provozující zemědělskou činnost či podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví dle striktně stanovených podmínek, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední školy, školní statky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků.

  • Řídící orgán: MZE
  • Zprostředkující subjekt: SZIF
  • Alokace: 2,31 mld. EUR
  • Webové stránky: www.szif.cz

Prioritou Programu rozvoje venkova je „přispívání ke konkurenceschop­nosti zemědělství, udržitelnému řízení přírodních zdrojů, k opatřením v oblasti klimatu a k vyváženému územnímu rozvoji venkovských oblastí."

V souladu se strategií Evropa 2020 jsou tyto obecné cíle podpory pro rozvoj venkova na období 2014–2020 podrobněji vyjádřeny prostřednictvím těchto šesti priorit platných pro celou EU. Každé opatření z nabídky nařízení k rozvoji venkova může přispívat k cílům několika priorit.

PRV si stanovil tyto prioritní osy:

PO1: Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech

PO2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschop­nosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařová­ní lesů

PO3: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

PO4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

PO5: Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu

PO6: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Přehled všech dotačních možností dle operačních programů naleznete zde.