Operační program Zaměstnanost (OPZ)

OPZ je zaměřený na podporu zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a veřejných služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Celková alokace na OP Zaměstnanost je cca 2.1 mld. EUR. „Více než polovina této alokace bude věnována na podporu zaměstnanosti a téměř 1/3 celkové alokace bude věnována na aktivity věnované sociálnímu začleňování a financování sociálních služeb." Vyhlášení prvních výzev pro předkládání projektů je předpokládáno na konci prvního pololetí 2015.

OPZ je Operačním programem primárně určeným pro zaměstnavatele, poradenské a vzdělávací instituce, výzkumné a vzdělávací instituce, pro školy a školská zařízení, profesní organizace, sociální podniky, profesní a podnikatelská sdružení, poskytovatele služeb, nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, pro obce a kraje, včetně jimi zřizovaných a zakládaných organizací apod.

 • Řídící orgán: MPSV
 • Zprostředkující subjekt: MPSV, úřady práce
 • Alokace: 2.1 mld. EUR
 • Webové stránky: www.esfcr.cz

K dosažení cíle si stanovil OPZ tyto prioritní osy:

PO1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly:

 • PO 1 SC 1: Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků
 • PO 1 SC 2: Rovnost žen a mužů a sladění pracovního a soukromého života
 • PO 1 SC 3: Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám
 • PO 1 SC 4: Modernizace a posílení institucí trhu práce včetně opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků
 • PO 1 SC 5: Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže

PO2: Sociální začleňování a boj s chudobou:

 • PO 2 SC 1: Aktivní začleňování, zejména za účelem zvyšování zaměstnatelnosti
 • PO 2 SC 2: Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb
 • PO 2 SC 3: Strategie pro místní rozvoj s vedoucí úlohou komunit

PO3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce:

 • PO 3 SC 1: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

PO4: Efektivní veřejná správa:

 • PO 4 SC 1: Investice do institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy a veřejných služeb za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správ

PO5: Technická pomoc:

 • PO 5 SC 1: Technická pomoc

Přehled všech dotačních možností dle operačních programů naleznete zde.