Aktuálně

07. 04. 2017

Vyhlášeny 2 nové výzvy v OP PIK

Na přelomu března a dubna 2017 byly vyhlášeny 2 nové výzvy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost. Konkrétně se jedná o následující programy podpory:

 • Vysokorychlostí internet – Výzva I
  • Výzva je určena pro podnikatele v oblasti elektronických komunikací. Cílem výzvy je rozšíření moderní infrastruktury umožňující spolehlivě poskytovat vysokorychlostní služby elektronických komunikací do míst, ve kterých dosud není tento přístup zajištěn.
  • Více informací naleznete zde
 • Smart grids II – Výzva III
  • Cílem Výzvy III programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizova­ných …

08. 02. 2017

Na začátku února byly vyhlášeny další 2 nové výzvy v OP PIK

Dne 2. 2. 2017 byly vyhlášeny 2 nové výzvy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost. Konkrétně se jedná o následující programy podpory:

 • Úspory energie v SZT – Výzva II
  • Hlavním cílem je za pomoci podporovaných činností snížit energetickou náročnost a tím uspořit energie v podnikovém provozu.
  • Více informací naleznete zde
 • Smart grids I – Výzva II
  • Hlavním cílem je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.
  • Více informací naleznete zde

26. 01. 2017

V lednu 2017 byly spuštěny 2 výzvy v OP PIK

Dne 25. 1. 2017 byly vyhlášeny 2 nové výzvy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost. Konkrétně se jedná o následující programy podpory:

 • Obnovitelné zdroje energie – Výzva II
  • Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.
  • Více informací naleznete zde
 • Nízkouhlíkové technologie – Výzva II
  • Cílem programu je podpora konkurenceschop­nosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin.
 • Více informací naleznete zde

04. 12. 2016

Spuštěny programy Inovace, Úspory energie, Služby infrastruktury a Aplikace

28. a 29. 11. 2016 byly vyhlášeny 4 nové výzvy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost. Konkrétně se jedná o následující programy podpory:

 • Úspory energie
  • Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie.
  • Více informací naleznete zde
 • Inovace – Inovační projekt
  • Inovační projekty: produktové inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace.
  • Více informací naleznete zde
 • Aplikace
  • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
  • Více informací o naleznete zde
 • Služby infrastruktury
  • podpora vybudování a rozvoje inovační infrastruktury (VTP, inkubátory)
  • Více informací naleznete zde

25. 11. 2016

Do konce roku 2016 bude vyhlášeno několik výzev z OPPIK

Do konce roku 2016 vyhlásí Ministerstvo průmyslu a obchodu výzvy k jednotlivým programům Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Konkrétně se jedná o následující programy podpory:

 • Služby infrastruktury
  • Více informací naleznete zde
 • Úspory energie
  • Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie.
  • Více informací naleznete zde
 • Inovace – Inovační projekt
  • Inovační projekty: produktové inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace.
  • Více informací naleznete zde
 • Aplikace
  • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
  • Více informací o naleznete zde
 • Smart grids I: distribuční sítě
  • Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení …

25. 10. 2016

9 nově vyhlášených výzev v OP PIK

Během října 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 9 nových výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost.

Jedná se o vyhlášení:

 • II. výzva programu podpory Partnerství znalostního transferu
  • Výzva je zaměřena na rozvoj partnerství mezi malými a středními podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií, ke kterým podniky nemají přístup. Žadateli jsou malé a střední podniky a výzkumné organizace.
  • Více informací naleznete zde
 • III. výzva programu podpory Spolupráce — Klastry
  • Program je zaměřen na podporu klastrů (kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace). Žadateli mohou být malé …

22. 11. 2016

Nově vyhlášené výzvy v OP PIK

11. listopadu 2016 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu výzvy Technologie a Potenciál z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost.

Jedná se o vyhlášení:

 • III. výzva programu podpory Potenciál
  • Výzva je zaměřena na zakládání a nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Žadateli jsou podnikatelské subjekty – vlastníci a provozovatelé infrastruktury.
  • Více informací naleznete zde
 • IV. výzva programu podpory Technologie
  • Cílem programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschop­nosti malých a středních podniků (MSP) a přispívat tak k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.
  • Více informací naleznete zde
 • V. výzva programu podpory Technologie
  • Hlavním cílem programu …

10. 10. 2016

Blíží se konec 3. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V rámci 3. kola jsou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun.

