Operační program Praha-pól růstu (OP Praha)

Operační program Praha – pól růstu ČR (OP Praha), navazuje na operační programy Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschop­nost. Jedná se o multifondový operační program, tzn. bude financován z Evropského sociálního fondu i z Evropského fondu pro regionální rozvoj a umožní tak podporu investičních projektů i rozvoj lidských zdrojů. Mezi intervence a oblasti, které budou v dalším období pro Prahu určující a které budou podporovány prostřednictvím OP Praha patří využití kvalitního lidského a inovačního potenciálu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; podpora malých a středních podniků; energetické úspory a podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství; podpora vzdělávání a rovných příležitostí.

Alokace na tento Operační program činí přibližně 200 mil. EUR a „celková alokace Operační programu – Praha pól růstu ČR skládající se z příspěvku Evropské unie a národních zdrojů bude přibližně 400 mil. EUR."

OP PRAHA je Operačním programem primárně určeným pro organizace výzkumu a vývoje, podnikatelské subjekty aktivní ve výzkumu a vývoji, profesní a zájmová sdružení, hlavní město Prahu, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, pro instituce finančního sektoru (správce finančních nástrojů), Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., městské části hl. m. Prahy, pro nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty a také pro vzdělávací zařízení (školy vč. VOŠ).

 • Řídící orgán: Magistrát hlavního města Prahy
 • Zprostředkující subjekt: Magistrát hlavního města Prahy
 • Alokace: 0.2 mld. EUR
 • Webové stránky: www.prahafondy.eu

K dosažení cíle si OP PRAHA stanovil tyto prioritní osy:

PO1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací:

 • PO 1 SC 1: Posílení spolupráce při výzkumných a inovačních aktivitách a zlepšování podmínek pro podnikání založené na inovacích

PO2: Udržitelná mobilita a energetické úspory:

 • PO 2 SC 1: Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení
 • PO 2 SC 2: Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy

PO3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě:

 • PO 3 SC 1: Posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevence
 • PO 3 SC 2: Posílení infrastruktury pro sociální podnikání
 • PO 3 SC 3: Posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci
 • PO 3 SC 4: Rozvoj sociálních podniků místních komunit

PO4: Vzdělání a vzdělanost:

 • PO 4 SC 1: Dosažení dostatečné kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání
 • PO 4 SC 2: Zrovnoprávnění přístupu ke vzdělání

PO5: Technická pomoc

 • PO 5 SC 1: Zvýšení kvality a efektivity realizace programu

KONCEPCE SMART PRAGUE

Hl. m. Praha jako velkoměsto potřebuje komplexní a provázané intervence a proto si pro svůj operační program zvolilo nosný koncept Strategii SMART Prague 2014 – 2020. Vzhledem k relativně vysoké míře spolufinancování (50 %) z národních zdrojů a vzhledem k relativně malému objemu prostředků přímo v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR potřebuje Praha maximálně cílit své intervence do oblastí s pozitivními synergiemi (resp. chytrými intervencemi fakticky znásobit vložené prostředky).

Byly definovány 3 osy SMART Prague:

PO1: SMART Infrastructure:

 • infrastruktura, mobilita, konektivita a účinnost jako nutné podmínky rozvoje a konkurenceschop­nosti města

PO2: SMART Specialisation:

 • inovace a věda a výzkum jako driver dlouhodobého růstu

PO3: SMART Creativity:

 • rozvoj talentů a potenciálu města pro další růst a atraktivitu v mezinárodním měřítku

Přehled všech dotačních možností dle operačních programů naleznete zde.