Integrovaný regionální operační program (IROP)

IROP je hlavním Operačním programem pro veřejnou správu a neziskové organizace. Mezi vhodné žadatele tedy patří obce, kraje, jimi zřízené organizace, neziskové organizace, příspěvkové organizace, církve a církevní organizace, základní složky IZS, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče (podle zákona č. 372/2011 Sb. anebo zákona č. 258/200 Sb) apod.

Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. V rámci tohoto Operačního programu bude mj. podporována výstavba, rekonstrukce, rozšíření a technologické vybavení sociálních podniků.

Mezi hlavní podporované aktivity v Integrovaném regionálním operačním programu patří rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, projekty podporující vybrané silnice II. a III. třídy, rozvoj a modernizace oblasti cestovního ruchu, podpora a zachování kulturního a památkového dědictví na území ČR, rozvoj sociálních služeb, vzdělávání a zvýšení zaměstnanosti, integrovaný rozvoj obcí, měst a krajů a podpora a rozvoj neziskových organizací a veřejné správy.

 • Řídící orgán: MMR
 • Zprostředkující subjekt: Regionální rady regionů soudržnosti
 • Alokace: 4.6 mld. EUR
 • Webové stránky: www.strukturalni-fondy.cz/irop

K dosažení cíle si stanovil IROP tyto prioritní osy:

1. Konkurences­chopné, dostupné a bezpečné regiony: INFRASTRUKTURA

 • SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
 • SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů: LIDÉ

 • SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 • SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
 • SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
 • SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
 • SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí: INSTITUCE

 • SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví
 • SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů
 • SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

4. Komunitně vedený místní rozvoj: KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

 • SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
 • SC 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

5. Technická pomoc

 • SC 5.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

Přehled všech dotačních možností dle operačních programů naleznete zde.