Příjem žádostí probíhá od 11. října do 31. října 2016.

Alokace jednotlivých operací:

Popis

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 3. kolo příjmu žádostí na operace:

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

 • podpora na investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím
 • podporována budou například ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice dos taveb pro zahradnictví, pořízení speciálních mobilních strojů.

**//4.2.1 Zpra­cování a …

01. 08. 2016

Vyhlášení II. výzvy programu Potenciál

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo další z výzev v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost. Výzva se týká programu Potenciál. Příjem žádostí probíhá od 15. 9. 2016. Informace k programu a podmínkám výzvy naleznete zde.

03. 08. 2016

Vyhlášení 3. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Vyhlášení 3. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V rámci 3. kola budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun.

Příjem žádostí bude probíhat od 11. října do 31. října 2016.

Alokace jednotlivých operací:

Popis

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí na operace:

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

 • podpora na investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím
 • podporována budou například ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice dos taveb pro zahradnictví, pořízení speciálních mobilních strojů.

**//4.2.1 Zpra­cování …

10. 07. 2016

Podpora sociálního podnikání

V rámci Operačního programu zaměstnanost byl otevřen příjem žádostí o dotaci do 30. 9. 2016 se zaměřením na vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Výzva cílí na osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, jejich zaměstnávání, vzdělávání a sociální začleňování. Vhodnými žadateli jsou veškeré obchodní korporace, OSVČ a nestátní neziskové organizace. Alokace na výzvu je 100 mil. Kč.

Více informací o této výzvě naleznete zde

Neváhejte a kontaktujte nás.

07. 07. 2016

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Operační program zaměstnanost přijímá žádosti o dotaci do 31. 8. 2016 se zaměřením na Podnikové vzdělávání zaměstnanců pro všechny obchodní korporace, OSVČ i státní podniky. Cílem programu je zvýšit úroveň znalostí zaměstnanců v oblastech: obecné i specializované IT, měkké manažerské dovednosti, technické a jiné odborné vzdělávání, jazykové vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy nebo jiné aktivity, které jsou vedeny interním lektorem. Alokace na výzvu je 1,3 mld. Kč.

Více informací o této výzvě naleznete zde

Neváhejte a kontaktujte nás.

15. 02. 2016

Vyhlášení 2. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Vyhlášení 2. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Ve 2. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků za téměř 2,3 miliardy korun.

Leták PRV – 2. kolo – květen 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 2. kolo příjmu žádostí na operace:

 • 1.1.1 Vzdělávací akce
 • 1.2.1 Informační akce
 • 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
 • 6.4.2 Podpora agroturistiky
 • 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdro­jů
 • 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
 • 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
 • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
 • 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
 • 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

Příjem žádostí bude probíhat …

15. 01. 2015

Nově vyhlášené výzvy v OP PIK

Během prosince 2015 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 8 nových výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost.

Jedná se o vyhlášení:

 • I. výzvy v rámci programu Obnovitelné zdroje energie
  • Podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů.
  • Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.
 • I. výzvy v rámci programu Spolupráce – Technologické platformy
  • Podpora rozvoje inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.
  • Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede …

16. 11. 2015

Podpora dětských skupin - nové výzvy v rámci OPZ

Nové výzvy v rámci OPZ – Podpora vybudování provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu a v hl. m. Praze.

Specifickým cílem výzev je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Oprávněnými žadateli jsou: obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.

**Podpora vybudování a provozu zařízení …

09. 11. 2015

Vyhlášení nových výzev v rámci OPZ

Během prvního týdne v listopadu byly vyhlášeny dvě nové výzvy v rámci OPZ.

Specifickým cílem výzev je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ.

Oprávněnými žadateli jsou: organizační složky státu, příspěvkové organizace zřizované/řízené organizačními složkami státu, kraje, nestátní neziskové organizace, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, poskytovatelé sociálních služeb, obchodní korporace, profesní a podnikatelská sdružení.

Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ

Více informací se dozvíte zde

Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny

Více informací se …

29. 10. 2015

Dotace na sociální podnikání - nové výzvy v rámci IROP

V průběhu měsíce října vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj 4 nové výzvy. Aktuální výzvy z měsíce října mají celkovou finanční alokaci 2 mld. Kč.

