Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV)

OP VVV se soustřeďuje na rozvoj lidského potenciálu a to konkrétně na podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání, rozvoj lepších kompetencí pro trh práce, posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost. V rámci OP VVV bude možné získat investice současně do výzkumné a vzdělávací infrastruktury a zároveň do lidských zdrojů (od předškolního vzdělávání, přes VaV projekty až po účastníky celoživotního vzdělávání), tak také zacílení podpory do všech regionů ČR s různou socioekonomickou úrovní.

OP VVV je Operačním programem primárně určeným pro školy a školská zařízení, vysoké školy, subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí, subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, subjekty provádějící výzkum či neformální vzdělávání a pro orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a podřízené organizace.

 • Řídící orgán: MŠMT
 • Zprostředkující subjekt: MŠMT a krajské úřady
 • Alokace: 2,8 mld. EUR
 • Webové stránky: www.msmt.cz

OP VVV se zaměřuje primárně na tyto oblasti:

 • Zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání. Dále by OP VVV také měl snížit rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce.
 • Snížit rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce.
 • Zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoj podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy.

K dosažení cíle si stanovil OP VVV tyto prioritní osy:

PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR):

Dosažení špičkové úrovně českého výzkumu v mezinárodním měřítku, zlepšení spolupráce ve výzkumu, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků.

 • PO 1 SC 1: Posílení excelence ve výzkumu
 • PO 1 SC 2: Zvýšení přínosů výzkumu pro společnost

PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR/ESF):

Zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách společně se zkvalitněním strategického řízení vysokých škol, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené s výzkumem, zkvalitnění infrastruktOP VVV se soustřeďuje na rozvoj lidského potenciálu a to konkrétně na podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání, rozvoj lepších kompetencí pro trh práce, posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost. V rámci OP VVV bude možné získat investice současně do výzkumné a vzdělávací infrastruktury a zároveň do lidských zdrojů (od předškolního vzdělávání, přes VaV projekty až po účastníky celoživotního vzdělávání), tak také zacílení podpory do všech regionů ČR s různou socioekonomickou úrovní. urních podmínek pro zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách.

 • PO 2 SC 1 (IP 1): Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce a společnosti
 • PO 2 SC 2 (IP 1): Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických menšin na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů
 • PO 2 SC 3 (IP 1): Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách
 • PO 2 SC 4 (IP 1): Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol
 • PO 2 SC 5 (IP 1): Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje
 • PO 2 SC 1 (IP 2): Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol

PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF):

Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích, rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 • PO 3 SC 1 (IP 1): Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků
 • PO 3 SC 1 (IP 2): Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
 • PO 3 SC 2 (IP 2): Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
 • PO 3 SC 3 (IP 2): Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
 • PO 3 SC 4 (IP 2): Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků
 • PO 3 SC 5 (IP 2): Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Přehled všech dotačních možností dle operačních programů naleznete zde.