Výzvy na sociální podnikání:

 • Oprávnění žadatelé: osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost), nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Výzva č. 11 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality

 • Hlavním smyslem podpory je vznik nového sociálního podniku, personální a produkční rozšíření …

12. 10. 2015

Aktuální harmonogram příjmu projektových operací v Programu rozvoje venkova

Rok 2016

Jarní kolo (v termínu 2. 5. – 15. 5.)

1.1.1 Vzdělávací akce
1.2.1 Informační akce
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
6.4.2 Podpora agroturistiky
6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

Podzimní kolo (v termínu 1. 10. – 15. 10.)

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

06. 10. 2015

Vyhlášení nových výzev v rámci Operačního programu Zaměstnanost

V průběhu měsíce září bylo vyhlášeno několik výzev. Aktuální výzvy z měsíce září mají celkovou finanční alokaci 3 mld. Kč.

Výzvy jsou zaměřeny na podporu služeb sociálního začleňování, uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce, na zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, na optimalozování procesů a postupů ve veřejné správě, snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce, na zvýšení kvality a udržitelnosti služeb pro rodiny s dětmi aj.

Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, organizace zřizované obcemi a kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb zapsaní …

09. 09. 2015

Pro našeho partnera PHW Gruppe hledáme v ČR partnery.

Pro našeho partnera PHW Gruppe hledáme v ČR partnery.

Titulek V souvislosti s rozšířením zpracovatelského provozu Donautal Geflügelspeci­alitäten v bavorském Bogenu hledáme dodavatele pro výkrm jatečních kuřat.

Hledáme zemědělské subjekty se zájmem o rozšíření stávajících chovatelských kapacit prostřednictvím výstavby nové haly či rekonstrukce stávající.


Hledáme partnery pro dlouhodobou spolupráci, jejíž předpoklady jsou následující:

 • jednodenní kuřata budou dodána z Bavorska ze společnosti Brüterei Süd, v Regenstaufu
 • krmivo bude dodáno z Bavorska, společnosti MEGA ze Straubingu
 • výkrm bude realizován v Čechách
 • porážka a zpracování kuřat bude probíhat v Bavorsku, ve společnosti Donautal Geflügelspeci­alitäten v bavorském Bogenu

Nabízíme:

 • podporu týkající se plánování, výstavby a financování
 • výhodné výkupní ceny
 • poradenství a podporu v oblasti chovu kuřat ze strany …

15. 09. 2015

Spuštění 1. kola Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 30. 7. 2015 první kolo příjmu žádostí na níže uvedené operace, které navazují na opatření PRV pro předchozí období (2007 – 2013). Celkem bude rozděleno více než 5 mld. Kč.

 • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků (alokace 3,28 mld. Kč)
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (alokace 973 mil. Kč)
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura (alokace 345 mil. Kč)
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství (alokace 190 mil. Kč)
 • 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (alokace 603 mil. Kč).

Hlavním cílem programu je posílení konkurenceschop­nosti a …

18. 08. 2015

Dotace na technologie - dodatečné spuštění programu Rozvoj

Dne 17. 8. byl z důvodu nevyčepaných prostředků alokovaných pro ČR dodatečně spuštěn příjem žádostí v rámci programu Rozvoj z končícího Operačního programu Podnikání a inovace. Program je zaměřen na nákup moderních technologických zařízení a strojů s lepšími parametry a je určen pro malé a střední podniky, které zamýšlejí realizovat projekty v regionech stanovených MPO v tzv. Seznamu podporovaných regionů.

Základní parametry výzvy:

Vyhlášení výzvy: 17. 8. 2015
Příjem registračních žádostí: 17. 8. – 15. 9. 2015
Příjem plných žádostí: 17. 8. – 19. 10. 2015
Termín zahájení projektu: nejdříve po podání registrační žádosti
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2015
Výše dotace: …

29. 06. 2015

Nová výzva v rámci OPPIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo další z výzev v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost. Výzva se týká programu Aplikace. Příjem tzv. předběžných žádostí probíhá od 26. 6. 2015. Informace k programu a podmínkám výzvy naleznete zde.

19. 06. 2015

Byly spuštěny první výzvy OPŽP

Dne 19. 6. 2015 Ministerstvo životního prostředí spustilo první výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na podporu těchto aktivit: zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, snižování emisí, odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, ochrana a péče o přírodu a krajinu.

Příjem příjem žádostí o dotace bude probíhat od 14. srpna 2015. Informace o základních parametrech jednotlivých programů se dozvíte zde.

10. 06. 2015

Vyhlášení první výzvy v rámci OPZ

Dne 8. 6. 2015. Ministerstvo práce a sociálních věcí první výzvu s názvem „Záruky pro mladé“ v rámci podpory Operačního programu Zaměstnanost (OPZ): Konkrétně se jedná o program podpory Prioritní osy 1: Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků. Specifickým cílem je zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež.

Příjem příjem žádostí o podporu bude probíhat od 30. června 2015. Informace o základních parametrech jednotlivých programů se dozvíte zde.

30. 05. 2015

Výzvy v rámci OPPIK byly vyhlášeny

Dne 29. 5. 2015. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvy v rámci 11 programů podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Konkrétně se jedná o následující programy podpory:

 • Inovace-inovační projekt
 • Potenciál
 • Spolupráce-Klastry
 • Partnerství znalostního transferu
 • Nemovitosti
 • Školicí střediska
 • Marketing
 • Technologie
 • Úspory energie
 • ICT a sdílené služby.

Příjem příjem tzv. předběžných a plných žádostí bude probíhat již od 1. června 2015. Informace o základních parametrech jednotlivých programů se dozvíte zde.

06. 05. 2015

OPŽP a OPZ schválen Evropskou komisí

Operační program Životní prostředí (OPŽP) byl dne 30.4.2015 schválen Evropskou komisí a je tak druhým schváleným operačním programem, v němž budou moci potenciální zájemci žádat o dotace. Ke schválení tedy zbývá ještě 8 z 10 operačních programů pro období 2014 – 2020.

OPŽP se primárně zaměřuje na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny, bezpečné prostředí a to pomocí opatření podporujících zlepšování kvality vody, snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a ochrana klimatu, omezování množství odpadů a efektivní materiálové toky, snižování ekologických zátěží, ochranu a péči o přírodu a krajinu.

Mezi …

02. 05. 2015

Příjem žádostí v rámci OPPIK se spustí již v červnu 2015

Dne 30. 4. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo předběžné informace o parametrech výzev, a to v 11 programech podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Konkrétně se jedná o následující programy podpory:

 • Inovace-inovační projekt
 • Potenciál
 • Aplikace
 • Spolupráce-Klastry
 • Partnerství znalostního transferu
 • Nemovitosti
 • Školicí střediska
 • Marketing
 • Technologie
 • Úspory energie
 • ICT a sdílené služby.

Výzvy těchto programů budou vyhlášeny v červnu 2015 a příjem tzv. předběžných a plných žádostí bude probíhat od června 2015 do ledna 2016. Informace o základních parametrech programů se dozvíte zde.

23. 04. 2015

Pořádáme seminář o dotacích pro podnikatele v Chebu

Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje pořádáme v Chebu dne 6. května 2015 od 09.00 hod seminář s názvem „Dotace pro podnikatele 2014–2020." Přemýšlíte-li o využití možnosti získání dotace v blížícím se novém operačním období pro Váš podnik, pak je tento seminář ušit na míru právě Vám.

Na semináři se podrobně dozvíte, jaké dotační možnosti budou mít podnikatelé zejména z oblastí zpracovatelského průmyslu, výzkumu a vývoje, ze zemědělství, potravinářství a lesnictví v rámci nového programovacího období 2014–2020.

 • Termín konání: 6. května 2015, od 9:00 – 12:00

20. 04. 2015

Avíza pro žadatele o dotace v novém operačním období 2014 - 2020

V novém operačním období 2014–2020 budou žadatelé nově moci využít tzv. Avíz o parametrech výzvy ještě před oficiálním schválením Programů Evropskou unií. Tato Avíza budou obsahovat zásadní podmínky pro jednotlivé výzvy pro získání dotace a také seznam aktivit, které budou v rámci dané výzvy podpořeny. Avíza se budou týkat těchto Operačních programů a budou vyhlašovány jednotlivými řídícími orgány:

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
 • Operační program Životní prostředí (OPŽP)
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
 • Operační program Zaměstnanost (OPZ)
 • Operační program Technická pomoc

Díky této novince mohou být žadatelé vždy o krok vpřed a s předstihem …

15. 04. 2015

Dotační zpravodaj 3/2015 - dotace v rámci IROP

Společně s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje vydáváme dotační zpravodaj se zaměřením na aktuální informace ze světa dotací EU. V tomto v pořadí třetím čísle tohoto roku Vám přinášíme informace o Integrovaném regionálním operačním programu – IROP(u) v novém programovacím období 2014 – 2020.

Dotační_zpravo­daj_č_3_2015

16. 03. 2015

Výzvy v rámci OPPIK se spustí poslední týden v dubnu

Dle aktuálních informací ze strany MPO a AMSP bude koncem letošního dubna vyhlášeno 11 výzev, obratem se zahájí příjem registračních žádostí, který by měl trvat přibližně tři měsíce a poté bude spuštěn příjem plných žádostí. Po dalších třech měsících, tedy v listopadu 2015, by měly zasednout první hodnotící komise. První čerpání prostředků z nových výzev by tak mohlo proběhnout v prvním čtvrtletí 2016. Jedná se zejména o výzvy tzv. prioritní osy 1, tedy zaměřené na inovační projekty, duševní vlastnictví, centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, realizace experimentálního vývoje, partnerství mezi MSP, klastry apod. Následovat bude prioritní osa 2, zaměřená na …

22. 02. 2015

Dotační zpravodaj 2/2015 - dotace v rámci OPVVV a OPZ

Společně s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje vydáváme dotační zpravodaj se zaměřením na aktuální informace ze světa dotací EU. V tomto v pořadí druhém čísle Vám přinášíme informace o Operačních programech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020 a OP Zaměstnanost 2014 – 2020.

Dotace v rámci OPVVV a OPZ

15. 01. 2015

Dotační zpravodaj 1/2015 - harmonogram výzev OPPIK

V rámci spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje vyšel v lednu dotační newsletter, který uvádí stručný přehled všech programů v rámci Operačního programu Podnikání pro konkurenceschopnost (OPPIK). Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje spuštění prvních výzev na březen tohoto roku.

Přehled programů a plánovaných výzev OPPIK

04. 12. 2014

Dotační zpravodaj 1/2014 - dotace pro výrobní firmy

V rámci spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje vyšlo počátkem prosince první číslo dotačního newsletteru, ve kterém je uveden stručný přehled dotací pro výrobní společnosti v novém programovacím období 2014–2020.

Dotační zpravodaj pro podnikatele1_2014

20. 01. 2015

Spuštění OPPIK je naplánováno již na duben 2015

Koncem roku 2014 byly ke schválení Evropské komisi odeslány tři z deseti českých operačních programů a Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byl jedním z nich. Nový operační program v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) navazuje na Operační program Podnikání a inovace (OPPI) a pro české podnikatele je v něm připraveno k čerpání zhruba 120 miliard korun. Pokud Evropská komise OPPIK schválí, MPO předpokládá vyhlášení prvních výzev letos v dubnu.

OPPIK se po schválení ze strany Evropské komise stane klíčovým nástrojem pro podporu českých podnikatelů z fondů Evropské unie v programovacím období 2014 – 2020. Informace o jednotlivých …

22. 12. 2014

PF 2015

PF 2015

Přejeme všem našim klientům, spolupracovníkům a obchodním partnerům pohodové prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2015! Děkujeme za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci v roce 2014 a těšíme se na spolupráci v roce následujícím.

Blanka Bendlová & Pavel Hájek

Přání do nového roku 2015

19. 12. 2014

Poslední možnost získat dotace v rámci Programu rozvoje venkova

V termínu 26.1. 8:00 – 9.2. 2015 bude spuštěno 22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova.

Dotace pro zemědělské podniky

V rámci podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků** bude možné získat dotaci na investice do zemědělských mobilních strojů, do technologií v živočišné a rostlinné výrobě a do protikroupových systémů a nosných konstrukcí v chmelnicích. Alokace: 700 mil. Kč

Dotace na lesnickou techniku

Podopatření I.1.2.1 je zaměřeno na pořízení strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů, a stroje a začízení na výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi.

Dotace pro zemědělce a potravináře

V rámci podopatření …

03. 11. 2014

Dotace pro výrobní podniky v novém operačním období 2014-2020

V rámci nového operačního období 2014 – 2020 byly pro Českou republiku vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard EUR, což je o 2, 7 mld. EUR méně než v předchozím operačním období 2007–2014. Mezi hlavní novinky oproti minulému období patří snížení počtu programů, jednotné metodické prostředí a zjednodušení administrativy prostřednictvím elektronizace monitorovacích zpráv. Spuštění prvních výzev nového operačního období se očekává nejdříve v druhé polovině roku 2015. Podrobnější informace naleznete zde.

09. 06. 2014

Dotace na technologie určené pro výzkum a vývoj

Mezi 10. 6. a 10. 7. je naplánován příjem registračních žádostí v rámci III. výzvy programu Potenciál (II. prodloužení). Program je zaměřen na zavádění a rozšiřování kapacit potřebných pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Dotace je určena na nákup technologií potřebných pro VaV, mzdové náklady VaV pracovníků a materiál potřebný pro vývoj prototypu.

 • Vyhlášení výzvy: 10. 6. 2014
 • Příjem registračních žádostí: 10. 6. – 10. 7. 2014
 • Příjem plných žádostí: 10. 6. – 19. 8. 2014

02. 05. 2014

Poslední výzva v rámci programu Rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje spustit poslední výzvu v rámci programu Rozvoj. Malé a střední podniky tak budou mít poslední šanci získat dotaci na výrobní technologie v rámci Operačního období 2007–2013 (OPPI). Program bude výjimečně otevřen pro žadatele v rámci 80 % všech okresů v ČR, tj. i tam, kde dosud program nebyl ještě otevřen.

 • Plánované vyhlášení výzvy: počátek června 2014
 • Příjem registračních žádostí: 16. 6. od 12:00 – 16. 7. 2014 do 12:00
 • Příjem plných žádostí: 16. 6. od 12:00 – 31. 7. 2014 do 12:00

11. 01. 2014

Aktuální dotace v rámci programu Programu rozvoje venkova

V termínu 3. – 14. 3. 2014 bude spuštěno 20. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova.

Dotace na inovace v potravinářství

V rámci podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství pro území hlavního města Prahy budou podporováni zpracovatelé potravin (mlékárny, jatka, apod.) ve spolupráci při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství.

Dotace pro zemědělské podniky

V rámci opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků bude možné získat dotaci na investice do živočišné a rostlinné výroby – např. na stavby a technologie pro chov dobytka včetně přidružených staveb jako jsou jímky, hnojiště, nebo stavby a technologie pro …

01. 11. 2013

Dotace na vývoj informačních technologií - ICT a strategické služby

Dne 1. 11. 2013 byla vyhlášena poslední výzva programu ICT a strategické služby v rámci operačního období 2007–2013. Podporu lze získat na vývoj software, zakládání a rozvoj center sdílených služeb a zakládání a rozvoj datových center s výrazným mezinárodním zaměřením a center oprav high-tech výrobků a technologií. Dotaci až ve výši 60 % lze získat buď na dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek nebo na hrubé mzdy zaměstnavatelů a povinné odvody zaměstnavatele.

 • příjem RŽ: 6. 11. 2013 (od 13:00) – 17. 11. 2013 (do 13:00)
 • příjem PŽ: 6. 11. 2013 (od 13:00) – 7. 2. 2014 (do 13:00)

29. 10. 2013

Nové výzvy v rámci programu Inovace a Rozvoj

Dne 29. 10. 2013 byly Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášeny poslední výzvy programu Rozvoj a Inovace v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI). Program Rozvoj je zaměřen na nákup moderních výrobních technologií v regionech se soustředěnou podporou státu. Program Inovace je zaměřen na závádění inovovaných produktů do výroby a na trh nebo zavádění inovovaných výrobních procesů. Dotaci lze v rámci programu Inovace získat především na výrobní technologie.

Rozvoj:

 • příjem RŽ: 4. 11. 2013 (od 12:00) – 15. 11. 2013 (do 12:00)
 • příjem PŽ: 4. 11. 2013 (od 12:00) – 20. 1. 2014 (do 12:00)

Inovace:

 • příjem RŽ: 11. 11. …

20. 10. 2013

Spuštění výzvy v rámci programu Rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje dne 29. 10. spustit poslední výzvu programu Rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Program Rozvoj je zaměřen na nákup výrobních technologií v regionech se zvýšenou nezaměstnaností. Na tuto výzvu jsou alokovány 2,5 mld. Kč. Příjem registračních žádostí je plánován mezi 4. a 8. 11. 2013 a příjem Plných žádostí mezi 18. 11. a 20. 1. 2014. Neváhejte nás kontaktovat, zdarma Vám vyhotovíme dotační audit a poskytneme Vám kompletní dotační poradenství.

20. 05. 2013

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 16. května 2013 Výzvu k podání přihlášek k účasti na výstavách a veletrzích v rámci projektu Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013–2014, který je podpořen z programu MARKETING (OPPI). Na tuto výzvu je alokováno 151 200 000 Kč. Příjem přihlášek bude zahájen dne 3.6.2013 a ukončen dne 28.11.2014. Pos­kytovatelem dotace je Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade.

16. 05. 2013

Podopatření I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářských produktům

Jste výrobcem potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv nebo zemědělský podnikatel? Zamýšlíte hmotné nebo nehmotné investice v rámci Vašeho zpracovatelského provozu, které se týkají výroby potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu nebo krmiv určených pro hospodářská zvířata poskytující potraviny? Plánujete nakoupit novou technologii či vystavět novou nebo zrekonstruovat stávající provozovnu?

Pokud jste na všechny otázky odpověděli kladně, tak jste vhodným žadatelem v rámci Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářských produktům. Preferovány jsou oblasti zpracování mléka, masa, ovoce a zeleniny.

20. 02. 2013

Spuštění nové výzvy v rámci programu Inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes spustilo poslední výzvu v rámci programu Inovace. Příjem registračních žádostí by měl být zahájen 8. března a příjem plných žádostí 8. dubna.

Program Inovace je v této výzvě určen pro podniky bez rozdílu velikosti, které uvádí do výroby a na trh inovované výrobky či technologie. Dotaci lze získat na stroje, zařízení, hardware a sítě. Dále je možné dotovat nehmotný majetek ve formě práv duševních vlastnictví, software a dat a rovněž investice do nákupu, zhodnocení či výstavby nemovitostí, externí odborné poradenství, zvláštní školení, tvorbu webových stránek, mzdy a pojistné.

29. 08. 2016

NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN

Podmínkou získání podpory je spoluúčast podniků na nákladech, jejíž výše se liší podle teritoria. Firmy, které se zúčastní veletrhu v Evropě, se musejí podílet z 50 %, podniky na mimoevropských akcích z 30 %. Ty, které budou čerpat podporu projektu DESIGN, mohou získat až 50 % všech nákladů do výše 50 000 Kč na spolupráci s designérem a 130 000 Kč na účast na výstavách a veletrzích zaměřených na design.

NOVUMM:

 • 100 veletrhů,
 • min. 5 účastníků (oprávněným účastníkem jsou jen MSP dle Doporučení 2013/361/ES),
 • max. 15 účastníků (konkrétní počet účastníku každého veletrhu bude upřesněn v závislosti na aktuální nabídce plochy dané veletržní …

01. 04. 2016

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

31. 3. 2016 byl spuštěn příjem žádostí o dotace na projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II), který je realizován Úřadem práce ČR na základě výzvy z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
Projekt řeší problém nedostatečné flexibility pracovních sil a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou zaměstnavatelé, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců, rovněž je projekt určen fyzickým osobám – OSVČ a nestátním neziskovým organizacím. Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům v odborném …

25. 07. 2016

Nabídka zaměstnání - projektový manažer

Do našeho mladého rozrůstajícího se týmu hledáme novou posilu – projektového manažera zodpovědného za zpracování projektových žádostí o dotaci ze strukturálních fondů EU a jejich komplexní management. Nabízíme možnost profesního růstu, unikátní know-how v rámci zkráceného či plného úvazku nebo externí spolupráce. Pokud máte zkušenosti se zpracováním dotačních projektů z předchozího operačního období v rámci OPPI, OPŽP, PRV či OPLZZ a zájem o spolupráci, neváhejte se na nás obrátit. Více informací o pozici naleznete zde.